Ziek van de Politiek

Het boek Ziek van de Politiek zoals hieronder weergegeven heeft er toe bijgedragen om te komen tot het Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.
U vindt beide terug op deze blog.

Paginanummers komen overeen met de indeling in het boek van Sjef. Zie hiervoor ook de inhoud.
 Politiek betekent: Staatskunde

Geslepen tactiek ter bereiking van zijn doel Geslepen, sluw, handig, slim.

Laten wij als burger altijd gedacht hebben dat het eerlijkheid en dienstbaar aan de burger zijn, betekent.

Uit het Prisma woordenboek 
1.

INHOUD

5 - Voorwoord

13 - Inleiding

19 - Ziek van de politiek

31 - Coalitie “het vermoorden van een democratie”

36 - Politieke “Onschendbaarheid”

43 - Zakenkabinet

46 - Referendum

49 - Ambtenarenbestand reduceren

56 - Management is een ziekte

59 - Financiële crisis en het banksysteem

66 - Gezonde economie, dankzij innovatie

85 - De eurocrisis

96 - Europese Unie, onzinnig of noodzaak

105 - Zorg te duur ?!?

114 - De vergrijzing “Zilveren Team”

119 - Pensioenen

127 - Uitkeringen

132 - Co2 waanzin

140 - Klokkenluiders

146 - Bureaucratie

150 - Ontwikkelingshulp

153 - Woningcorporaties

159 - Wie ben ik?

162 - Verhelderende informatie om te lezen

2.

Voorwoord

1. In een land waar een Kabinet en 150 Kamerleden het voor elkaar krijgen dat 700.000 mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is dat het resultaat van een slecht falend politiek beleid.

2. Dat diverse Kabinetten wegens hun falend beleid de burger, de bevolking, U dus, opgezadeld hebben met een Staatsschuld van 480 miljard euro (september 2012), dan is er iets goed mis.

3. Een Kabinet dat er voor zorgde dat we als bevolking ondanks onze overduidelijke “ Nee, Stem tegen Europa “ ons toch volledig overleverde aan de EU, tart elke vorm van een oprechte volksvertegenwoordigende democratie en is er dus iets goed mis.

4. Als een Kabinet ondanks de grote weerstand van meer dan tachtig procent van de bevolking, zwakke EU landen waaronder Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal financiert en onze mening volledig negeert, dan is er iets goed mis.

5. Een Kabinet dat vertelt dat we voor de gezondheidszorg van later zelf moeten sparen, terwijl we dat al ruimschoots doen in de vorm van een pensioen, dan is er iets goeds mis.

6. Als een Kabinet zijn burger een pensioenplicht opdringt en wettelijk georganiseerd heeft dat dit vermogen na ons overlijden aan een pensioenfonds vervalt, i.p.v. aan onze kinderen, dan is er iets goed mis. In de volksmond heet dit: Pure diefstal

7. Dat bij een Kabinetswisseling de burger telkens wordt opgezadeld met hoge kosten, omdat er als gevolg van een andere Kabinet- samenstelling, andere wetten en regelgeving gemaakt worden, en dus het kapitaal van minimaal 25 miljard euro op jaarbasis van de vele ambtelijke uren uit het vorige Kabinet vernietigd worden, dan is er overduidelijk iets goed mis.

8. Dat de Kabinetten van de laatste twintig jaar niets of onvoldoende gedaan hebben aan het op lange termijn effectief stimuleren van de werkgelegenheid, met als gevolg werkloosheid voor 500.000 burgers.

9. De enige maatregel die ze kunnen bedenken is om de lasten voor de burger te verzwaren en het onderliggende probleem, namelijk een teruglopende werkgelegenheid, krimpende economie en een te dure zorg niet aanpakken. Plannen zijn er veel maar daadwerkelijk met een plan komen om effectief de kosten in de zorg terug te brengen, daarin faalt men volledig, dus tijd voor verandering.

10. Vind u het ook vreemd, dat al die vaak hoog academisch opgeleide politici die in het parlement zitten, er in 40 jaar niet in zijn geslaagd een Nederland te scheppen waarin iedereen volop werkt heeft en waar armoede, voedselbanken en Staatschuld niet bestaan. Ze hebben dus ruimschoots bewezen niet in staat te zijn ons als burgers te kunnen/willen dienen, dus tijd voor verandering.

3.

11. Op 6 december 2012 deelt het SCP en het CBS mee dat er nu 1.1 miljoen mensen in Nederland onder de armoede grens leven. Bewijs van een falende politiek. Veel gebral, weinig daadkracht en effectiviteit.

12. Op 18 september 2001 hadden we een Staatsschuld van 168 miljard. Met dank aan tien jaar Europese Unie, in 2012 een Staatsschuld van 480 miljard. Overduidelijk bewijs van een falende overheid die niet in staat is behoorlijk bestuur uit te voeren. Daaruit kunnen we de conclusie trekken dat het huidige politieke systeem niet functioneert.

“Dus tijd voor verandering“.

In een ander bestuurlijk stelsel, gebaseerd op een Zakenkabinet gebonden aan een bindend referendum, zouden we jaarlijks een bedrag besparen van: 98.6 tot 121.1 miljard euro ieder jaar dus t.o.v. de huidige zogenaamde politieke democratie. In een nieuw bestuurlijk stelsel zijn er geen bezuinigingen meer nodig, alleen maar een juiste adequate beleidswijziging met korte lijnen waarbij de bureaucratie verdwijnt. Het schijnt sinds kort bekend te zijn dat banken een verborgen subsidie van 4 tot 16 miljard euro op jaarbasis van de Overheid krijgen. Tel die hier bovenop en de besparing is nog groter.

Wat wil ik met dit boek bereiken????!!!!

Het is tijd voor een politieke verandering van de Nederlandse samenleving en als burger van Nederland kunt U daar iets aan doen. U kunt mede initiatiefnemer en deelgenoot zijn van een unieke omwenteling in de Nederlandse democratie. Aan u de kans of u zich in wil zetten voor een samenleving, waarbij uw stem niet alleen gehoord wordt, maar een stem die doorslaggevend kan zijn.
We moeten onze onvrede bundelen en omzetten in een krachtig middel om zaken in Nederland anders / beter georganiseerd te krijgen. Het regenten netwerk van de huidige politieke partijen opheffen en er een eerlijke samenleving voor terugkrijgen.

“Dat is het doel, dat recht doet aan uw mening“.

Met dit boek hoop ik u enthousiast te maken, maar ook om u te laten nadenken om tot een perfecte democratie te komen waarin de burger via een “bindend referendum het beleid direct bepaalt“. En niet die schijnvertoning zoals de huidige democratie wordt genoemd die ons leven bepaalt en waar we nu mee moeten leren leven.

4.

U maakt in het nieuwe systeem een keuze voor een beleid en stemt zeer zeker niet meer op een “partij“. Het tijdperk van partijen, die tijdens de campagne voor en tijdens de verkiezingen van alles beloven en achteraf niets tot weinig geven, is met dit nieuwe systeem verleden tijd. De soms ondoorgrondelijke onderlinge afspraken tussen diverse politieke partijen zijn niet langer bepalend voor wat er in Nederland gebeurt. Nee bepalend is, wat of waarvoor u met meerderheid van stemmen voor heeft gekozen. Het zal uiteindelijk ook vele malen goedkoper zijn!!!!!!!!!!!!

Besparingen van zeker 60 miljard euro op jaarbasis zijn minimaal te behalen. Zijn we daar aan toe??

