Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.

De parlementaire democratie heeft zijn beste en hopelijk langste tijd gehad. Tijd om andere bestuursvormen zien te vinden. Momenteel bevinden we ons met ruimschoots 1 been in een dictatuur. Dat mogen we NOOIT accepteren.
Ergens, eigenlijk al veel eerder, hadden we die streep moeten trekken.
Tot hier en niet verder had het jaren terug al moeten klinken.

Maar het is nooit te laat om dit in te zien. We kunnen altijd de klok terugzetten. Want wij burgers van Nederland zijn de eigenaren van alles! Van een parlement, een regering, de wet en Grondwet, van dit ooit mooie land en zeker zijn we eigenaar van onze eigen integriteit. Waar nu voluit de aanval op gaande is.

Leest u hieronder een voorstel hoe het ook anders zou kunnen. Want echt, laten we nou niet meer onszelf nog langer besodemieteren door te verwachten dat de politiek en/of oppositie ooit zelfstandig in acht mag worden genomen om koersveranderingen af te dwingen. Daarvoor is een meerderheid nodig en onder de WEF-vlag en vermaledijde EU-vlag gaan we die nooit meer krijgen. Niet een politieke meerderheid die het beste met Nederland voor heeft en de burgers van dit land.

Dus we maken een eigen plan van aanpak. Waarmee een tussen kabinet aan de slag kan. Dat begint met het afnemen van alle rechten en machtsmiddelen van de zittende politieke macht, het aanstellen van een zakenkabinet dat bewindsvoerders voordraagt waar u, na voorlichting, kan stemmen middels referenda.

En dan? Leest u hieronder verder en vul aan! U kan uw reactie onderaan kwijt, uw aanvulling, uw bijdrage, uw verbeteringen. 
Maar we zouden wel knettergek zijn om als parlementaire democratie verder te gaan op de totaal verrotte funderingen die er nu liggen.
Het moet anders én het kan ook anders. Kwestie van willen en doen.


Kernkabinet: 

Afschaffen: 

- Alle politieke partijen en de 1e en 2e Kamer. 

Plan: 

- Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger rechtstreeks een   Minister president, Min. van Financiën, Min. van Handel en Economie en een Min. van   Binnenlandse Zaken. 

- Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij adviseren het   Kernkabinet en hebben buiten Nederland de status van Staatssecretaris. 

Bindend Referendum: 

Afschaffen: 

- Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming. 

Plan: 

- Een burgerteam doet aan de bevolking voorstellen omtrent wetten en   beleid. Ondersteund door experts van diverse Ministeries. Daaruit ontstaan een aantal   mogelijkheden voor wetten of beleidsvoorstellen. 

- U maakt uw keuze via een digitale stemmogelijkheid en maakt uw keuze. Het   Kernkabinet zet uw wens onveranderd om in een wet of beleid.  

 De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociaalmedia en in lokale   politieke cafés met alle voor- en tegenargumenten en consequenties en beschouwingen   voorzien. 

- U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet. 

- Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw directe keuze. 

Financiële sector: 

Afschaffen: 

- De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het Kernkabinet en  de burger. 

Plan: 

- Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de Nederlandse  samenleving. Hier kunt u de betalingen laten uitvoeren die u moet doen. - Spaargeld mag u daar plaatsen. Deze worden dan door de Overheid gegarandeerd. 

-- Let op: Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds. 

Hypotheken: Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan  de Nederlandse Hypotheek Garantie. 

-- Let op: Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel:

Afschaffen: 

- De overbodige variaties van wetten en regelingen. WW – bijstandswet – Wajong – WAO   etc. worden afgeschaft. 

Plan: 

- Er komt – 1 – één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken – geen werk   heeft – daar een uitkering krijgt. 

Onderwijs: Lager Onderwijs: 

Afschaffen: 

- De regeldruk in het onderwijs en de vele tussenuren. Grote scholen worden opgesplitst   tot kleine onderwijs omgeving. 