Gezien de huidige ellende, de financiële en economische crisis waarin we ons bevinden en die grotendeels veroorzaakt is door de bestaande politieke partijen, lijkt de tijd rijp voor een ander bestuurlijk systeem. Kortom, in het nieuwe bestuurlijke systeem is de opdracht die de Nederlandse kiezer aan het toekomstig “ Zakenkabinet “ geeft helder en concreet verwoord in het door U in meerderheid gekozen gewenste beleid.
De leden van het gekozen Zakenkabinet, dat op basis van kwaliteit, ( en niet of ze lid zijn van een bepaalde groepering in de politiek), kunnen bestaan uit personen die rechtstreeks worden gevraagd op basis van hun deskundigheid. Maar ook een open sollicitatie kan tot de mogelijkheden behoren. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende belangstelling is van mensen, die net zoals U en ik een daadkrachtig bestuur voor Nederland willen vormen.

“Geen politiek gekonkel meer, géén links of rechts Kabinet
of welke stroming of voorkeur, dan ook”

Geen onderlinge ruzie meer waarin Kamerleden elkaar tijdens een Kamerdebat de maat nemen, maar een daadkrachtig bestuur dat ons land leidt. De leden van het beoogde Zakenkabinet voeren het door ons gewenste beleid uit. Doet een Vakminister van het Zakenkabinet dat niet, dan krijgt alleen hij of zij ontslag. Het voltallige Zakenkabinet, buiten de dissident, blijft in functie en dat geeft een veel stabielere factor en geeft meer rust in de Nederlandse samenleving en biedt duidelijkheid aan burgers en ondernemers.
Dit systeem zal vele tientallen miljarden euro’s goedkoper zijn.

De Tweede Kamer kan daarom terug naar een kleine groep van 50 leden en hebben als taak het beoogde Zakenkabinet te controleren om het gewenste beleid van de burger uit te voeren. En omdat het volk duidelijk heeft aangegeven wat de keuze van beleid is kan de Eerste Kamer direct en volledig afgeschaft worden. Die toetsing achteraf is niet meer nodig, want het volk heeft een duidelijke keuze gemaakt. Dat is bepalend.

5.

Ik probeer u alleen maar te overtuigen dat de Nederlandse burger echt zijn toekomst kan veranderen en bepalen. En dat krijgen we alleen maar voor elkaar als we gezamenlijk actie ondernemen. En niet alleen maar zeiken en zeuren dat ze het in Den Haag allemaal zooooo…fout doen.
Nee, als burger zullen we de mouwen moeten opstropen, actie ondernemen om een betere maatschappij te krijgen. Want de huidige politiek is ziende blind en horende doof. De zittende politici houden ons al zeker 40 jaar voor de gek en beslist over zaken die we helemaal niet willen.

Herinnert u zich nog het referendum over de Europese Grondwet, waar meer dan tweederde van de bevolking in het eerste referendum overduidelijk TEGEN Stemde.
In de tweede versie heette het een "Europees Verdrag", dat zonder een nieuw referendum, de stem van de burger, door de politiek toch werd doorgedrukt. Waar we uiteindelijke naartoe moeten, is een maatschappij waar de criminaliteit nagenoeg is verdwenen.

Waar het woord “voedselbank voor de burger“ tot het verleden behoort en de teloorgang van de voorzieningen zoals “(g)een koekje bij de koffie” in een bejaardenhuis en de alom aanwezige stille armoede bij ouderen, tot het verleden behoort. Die ouderen hebben hard voor onze weelde gewerkt en nu zitten ze nog slechter dan criminelen opgesloten in pakhuizen en staan ze in de “file“ als ze naar het toilet moeten. Men zegt vaak: Het niveau van een samenleving is af te lezen aan hoe men met zijn ouderen omgaat. Nou, ik schaam me kapot.
Wij, als kiesgerechtigde burgers hebben de kans bij de eerstvolgende verkiezingen die noodzakelijke verandering op de rit te krijgen.

Hoe????

Door een “Collectief“ te starten die meedoet aan de eerstvolgende 2e Kamerverkiezingen en waarin alle toekomstige Kamerleden, die idealen van deze beweging zullen steunen en onder die doelstellingen ook hun handtekening zetten. Men wordt niet meer op persoonlijke titel gekozen, -de zetels zijn eigendom van “Het Collectief “- maar vertegenwoordigen de doelstellingen die schriftelijk zijn vastgelegd.

Doel van het Collectief
: een nieuwe vorm van echte democratie handen en voeten te geven. De Stem van het Volk verwoord en gestoeld op een beleid van een “Bindend Referendum “, wordt het “Doel “ voor het “Collectief“. Lees in alle rust de voorstellen die ik in dit boek beschrijf. Denk erover na, en probeer de voorstellen gezamenlijk als Nederlandse kiezer, te optimaliseren.

Mogelijk dat u deze ontwikkeling ondersteunt en gezamenlijk met anderen deze nieuwe stroming, dit - “Collectief “- binnen onze samenleving een impuls kunt en wilt geven.
Niet voor onszelf, maar voor de gehele samenleving. Voor “Nu“, maar ook die van de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen.

6.

Omdat internet een krachtig middel is om informatie uit te wisselen hebben we een website www.ziekvandepolitiek.nl 
Daar kunt u zich als lid aanmelden, maar ook voor donaties om deze activiteit te ondersteunen. Willen we het goed doen, dan kost het inzet, energie en geld. Mijn initiatief draag ik met alle plezier over aan een groep mensen die zichzelf herkennen in mijn idealen voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving. Want ik ben beslist niet uit op een zetel in de kamer of een baantje in de politiek. Ik ben ervan overtuigd dat er personen zijn die het opzetten van een dergelijke “Collectief “ beter gestalte kunnen geven.

Ieder zijn talent en laten we daar dan ook optimaal gebruik van maken. Het is een eerste aanzet tot een nieuwe ontwikkeling die ik de volgende titel heb meegegeven:

“Ziek van de politiek“, tijd voor een “Nieuwe Orde –een “Nieuwe Democratie”, met als werktuig een groep bevlogen mensen die “Het Collectief “ vormen. Bij deze wil ik de mensen bedanken die belangeloos aan de uitwerking van dit boek hebben meegewerkt en de vele handen achter de schermen die hun steun gaven.

Sjef Smeets, Boxmeer.

7.


*“ Collectief “ een groep mensen die hetzelfde doel nastreven zonder een vereniging te zijn, = met elkaar samenwerkende groep. Wil het “ Collectief “ een vereniging zijn, dan is dat ook prima.

Wellicht dat bij het verschijnen van dit boek de website Ziek van de politiek nog niet actueel is.

U kunt zich dan melden via: ziekvandepolitiek.nl@gmail.com


8.

Inleiding

De huidige financiële crisis heeft haarscherp aangetoond dat het Nederlandse politieke systeem op alle fronten rammelt en faalt. Wij verwijten de Zuid Europese landen van alles en nog wat, maar de sterke landen zoals Duitsland en Nederland hebben zelf forse Staatsschulden. In mei 2012 had Nederland een Staatsschuld van 480 miljard euro en Duitsland een schuld van bijna 1900 miljard euro. Het lachwekkende is dat de politieke leiders van landen zoals Duitsland en Nederland ons van deze schuld willen verlossen, terwijl zij het juist zijn die ons met deze schuld hebben opgezadeld. Zij zijn de oorzaak van een enorme Staatsschuld.

“We worden massaal voor de gek gehouden“.

Met een opgelopen Staatschuld van 480 miljard euro, moeten we constateren dat de afgelopen twintig jaar het Kabinet niet zo geweldig gepresteerd hebben. Dan rijst de vraag: hoe het toch kan dat landen zoals China, Brazilië wel een financieel overschot hebben en alle Europese landen een groot tekort.
Conclusie is helder; “ons politiek systeem deugt niet“.
Dit boek is daarom een oproep, een aanzet tot een evenwichtige maatschappij en samenleving, waarin niet de “politieke waan van de dag” regeert, maar om te komen tot een stabiel verantwoord sociaal en economisch leefklimaat dat voor tientallen jaren geldt. Dat gewenste beleid kan alléén maar door een Kern/Zakenkabinet gerealiseerd worden, dat functioneert op basis van een bindend referendum. Een beleid, omdat de wereld om ons heen voortdurend in beweging is af en toe bijgesteld moet worden. Het moet een beleid worden, dat door integere, vakbekwame personen uitgevoerd zal moeten worden. Leden van een Zakenkabinet, die via stemming op basis van hun kwaliteiten voor deze taak, rechtstreeks door de Nederlandse burgers worden gekozen.

We kiezen dus rechtstreeks de Minister President – de Ministers van Financiën en Economische Zaken. Meer Ministers hebben we ook niet meer nodig. Daarbij gaat het dan niet meer zoals nu, om de prachtige verpakking met daarin loze beloften, maar om een gedegen eerlijke inhoud, voortvloeiend uit het bindend referendum. De beoogde personen voor dat Zakenkabinet, zijn personen die zich via een speciaal politiek informatiekanaal op TV en/of internet, aan u voorstellen. Belangrijk zijn hun werkervaring, deskundigheid, rechtschapenheid en oprechte inzet. De leden van het Kern/Zakenkabinet, zullen op basis van een verklaring vooraf bereid moeten zijn om ons als burger te dienen.


9.

Het systeem van een Kern/Zakenkabinet dat op basis van een bindend referendum regeert, zal vele tientallen miljarden goedkoper zijn dat het huidige systeem. Dat zal iedereen die er nuchter over nadenkt en in het bezit is van een Gezond Verstand, begrijpen. Bij een Kabinetswisseling worden nu telkens miljarden euro‘s vernietigd. Nu gebeurt het dat wetten die het vorige Kabinet heeft gemaakt, door het nieuwe Kabinet worden vernietigd of aangepast. Het recente Kunduz akkoord van VVD-CDA- GL-CU en D66 heeft feilloos aangetoond, dat de kosten van 18 maanden regeren van het Kabinet Rutte I, waarvan ik de kosten gecalculeerd heb op meer dan 30 miljard euro, dit binnen 48 uur deden verdampen. Een zinloze verspilling van tijd, energie en vele duizenden en soms honderdduizenden uren en honderden miljarden euro’s aan loonkosten voor ambtenaren.

Een ander helder voorbeeld daarvan is het door het Kabinet Balkende, waarin een heer Ab Klink het rookverbod instelde, en een andere Minister de kilometerheffing wilde invoeren. Waarvan die vervolgens door het daarop volgende Kabinet Rutte-Verhagen, werd afgeschaft.
Zinloze verspilling van gemeenschapsgeld, waarvoor de bedenkers van deze politieke maatregelen door een Volkstribunaal/Rechtbank veroordeeld zouden moeten worden, vanwege het plegen van een enorm economisch delict. De wispelturigheid, waarbij een bewindspersoon of Kabinetten op persoonlijke titel beleid of wetten maken, moet snel tot het verleden behoren. Het is een volstrekt totaal achterhaalde methode, die niet meer in deze moderne samenleving past.

Er is anno 2012 / 2013 duidelijk behoefte aan een helder en eenduidig beleid voor tientallen jaren. 
In het bedrijfsleven stippelt een onderneming een koers uit om via efficiënte productie een zo groot mogelijk rendement te krijgen. Zo moet ons land ook door een Kabinet geleid worden, en niet anders. Veel economen roepen dan in koor, dat “een land“ geen bedrijf is. Ik vind dat getuigen van een domme, achterhaalde, niet realistische instelling. Het getuigt van het hebben van een “Academisch misvormde mening “, gestoeld op aannames die niet relevant zijn. Er is geen enkel bedrijf dat een schuld heeft van meer dan 480 miljard euro.
Landen met een dergelijke schuldenomvang of groter zijn er teveel. Dus is het bewijs overduidelijk aanwezig: een land moet bestuurd worden, zoals een goede ondernemer zijn bedrijf runt.
Periodieke bijsturing van dat beleid zal door een veranderende samenleving noodzakelijk zijn. Schuld veroorzaakt door de politiek wordt nu afgewenteld op de burger die hier niets tegen kan doen.


10.

In dit boek hoop ik een aantal feiten weer in uw herinnering terug te brengen. Zaken die gebeurd zijn en waar we toen met zijn alle schande over spraken. Ook hoop ik u inzicht te geven hoe en op welke wijze we een andere democratie kunnen realiseren. Ik doe voorstellen over hoe zaken geoptimaliseerd zouden kunnen worden. Het zijn voorstellen die, omdat een goede wetgeving of ontwikkeling tot stand komt uit een keuze aan voorstellen, grondig bijgeschaafd moeten kunnen worden.

In dit boek zal ik daarom ook een aantal zaken nader verklaren zoals: ziektekosten, verzekering, bankenstelsel, openbaar vervoer, woningcorporaties en de zorgtoeslag.

Ik houd er niet van om kritiek te leveren, zonder daar een redelijk voorstel tegenover te zetten. Commentaar leveren is geen kunst, maar met voorstellen komen is een uitdaging. Daarnaast is het van groot belang om de overheid eens tegen het licht te houden, want met bijna 1.2 miljoen ambtenaren die betaald worden uit een gezamenlijk offer van alle burgers van Nederland, is er een enorme scheefgroei ontstaan. Dat moeten we heel snel ombuigen, te beginnen met het terugbrengen van de enorme bureaucratie en overlegstructuur. (commissie zus, commissie zo)

De balans van mensen die via het bedrijfsleven het salaris van het korps van ambtenaren moet betalen, raakt steeds meer verstoord. Let op: De schuld van deze scheefgroei ligt echter niet aan die ambtenaren, of personen die het ambt uitoefenen, dus geef hen alstublieft niet de schuld van deze ellende. De oorzaak is een volstrekt falende politiek die in de Tweede Kamer al 40 jaren heerst.

Politici van de Tweede Kamer, maar in het bijzonder het Kabinet, zijn experts in het iedere keer weer verzinnen van regelgeving, waar wederom een extra bataljon ambtenaren voor nodig is. Een schrijnend voorbeeld daarvan is de huidige wetgeving van de verplichte basisziektekosten verzekering en de daaraan verbonden zorgtoeslag alsmede het innen van de achterstallige betalingen van meer dan: 300.000 mensen, die hun ziektekostenpremie op de een of andere wijze niet meer kunnen betalen.
Tot slot wil ik hierbij opmerken dat het niet mijn bedoeling is personen en/of instanties in welke vorm dan ook te schaden of te kwetsen. Maar volledigheidshalve noem ik wel man en paard, want ik houd er niet van om in wazige termen zaken te bespreken. Zaken worden pas helder als je er een voorbeeld bij geeft. Anders ontstaat de discussie en de vraag wat bedoelt de schrijver nu precies. Dat wil ik voorkomen. Als ik helaas daarbij op iemands tenen ga staan, is dat niet persoonlijk bedoeld, maar noodzakelijk om zaken helder te krijgen.
Fouten zal iedereen maken die zich op het pad begeeft om de politiek en het bestuur van een land te verbeteren c.q. veranderen.


11.