Plan: 

- Terugkeer van een goed basisonderwijs. 

- Alleen openbare scholen met daarnaast ruimte voor religie en aanverwante zaken op de   woensdag of zaterdagmiddag aansluitend aan de lesuren. 

- Verplichte zwemlessen en minimaal 3 uur sport per week. 

- Verplichte culturele omgangsleer met respect en acceptatie van alle levensvormen. - Lager-onderwijs tot aan 16e levensjaar en daarna pas een keuze maken voor   Vervolgonderwijs. 

- Huiswerk begeleiding tot 17.00 uur op school. 

Middelbaar Onderwijs: 

Afschaffen: 

- Teruglopend kwaliteit van onderwijs en de acceptatie van de zesjes cultuur. 

Plan: 

- Breed leerplan met 14 vakken. 

- In het derde schooljaar minimaal 6 maanden stage bij verschillende bedrijven. - Dan keuze maken en afstuderen in de gekozen richting. 

- Voldoende vakmensen opleiden die daarvoor naar behoren betaald krijgen. - Vakmanschap weer terug in de regel: Leerling – gezel – meester vakman. - Gratis boeken en lesmateriaal. 

Universitair Onderwijs: 

Afschaffen: 

- Studiefinanciering. 

Plan: 

- Toelatingstoets m.b.t. motivatie en doorzettingsvermogen. 

- Binnen 18 maanden propedeuse halen. 

- Dan volledige 12 maanden stagelopen bij diverse bedrijven en instanties. - Dan keuze maken welke opleiding er afgerond gaat worden. 

- Daarna in 4 jaar afstuderen en praktijk opdoen in gekozen richting.

Nieuw Onderwijs: 

Afschaffen: 

- De beperking om een leven lang hetzelfde beroep te doen 

Plan: 

- Daar twee-derde van de werkzame beroepsbevolking in een fase na het vervullen van   een werkzame periode mag worden omgeschoold dient en een introductie van een

nieuw schooltype voor volwassenen. 

Economie:  

Afschaffen: 

- Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen. 

- Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders. 

Plan: 

- Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt geïnvesteerd. - Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers geholpen tot een   volwaardig bedrijf uit te groeien. 

- Er worden landelijk 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën of   producten- ideeën naar toe kunnen voor hulp. 

- Jaarlijks wordt 4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten geëist. - Duidelijke afreken momenten. 

Doel: Het op solide basis een snelle stimulans voor werkgelegenheid.

Infrastructuur: 

Afschaffen: 

- De splitsing van het openbaar vervoer 

Plan: 

- Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te vallen. - Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het transport naar het   binnen- en buitenland. 

- Steden worden voorzien van een gratis vervoer van parkeerplaatsen aan de rand   van een stad naar het centrum met vervoerseenheden voor zowel personen als   goederen. 

Belastingen: 

Afschaffen: 

- Motorrijtuigenbelasting 

- Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc. 

- Zinloos rondpompen van geld. 

Plan: 

- Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs. 

- OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten. 

- Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor alle   gemeenten. 

Ziekenfonds: 

Afschaffen: 

- Private zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen. 

Plan: 

- Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de werkgever   ingehouden. 

- Eigen risico wordt volledig afgeschaft. 

- Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband opgeleid 

 zodat er beter teamwerk wordt geleverd. 

- Artsen in loondienst van de zorgverlener. 

Woningbouw: 

Afschaffen: 

- Zelfstandige Woningcorporaties. 

- Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door Provincies. 

Plan: 

- Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het verantwoordelijke   Ministerie. 

- Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld. 

- Betaalbare sociale woningbouw. 

- Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend. 

Zorg: 

Afschaffen: 

- Bureaucratie en werkdruk 

Plan: 

- Zorginstellingen controleren dat ze goede zorg leveren. 

- Platte organisatie waarin de directeur maximaal 120.000 euro verdient. - Management wordt overbodig door de platte organisatie. 