Ook ik. Maar de verplichting om tot een betere maatschappij te komen, waarin de zaken beter en efficiënter geregeld worden, is groter dan het voorkomen van fouten.
Dat ik na het uitbrengen van dit boek een zware tijd tegemoet ga omdat ik de heersende politiek aanval, dat zult u wel begrijpen. Maar ik denk dat het toch moet om een verandering op gang te brengen.
Ik hoop dat u me het vergeeft als ik fouten onbewust maak en hoop dat u overtuigd bent van mijn oprechte goede bedoelingen. Al met al denk ik dat de tijd anno 2012-2013 rijp is voor een verandering, hoe dit land bestuurd moet gaan worden. Niet meer vanuit een politieke ideologie, maar puur vanuit een zakelijke instelling met een scherp oog voor de zwakkeren in onze samenleving en voor de mensen die op de een of andere manier door omstandigheden de pech hebben gehad, hun geluk niet af te kunnen dwingen.

Nieuwe Orde – Nieuwe Democratie: “Het Collectief “.

Als u die niet afdwingt, zal er niets veranderen. De tijd is er rijp voor, nu nog de gezamenlijke actie en daadkracht.

“ Sta op tegen:
- de heersende democratische dictatuur,
- toon initiatief en
- neem het heft in eigen handen “ .

Laat helder zijn dat ik geen begenadigd schrijver ben en er met enige regelmaat stijl of taalfouten in staan, waarvoor mijn excuses. Als u de boodschap maar begrijpt, daar gaat het om.


12.

Ziek van de politiek

Het in stand houden van het huidige politiek bestuurlijke systeem kost ons jaarlijks circa 50 miljard euro, een totaal overbodige kostenpost. Meneer S. Blok van de VVD ergerde zich aan het feit dat Kamerleden veel vragen stelden, prijs per vraag € 3750.- . Hier moest maar een einde aan komen, vond meneer Blok. Hoe hypocriet kan de goede man, meneer Stef Blok van de VVD zijn????????.
Want als het hem wél uitkomt zal hij zeggen dat een democratie nu eenmaal geld kost. Komt het hem niét uit, dan is het weggegooid geld. Zo gaat dat nu eenmaal in de politiek. Toen de VVD een deal met PVV als gedoogpartner sloot, die een regering mogelijk maakte was dat uniek in Nederland. Toen de deal in het Catshuis door de PVV niet getekend werd en het Kabinet Rutte I sneuvelde ontstond de Kunduz Clan. De Kunduz Clan vernietigde binnen 48 uur het werk van circa anderhalf jaar regeren..
De dierenpolitie etc. werd geschrapt en circa 80 procent van de inspanningen, man-uren werk en energie van het Kabinet Rutte I over een periode van 18 maanden werd in 48 uur door D66 - GroenLinks – ChristenUnie – VVD – en CDA volledig vernietigd.
De Kunduz Clan was er enorm trots op en schreeuwden om het hardst voor de TV-camera dat ze de volgens hen idiote maatregelen van het afgelopen anderhalf jaar, gemaakt door de VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, hadden kunnen terugdraaien.
Al die tijd hebben ambtenaren op diverse Ministeries keihard gewerkt aan de opdracht om het beleid van het Kabinet Rutte te realiseren. Binnen 48 uur werd dat volledig vernietigd. Wat een verspilzucht, wat een domheid.
Als we daar een kostenplaatje naastleggen, komen we op een schandelijke kapitaalvernietiging uit. We zullen de zaken op een rijtje zetten en het vermoedelijke aantal ambtenaren die aan een wet meewerken in een lijst weergeven:

Omvang van het ambtelijk Nederlands apparaat

Rijksambtenaren - 120.000 personen

Gemeente ambtenaren - 178.000 personen

Provincie ambtenaren - 13.000 personen

Onderzoek instellingen - 2.000 personen

Gemeenschappelijke regelingen - 20.000 personen


13.

Rijksambtenaren werken voor een groot deel aan die nieuwe voorstellen voor een wet of beleid uit het Kabinet Rutte I. Dit heeft voor Gemeenten en Provincies en andere instituten gevolgen, want die wetten uit Den Haag moeten op zowel gemeentelijk als Provinciaal niveau verwerkt worden.

Berekenen we hoeveel ambtenaren de afgelopen periode tijdens het Kabinet Rutte aan wetten heeft gewerkt:

Rijksambtenaren - 100.000 personen

Gemeenteambtenaren - 30.000 personen

Provincieambtenaren - 5.000 personen

Onderzoek instellingen - 1.000 personen

Gemeenschappelijke regelingen - 8.000 personen

Het totaal van ambtenaren die aan die nieuwe wetten werken 144.000 personen.
Kostenpost per ambtenaar, inclusief zijn werkplek, salaris en overhead € 153.000.-
(Bron: Binnenlands bestuur 2010)

Totale kostenpost van een Kabinetswisseling is:
144.000 x € 153.000.- = € 22.032.000.000.- op jaarbasis.
Er werd door de Kunduz Clan een dikke 33 miljard euro (werk van anderhalf jaar) weggegooid. Dit bedrag verspilden diverse Kabinetten, zoals Balkende 1 t/m 4 en Rutte 1 bij een Kabinet wisseling ieder keer weer.
De laatste vijf Kabinetten heeft de burger dit meer dan € 120 miljard euro’s gekost.
Dit is een heel ander bedrag van € 3750,- per vraag waaraan meneer Stef Blok zich ergerde. En over deze GIGA–verspilling, daar hoor je de heer Stef Blok niet over praten.

Veel burgers zijn het beu en hebben er genoeg van wat er in het politieke landschap van Nederland gebeurt. Het vertrouwen in de politiek is voor een groot deel weg en men stoort zich massaal aan het gedraai en gekonkel van politici. Als u met enige regelmaat forums op diverse internetsites bezoekt, zult u op een eenvoudige wijze kunnen lezen dat veel mensen ontevreden zijn over de gang van zaken in Den Haag en het gevoerde politieke beleid. De commentaren naar aanleiding van bijvoorbeeld rekeningrijden en de KM heffing waren niet mals.

In diverse Kabinetten Balkenende en Rutte I was het een treurig schouwspel van de politici in de Tweede Kamer en leek het elkaar beschadigen het enige doel te zijn. 


14.

Vanwaar toch die idiote tegenstellingen, terwijl ze ons tijdens de verkiezingsperiode allemaal beloven het beste met ons land voor te hebben.

“Niet voor niets gaat ruim een derde ( 35 % ) van de
bevolking niet meer stemmen”

Dat is enorm veel. En al die mensen hebben hetzelfde argument. Het maakt niet uit op wat je stemt, men regelt het onderling in Den Haag wel, onze menig telt dan niet meer. In het referendum systeem dat ik voorstel zal dit niet meer voorkomen omdat je ten alle tijden een keuze kunt maken waarbij uw stem daadwerkelijk van belang is.
Uw stem is bepalend voor de bestuurders en niet meer hun onderlinge gekonkel, afspraken en gedraai, of uitruilcultuur vastgelegd in een coalitieakkoord. Wat heeft de burger aan die onzin en aan die walgelijke en kosten verslindende theatervoorstellingen in de Tweede Kamer. Die achterlijke, maar zelden op dienstbaarheid aan de samenleving gelieerde wispelturigheid in de politiek moet eruit. Het moet niet uitmaken wie er zit. Ook niet welke politieke kleur er zit. Er kan maar een kleur zijn en dat is Oranje met een Rood-Wit-Blauw randje.

Het beleid moet voor tientallen jaren eenduidig zijn en het moet niet uitmaken welke politieke partij aan de macht is. De persoonlijke voorkeur van één enkele bewindsman zoals de heer Ab Klink, die ooit vond dat roken in een kroeg niet mag, kan en mag geen beleid en leidraad meer zijn voor wetgeving. Toch slikken en pikken we het vervolgens wel met als gevolg dat de heren politici gewoon doorgaan. Volstrekt onbegrijpelijk van een nuchter volk, dat de Nederlander in doorsnee is. Het is ronduit beschamend en onvoorstelbaar te zien dat we ons als Nederlandse burger als makke lammeren naar de slachtbank laten brengen.

Kunnen we dat niet eens gezamenlijk veranderen?! Kunt u mij als kritische lezer van dit boek één gefundeerd argument geven waarom we het land niet met een nieuw effectief en doordacht bestuurlijk stelsel zouden kunnen besturen. Het huidige politieke systeem van partijen, is toch niet meer van deze tijd en is 150 jaar geleden door Thorbecke ooit bedacht. Ik hoor de zittende politici in de stress springen en roepen dat het niet kan en hoogst ongewenst is, omdat wij als burger niet alle informatie begrijpen of op waarde kunnen beoordelen. Dan rijst bij mij de vraag; kunnen en konden de dames en heren politici dat in het verleden dan wel?

Waarom hebben ze dan niet gezien dat de financiële crisis uitbrak en waarom zagen ze niet dat de EU landen Griekenland en Ierland ons handen vol geld zouden gaan kosten? 

Juist deze politici hebben ons aan hύn hand geleid naar het verval van normen, waarden en armoede. Maar daarover straks meer.


15.

Nederland heeft grotendeels internet en met de komst van elektronische mail geeft dit ons in de huidige tijd het voordeel dat we als burger binnen 24 uur onze mening kunnen geven. Tja, zult u dan zeggen, dan lijkt het op een referendum, en dan is mijn stelling; wat is daar mis mee? De periodieke stemming, om de vier jaar voor de zogeheten nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer is toch ook niet meer dan een referendum, dan wordt toch ook om uw mening gevraagd. Dan lijkt het opeens of u wel de juiste keuze maakt. En ja als u op uw partij stemt dan wordt u gewaardeerd om uw kennis van zaken.

In de praktijk blijkt dat maar 2% van de mensen een partijprogramma leest. Dat moet en kan tot verleden tijd behoren. Via internet en met politieke thema kanalen, kunt u alle voor en tegen argumenten lezen en dan op basis van die argumenten een keuze maken. U behoort te stemmen op basis van een uitmuntende kwalitatieve goede informatie en niets anders.

Een korte opsomming van zaken waar we collectief schande over spraken maar niet in opstand kwamen.

Voorbeeld: 1.
Op voorstel van de commissie Dijkstal moest het Kabinet een loonsverhoging van maar liefst dertig procent krijgen. De verontwaardiging was groot en uiteindelijk werd het maar tien procent.
Het argument waarom dit een verantwoorde salarisverhoging zou zijn is dat men als Minister of staatssecretaris zoveel werkt. Dat dit een grof schandaal is wordt onderstreept door het feit dat ditzelfde Kabinet van haar burgers een loonoffer vraagt. Erger nog, er worden nog een aantal extra belastingen ingevoerd en ons door de strot geduwd. Als je dan als Minister President Balkenende spreekt over normen en waarden zou hij zich, zeker met zijn gereformeerde achtergrond, uiterst diep moeten schamen. En als we het dan al over lange dagen hebben dan weet ik er nog wel een paar die de salarisverhoging van 20 procent ook verdiend zouden hebben.

* Wat dacht u van een nationaal chauffeur die werkweken maakt van zeventig tot tachtig uur. (Ja, hij mag maar 10 rijuren per dag maken maar het laden en lossen neemt ook nog een aantal uren per dag in beslag). Wat dacht u van die vrachtwagenchauffeur die elke seconde bij de les moet zijn, want als hij even niet oplet gebeuren er ongelukken met fatale gevolgen en is er veel persoonlijk leed.

* Wat dacht u van verpleegkundigen die goed moeten opletten dat ze de juiste medicijnen geven en geen fouten maken met hun handelingen anders zijn er doden te betreuren.


16.

Echter beide beroepen gaan met minder dan een vijfde van het salaris van de Kabinetsleden naar huis toe. Als de leden van het Kabinet fouten maken zijn er niet direct levens in gevaar. Wie zou dan naar uw mening beter betaald moeten worden, de verpleegster of die Minister. Laat zich snel raden naar ik hoop, althans gemeten naar het gebruik van gezond verstand. De 10 % salarisverhoging van de leden van het Kabinet getuigt niet van solidariteit, maar van een eenzijdige diefstal uit de zakken van de belastingbetalende burger. Vervolgens vindt die politiek het gek dat er een samenleving ontstaat die een groot gedeelte van de bevolking niet wenst.
Verder zijn we geïrriteerd geraakt over de gehanteerde “Sorry Politiek” . Men maakt fouten op basis van bestuurlijke onkunde, maar blijft vervolgens gewoon in functie. Politici gaan dan even “diep door het stof“, maar echte strafmaatregelen bestaan voor hen niet. Hun “onkunde” valt onder hun werk-ethos.

Die van de burger wordt via de Rechtbank bestraft.
Erger nog, als een politiek bestuurder in de schijnwerpers staat wegens onkunde wordt die even uit de schijnwerpers gehaald om vervolgens na een afkoelperiode weer in een andere functie op te duiken. En dat alleen omdat ze voor hun politieke partij zovéél verdienste hadden. Wij, de gewone burgers zien dit wel, maar zijn ondertussen zo murw gebeukt door de regenten, dat we als geslagen honden niet meer uit onze hoek komen om af en toe eens grondig te blaffen. Ja we blaffen wel, maar bijten niet en dat weet de politiek en maakt daar grondig misbruik van. Waar is in de huidige Nederlandse samenleving de vechtersmentaliteit onder de burgers gebleven die ons in het verleden zo kenmerkte.

Wil ik een nieuwe partij oprichten en zelf Minister worden?? Nee, dat zeker niet. Daar heb ik het talent niet voor.
Daarbij ben ik er van overtuigd dat er andere mensen zijn die dat echt veel beter kunnen dan ik en daar ook beter voor geschoold zijn. Dat houdt niet in dat je per definitie een academische opleiding moet hebben om je gezond verstand te gebruiken. Ik ken veel huismoeders waar ik meer vertrouwen in heb dan in de over het algemeen meestal academisch misvormde heren en dames politici die ons land naar de afgrond leiden. 

Op mijn netvlies staat een recente uitspraak van voormalig premier van Agt die in een openhartig interview zei: “dat hij met de wijsheid achteraf, destijds veel zaken anders zou hebben gedaan“.
Die wijsheid moet een politicus vooraf hebben en als hij die niet heeft, moet hij zijn oor te luister leggen bij die ervaren ouderen. Wat ik hoop en voorstel is dat mensen de rug gaan rechten en een ander bestuur afdwingen en wel op een legale democratisch wijze waarin de burger bepaalt wat er gebeurt. Dat hoeft niet op de wijze zoals dat de afgelopen tijd in Tunesië, Egypte en Libië is gebeurd. Hopelijk kan het op een democratische wijze via een daarvoor opgerichte beweging. Maar als we de straten op zouden moeten, dan is dat wellicht noodzakelijk.


17.

Hoelang gaan we nog door met een politiek bestel dat al meer dan 150 jaar oud is en amper door nieuwe ontwikkelingen is veranderd????

Het is de hoogste tijd voor een andere benadering hoe we dit land en deze samenleving anno 2012/2013 en verder optimaal gaan besturen. Nogmaals, we leven in een tijd waar burgers met een druk op de knop via internet binnen luttele minuten een boodschap naar de andere kant van de wereld kunnen sturen. Waarom mag die burger dan alleen eens in de vier jaar hun stem afgeven en wordt hun mening daarna niet meer gevraagd of van belang geacht. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om met regelmaat te mogen kunnen stemmen over actuele onderwerpen.

“een referendum, bespaart miljarden en 
is eenvoudig te organiseren“.

Getuigde het bijvoorbeeld van democratie toen de meerderheid van de Nederlandse bevolking de Europese Grondwet wegstemde ????????? Premier Balkenende dreigde zelfs met een VETO als er een tweede ronde van een referendum zou komen, waarbij de burger nogmaals zijn mening kon geven die mogelijk met een overgrote meerderheid dan wederom tegen het Europees Verdrag had gestemd. Die NEE stem was een juiste beslissing geweest en hadden we niet garant hoeven te staan voor landen die van hun landelijke boekhouding er een zooitje van hebben gemaakt. Als je de veto dreiging van het Kabinet Balkenende politiek bekijkt, dan hebben we effectief gezien geen betere democratie dan Oeganda en Afghanistan.
En dat stuit me mateloos tegen de borst. Ik hoor de huidige volksvertegenwoordigers al roepen dat ze uw belangen behartigen, maar daar hebben we weinig van gemerkt de laatste tijd. Belastingen omhoog, regels erbij en een enorme verspilling van gemeenschapsgeld voor steun aan banken en onzinnige projecten zoals de HSL en de Betuwe lijn.

Heeft dit boek een meerwaarde ten aanzien van de al reeds eerder verschenen boeken over het verwerpelijke spel van de macht en willekeur van de politiek ?? Die beoordeling, geachte lezer, laat ik aan u over. Heeft het überhaupt zin om een boek te schrijven over iets wat heel veel burgers aangaat en bezighoudt en waar maar enkelen, in totaal 225 personen die de Eerste en Tweede Kamer vormen, op basis van partijpolitieke saamhorigheid en op basis van coalitievorming, eigenzinnig de dienst uitmaken. Dat is een vraag die ik me vooraf ook heb gesteld bij de eerste woorden die aanleiding waren voor dit boek "Ziek van de politiek”. Na enig denkwerk, dat een groot deel van mijn karakter uitmaakt, heb ik toch besloten om dit boek te schrijven. Ik hoop dat er een ommekeer komt in de manier, waarop dit land bestuurd wordt. Het is tijd voor verandering. Laten we het maar de politieke innovatie van de jaren 2012 / 2013 noemen.


18.

Laten we met zijn allen een nieuwe weg inslaan waarbij de burger rechtstreeks bepaalt wat er gebeurt. Noem het voor mijn part een lichting of stroom van vernieuwingen.

Laten we het een naam geven: “Nieuwe Orde, Nieuwe Democratie” want dat is wat ik beoog met dit boek.
Geen partijensysteem meer, maar een Zakenkabinet dat de wensen van de bevolking uitvoert. Met oog voor de zwakkeren, eerlijk en oprecht. Echter, ik realiseer me hierbij wel degelijk dat ik met het uitbrengen van dit boek per heden tot een, voor zover dat nog niet het geval is en was, persona non grata wordt verklaard door de bestuurders en politici die zich aangevallen voelen. Dit is in Nederland nu eenmaal het lot van mensen die een verbetering van een bestaand systeem willen of op zijn minst daar ruchtbaarheid aan geven. Enkele voorbeelden van mensen “klokkenluiders“ die zich kapot geknokt hebben voor een meer rechtvaardige wereld en hun aanval op de politiek, zal ik in dit boek zeer zeker vermelden. Zaken waarvan u op zijn minst nog het naadje van de kous kent of ervan gehoord hebt.

Het is een boek voor zowel de landelijke als de plaatselijke politiek. En de plaatselijke politiek is de plaats waar ik vier jaar lang raadslid van 2002 tot 2006 ben geweest, namelijk Boxmeer. De mensen die niet uit de regio Boxmeer komen zullen de plaatselijke bestuurlijke perikelen beschreven in dit boek beslist uit hun eigen dorp of stad herkennen. Het is overal hetzelfde liedje, omdat we allemaal in een vastgeroest kiessysteem zitten.
De raadsperiode heeft me een hoop geleerd over de mens. Het heeft me geleerd dat er in de politiek weinig mensen zitten die een rechte rug hebben of houden. Het heeft me ook geleerd dat ik niet voor een cultuur geschapen ben, waar men de ene keer met iemand anders meestemt om daarna op de steun van anderen te mogen rekenen. Ik stemde ergens over omdat ik overtuigd was van de goede keuze voor de burger. Niet om in een goed blaadje te komen bij andere raadsleden. Ik schrijf dit boek louter met de bedoeling dat het een aanzet is tot een andere benadering door de kiezer. Een kiezer die actiever gaat deelnemen aan de directe besluitvorming.

Ik hoop dat u eruit haalt wat voor u van belang is en dat we gezamenlijk een andere periode van politiek, tegemoet mogen gaan. Een “Nieuwe Orde, nieuwe Democratie”. Mocht u, met mij, van mening zijn dat we een nieuwe stroming moeten starten, waarbij de burger volledig centraal staat en niet het politiek coalitie spel van een paar partijbonzen, dan wil ik u graag steunen. Ik wil mijn steentje bijdragen, maar laat het graag over aan mensen die daar de middelen, zowel organisatorisch, financieel en de fysiek voor hebben, maar wel aan de hand van dit boek de maatschappij willen veranderen. Mensen die vooraf geen aanspraak kunnen maken op een zetel of Ministerschap of wat dan ook, maar er mee instemmen dat we sterke gekwalificeerde mensen aan de top van de onderneming BV Nederland plaatsen die het dagelijks bestuur runnen.


19.

Die vervangen kunnen worden als dat nodig is. Die gewoon uitvoeren wat de bevolking wenst en niets anders. Hoe dat georganiseerd kan worden, lees dat verderop in dit boek.
Als ik een aanzet heb kunnen geven tot een totale verandering, is mijn bijdrage aan de samenleving en mijn doel al bereikt.

Coalitie “Het vermoorden van een Democratie“

Het bestaande bestel van coalitievorming heeft zijn beste tijd gehad en moet met grote spoed opgeheven worden. En als burger heeft U die macht omdat te realiseren. De huidige politici houden graag vast aan het vertrouwde systeem waarbinnen zij met de daarmee gepaarde arrogantie de dienst uitmaken. Ze spreken al te graag over het mandaat dat ze van U als kiezer gekregen hebben. Maar je mag van volksvertegenwoordigers verwachten, dat ze beter met dat mandaat, ofwel de belangen van de bevolking omgaan. Dat ze een land tot bloei brengen en niet dat we in 2012 als burger moeten boeten voor een torenhoge Staatsschuld van 480 miljard euro, die de politiek veroorzaakt heeft.
Het is feitelijk een grof schandaal, dat politici vóór de verkiezing de grootste beloften doen, en deze na de verkiezingen in de archieven laten verdwijnen. En als ze daar door een journalist aan herinnerd worden dat er allerlei beloften gedaan zijn, dan keihard in de camera zeggen: Nu zit er een ander Kabinet.
Die achterlijke koehandel van het feit dat de PvdA afziet van een parlementaire Enquête over Afghanistan, als het CDA het ontslagrecht wat versoepelt, kan dan achterwege blijven. Ze spreken met verheven stem over onze Westerse democratie, hoe goed die wel niet is. Wijzen met een opgestoken vingertje richting Zimbabwe of Rusland, Irak en Afghanistan. Maar een machtswoord van Balkenende dat “Veto“ heet, voorkwam dat we als Nederlandse bevolking nogmaals mochten stemmen over het Europees Verdrag. 

Een absoluut dictatoriaal bewind van een leider van een zogenaamd westers democratisch land, dat ons land denkt te zijn. Vrijwaar ons als kiezers, van deze waanzin, van de vermoorde democratie en laat dit theater voor altijd ophouden. Door de huidige politieke coalitievorming komt een halfbakken besluit en beleid op tafel waar velen burgers ontevreden mee zijn en beslist geen recht doet aan de uitgebrachte stem. Zoals zo vaak komt dat compromis tot uitbarsting als de partijen het tijdens de regeerperiode niet zo goed meer met elkaar kunnen vinden. En is Nederland dan gebaat met een falend Kabinet dat zichzelf heeft opgehangen in een beleidsmatig compromis ??????

Nee, dat hebben de Kabinetten Balkenende en Rutte I wel duidelijk gemaakt. In het ene Kabinet staat de liberalisering hoog in het vaandel. Een volgend Kabinet is daar minder enthousiast over en dan gaat dat vorige beleid in de archieven of wordt niet uitgevoerd.

20.


Denk nog even aan de:

1. langstudeerboete,

2. het lig-geld in ziekenhuizen,

3. de belaste reiskostenvergoeding, noem maar op.

Het Kabinet Rutte II spande of spant toch wel de kroon en toont feilloos aan dat partijpolitiek belangrijker is dan het landsbelang. Men ruilt voor de lieve vrede wat zaken met de PvdA onderling uit en zie daar een Kabinet.

* Een slecht voorstel over de zorgpremie dat snel weer ingetrokken werd.

* Het ontslagrecht dat geen recht doet aan de wet

* De door de VVD beloofde belastingverlaging gaat niet door en er komt zelfs een belastingverhoging.

“Kiezersbedrog“

Dat kan toch geen solide basis zijn voor het beleid van een land. En als klap op de vuurpijl wordt het door Kabinet Rutte I ingevoerde Wietpas in het Kabinet Rutte II op 20 november 2012 alweer afgeschaft. Zinloze verspilling van gemeenschapsgeld, dat als we een Zakenkabinet hadden gehad niet had plaatsgevonden.

Tweede klap op de vuurpijl is dat het statiegeld op Petflessen per 2014 afgeschaft dat in 2004 al eens door een Staatssecretaris Piet van Geel op de agenda geplaatst was. Mogen wij als burger dan de rekening van de vernietiging van de grondstof bij de producenten van de inhoud van die PET flessen neerleggen. Een vernietiging van grondstof die zijn weerga niet kent. Als de vervuiler betaalt, dan graag de rekening naar de industrie die hier garen bij spint. De vraag is dan: Past het huidige politiek systeem nog in een moderne samenleving waarbij mensen via internet de kennis vergaren. De burger is vaak beter geïnformeerd dan menig Kamerlid, die vaak op krantenkoppen reageren.
Waarom gaan we niet naar een systeem waarbij kiezers een keuze kunnen maken op welke manier en binnen welk tijdstip zaken georganiseerd moeten worden.

Ik zal een voorbeeld geven:

Je stelt een aantal onderwerpen ter discussie zoals:

* Gezondheid

* sociaal beleid

* buitenlands beleid

* Europese Unie


21.

Stel daar een goed referendum keuzemenu in op en geef op zaken die belangrijk zijn een onderbouwing waarom het keuze menu zo is opgemaakt. De kiezers kunnen dan duidelijk stemmen wat hun voorkeur heeft. Het is dan duidelijk welk beleid de Nederlandse bevolking wenst.De kiezer bepaalt in het nieuwe systeem rechtstreeks het beleid en vervolgens kunnen de heren van een Zakenkabinet dat uitvoeren. Geen coalitiebesprekingen meer, geen gekissebis meer in de Kamer over voorstellen van de oppositie. Een kleine groep in De Tweede Kamer van maximaal 50 personen controleert wat de wens van de kiezer is en volgt die ontwikkeling nauwgezet en ziet erop toe dat het Zakenkabinet dit naar behoren uitvoert. Niets meer, en ook niet minder.

Verder een groep betaalde onderzoeksjournalisten die elke onduidelijkheid of onrechtmatigheid verplicht openbaar maken. Of dat nu binnen een Universiteit, Zorginstelling, Woningcorporaties is of andere instituten die met gemeenschapsgeld betaald worden. Deze journalisten worden met regelmaat vervangen om te voorkomen dat er vriendschappen ontstaan tussen onderzoeker en te onderzoeken partij.

De Eerste kamer kan dan ook volledig opgeheven worden omdat ze geen controlerende functie meer heeft over iets wat door de Tweede kamer is besloten, want die bestaat ook niet meer. Het volk heeft gestemd en dat is het beleid van de komende jaren.

De Raad van State is ook niet meer nodig.
Het is wenselijk dat het Zakenkabinet bestaat uit een aantal door de wol geverfde vakmensen. Niet meer een jurist op een afdeling Economisch Zaken of een dame met een MBO opleiding verpleegkunde op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar vakbekwame mensen die duidelijk weten waar ze het over hebben en bereid zijn om de wens van de “Kiezer“ uit te voeren. Dat is belangrijk en als iets niet kan, zullen ze dat goed aan de burger moeten uitleggen.

Nederland heeft zo langzamerhand een gerenommeerde lijst van falende bewindslieden die de grens van het betamelijke zwaar overschreden hebben. Denk eens aan de Betuwelijn, HSL etc. Een groot geldverslindend project, waarin Kabinetsleden en beleidsmakers niet geluisterd hebben naar kritische experts die ter zake zeer deskundig waren. Naar burgers werd niet geluisterd. De politiek bepaalt wel wat goed voor het volk is. Wat een arrogantie, wat een verspilling van talenten en bovenal wat een verspilling van gemeenschapsgeld.

Het zou wenselijk zijn om de bewindslieden die dit veroorzaakt hebben alsnog privé financieel aansprakelijk te stellen voor de schade die ze in het verleden aangericht hebben. Ik heb weleens met een hoog geplaatste ambtenaar over de volgende situatie gesproken;
Als een directeur van een onderneming zijn bedrijf slecht leidt en deze door onkunde en arrogantie failliet gaat, dan wordt deze directeur strafrechtelijk vervolgd en kan zijn privé vermogen, huis, haard en ander bezit in beslag worden genomen. Zo zit de wet 

22.

nu eenmaal in elkaar en komt hij dus voor de rechter. Daarom zou je falende politici uit het verleden c.q. de bestuurders van de Nederland BV, beter bekend als “Het Kabinet” conform de regeling van falende directeuren ook moeten aanpakken.
Het moet en kan anders, als u het wilt. Maar sta dan op, in naam van uzelf en de komende generaties na ons. Die plicht hebben we.

Politieke “Onschendbaarheid .

In een conflict met de overheid –de wetgever- blijkt dat de burger in een juridische procedure altijd aan het kortste einde trekt. Iets dat vele burgers de laatste jaren wel duidelijk is geworden. Waarom kan een overheid wel eisen stellen aan burgers, als ze zelf het slechte voorbeeld geeft. Oorzaak voor dit laakbaar handelen is de vrijheid die de overheid zich heeft toegeëigend, ontleent uit de uitspraak van een rechtbank over het Pikmeer arrest.
Zie hieronder de uitspraak.

Het Pikmeerarrest bestaat uit twee opeenvolgende arresten van de Nederlandse Hoge Raad (HR 23-04-1996, NJ 1996, 513).[1] (HR 06-01-1998, NJ 1998, 367)[2] Zij betreffen de vraag of, en in welke gevallen, handelingen van de overheid strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Eerste Pikmeerarrest:
Het vaarwater de Groundam in Friesland werd in 1995 uitgebaggerd door de  gemeente Boarnsterhim. De verantwoordelijke ambtenaar liet de verontreinigde baggerspecie in het Pikmeer storten. Voor de Provincie was deze illegale lozing in hoge mate kostenbesparend. De ambtenaar werd door de rechtbank veroordeeld, terwijl dit vonnis in hoger beroep door het Hof werd bekrachtigd. De Hoge Raad heeft dit arrest vernietigd en de zaak terugverwezen naar het hof voor verdere behandeling. De Hoge Raad heeft de ambtenaar ontzien vanwege de functie die hij bekleedde. Hij handelde als ambtenaar in het algemeen belang en kon daarom niet strafrechtelijk worden vervolgd. Deze strafrechtelijke immuniteit gold voorheen al voor de centrale overheid. Nu kregen gemeenten en provincies hetzelfde privilege. De Hoge Raad meende dat de controle van de overheid niet bij de rechter moest liggen, maar bij aangewezen instanties als de gemeenteraad, de rekenkamer of de ombudsman.
De Tweede Kamer vond het Pikmeerarrest niet acceptabel en wilde dat de mogelijkheid bleef bestaan om lagere overheden voor de rechter ter verantwoording te roepen. De vraag was, of het handelen van de provincie Friesland in deze kwestie wel als 'overheidshandelen' moest worden getypeerd, of dat het illegaal storten van het slib moest worden gezien als 'bedrijfsmatig handelen'. 
Het komt helaas uiterst zelden voor dat een ambtenaar strafrechtelijk vervolgd wordt voor zijn handelen namens de gemeente of Provincie. Men heeft een enorme vrijbrief om zaken naar eigen goeddunken uit te voeren c.q. toe te passen. Dat moet u als 

23.

burger eens proberen. Honderd procent kans dat u aansprakelijk wordt gesteld en dat u zich niet kunt verschuilen achter het boven aangehaalde Pikmeer- arrest.

Een ander helder voorbeeld was de uitspraak van de Raad van State inzake een illegaal gebouwde villa van een oud wethouder in onze gemeente Boxmeer. Tot tweemaal toe was er een uitspraak: de eerste uitspraak was dat de bouw illegaal was en afgebroken moest.
De tweede uitspraak bevestigde de eerste uitspraak dat deze villa afgebroken moest worden. Zeker niet leuk voor de betrokkenen, in dit geval een voormalige wethouder. Maar het recht geldt voor iedereen. Of bestaat klasse justitie dan toch?! Daar waar een burger gehoorzaam moet zijn aan een uitspraak van een orgaan als de Raad van State, daar negeerde de gemeente Boxmeer de uitspraak van de Raad van State volledig en regelde het College van Boxmeer het zodanig dat er een fikse afkoopsom van € 840.000 euro betaald werd waarbij het bestemmingsplan aangepast en de villa niet afgebroken moest worden.
Daaruit blijkt dat een overheidsinstantie, in dit geval de gemeente Boxmeer, oppermachtig is en uitspraken van een Raad van State volledig kan negeren. Het gevolg daarvan is dat een orgaan als de Raad van State volstrekt overbodig is geworden. Het is het meest ondemocratisch orgaan dat er bestaat. De leden van de RvS zijn over het algemeen oud politici en dus politiek besmet. De politieke belangen zijn te groot.

Lees onderstaand verhaal van wijlen Philip Brouwers die ons te vroeg verliet. Interview met professor Twan Tak over de Raad van State
Bron: Binnenlands Bestuur door Philip Brouwers

De overheid en de kansloze burger
De burger delft sinds de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht - nu tien jaar geleden - vrijwel altijd het onderspit tegen de overheid, constateert de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak (61). "˜Als ik dit aan mijn studenten vertel, zitten ze me als dode vogeltjes aan te kijken. Dit zijn gruwelijkheden die ze niet kunnen bevatten.'
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zou volgens Tak wel anders kunnen opereren, maar de wil ontbreekt. En dat heeft volgens hem niet alleen te maken met de mentaliteit, maar ook met de kwaliteit van de staatsraden. Tak: 'De Centrale Raad van Beroep (waar Tak zitting in heeft; red.) en ook het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stellen als eis dat de leden benoembaar moeten zijn als raadsheer aan een gerechtshof. Dat garandeert een zekere rechterlijke kwaliteit. De Raad van 

24.


State stelt die eis niet. Je krijgt zelfs geen garantie dat de staatsraden jurist zijn. En als ze dat al zijn, zijn ze vaak nog verkeerd gerekruteerd of opgeleid.

Echte rechters zitten er nauwelijks tussen, er wordt vooral geput uit oud- gouvernementele kringen en universiteiten. Het wordt ook als een pré gezien dat de staatsraden kennis hebben van de advisering op het gebied van wetgeving. 'Waar dus in Europa de opvatting wordt gehuldigd dat je ook maar de schijn van partijdigheid moet vermijden, vindt men het in Nederland juist goed dat hetzelfde orgaan dat de overheid adviseert ook recht spreekt. Je ziet wat dat in de praktijk oplevert. Nooit, maar dan ook nooit komt het tot een inhoudelijke beoordeling. Ze zitten er alleen maar om besluiten te controleren. En als ze daarbij wat onvolkomenheden zien, geven ze de overheid alle kans en tijd om die tijdens de procedure te repareren. Terwijl de burger nog geen termijn mag laten verlopen en al helemaal niet mag verwijzen naar nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.' Een mogelijke oplossing ligt volgens Tak binnen handbereik en is nog goedkoop ook.

'Schaf de afdeling bestuursrechtspaak af en zet er niets voor terug. En dat mag wat mij betreft ook gelden voor de Centrale Raad van Beroep'.

Als je dit verhaal leest, is het geloof in een goede rechtspraak niet meer voorhanden. Kijk ik naar mijn eigen zaak, waarbij ik aangifte deed tegen de gemeentesecretaris vanwege verduistering van een archiefstuk, dan heeft de politiek zich via de rechtspraak goed beschermd tegen aanvallen van buitenaf.

Artikel 361 Wetboek van strafrecht zegt in deze:
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt ,of die ander daarbij als medeplichtige terzijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Ook artikel 321 wetboek van strafrecht is hier van toepassing. En dat artikel is heel helder en zegt het volgende:

Artikel 161 en 162 Wetboek van Strafvordering:
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen of klachte te doen.

Bij het nalaten van die aangifte liep ik zelfs het gevaar om voor drie maanden achter de tralies te gaan. Diverse raadsleden wisten wel dat ze verplicht waren aangifte te doen, maar deden dat bewust niet. Er was zelfs een raadslid van een partij waarin de tomaat in hun logo voorkomt, die wel zei dat hij na rijp beraad naar mijn voorbeeld een aanklacht in wilde dienen, maar het uiteindelijk niet deed. Een van de vele kerels met zwakke ruggen en weke knieën, waarvan er al teveel in de politiek rondlopen. 

25.

Natuurlijk vond ik dat voor deze betreffende gemeentesecretaris uitermate vervelend, want hij was een betrokken ambtenaar met hart voor