- Voldoende stageplaatsen voor leerling verpleegkundigen/OK-assistenten, enz. - Constante scholing om een zo breed mogelijk inzetbaarheid te bevorderen. - Bureaucratie wordt geminimaliseerd. 

- Eén totale verantwoording naar het Zakenkabinet. 


Natuur: 

Afschaffen: 

- Onder water zetten van de Hedwige polder. 

Plan: 

- Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren. 

- Bomen aanplant om het Co2 terug te dringen 

- Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie, liefst fruitbomen.

Milieu: 

Afschaffen: 

- Plaatsen van windmolens die nu alleen op subsidies draaien. 

Plan: 

- Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen. - Opwekking door getijde schommelingen. 

- Plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren. 

- Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie. 

- Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke thorium. - Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof. (op 8 gram thorium loopt een   auto anderhalf miljoen 

kilometer)

- Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer in en eromheen  gratis. 

- Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen. 

Gezondheid: 

Afschaffen: 

- Prominente positie van de farmaceutische bedrijven. 

- Eenzijdige informatie over voedingswaren. 

Plan: 

- Invoering van complementaire gezondheidstechnieken zoals bacteriofagen. - Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen. 

- Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel. 

- Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten. 

- Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn. - Zelf weer alle medicijnen in eigen beheer ontwikkelen en produceren. - Daartoe komt in Oss een fabriek waar alle medicijnen tegen kostprijs worden   aangeboden op de Nederlandse markt. Zonder winstbejag. 

- Universiteiten die met overheidsgeld medicijnen ontwikkelen blijven volledig eigendom   van de Nederlandse samenleving evenals de ontwikkelde medicijnen. - Reeds ontwikkelde middelen tegen kanker, per direct verder ontwikkelen en in   eigen beheer in Nederland maken. 

Defensie: 

Afschaffen: 

- Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties 

Plan: 

- Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie,   brandweer en ambulancepersoneel wordt gerealiseerd. 

- Integrale aanpak cyberdreiging. 

- Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding. 

Kunst en Cultuur: 

Afschaffen: 

- Financiële drempels om educatief onderricht te hebben. 

Plan: 

- Voor jongeren worden alle musea en educatieve evenementen een verplicht vak. - Actief bevorderen van het creatieve talent omdat dit ook het innovatieve Inzicht   bevordert. 

Ontwikkelingshulp: 

Afschaffen: 

- De versnippering van energie en geld. 

Plan: 

- Ieder west Europees land adopteert maximaal twee ontwikkelingslanden die aan een   aantal opgestelde criteria voldoen, waaronder een stabiel bestuur. - Bied studenten de mogelijkheid om tijdens hun stage periode daar werk te verrichten   en oudere werknemers daar hun ervaring in te zetten. 

Rechtspraak:

Afschaffen: 

- Raad van State. 

- Onbeperkt budget voor de rechtspraak. 

- Procedures worden transparant en verkort. 

Plan: 

- Introductie van een adviserende c.q. bepalende burgerrechtspraak. - Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak 

Transport: 

Afschaffen: 

- Alle op accu aangedreven voertuigen, omdat het vernietigen van de accu later   meer milieuschade oplevert dan bespaarde Co2. 

Plan: 

- Stimuleren van alle alternatieve energiebronnen met als doel de natuur te ontzien. - Vol inzetten op waterstof en waterstofgas, dat vrij eenvoudig is te produceren en   het milieu niet aantast.  

Dit plan is een voorstel dat zeker nog verfijning kan hebben. 

Het nader uitwerken van deze plannen is vrij eenvoudig waarbij zeker het rendement,  het milieu en effectiviteit bepalend moeten zijn met als strikte voorwaarde dat we  planeet en het Universum beschermen.


Reacties

  1. Iedereen met verbeteringen, aanvullingen, inzichten, misschien wel ervaringen, enzovoorts, is bij deze van harte uitgenodigd deze hier kenbaar te maken.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts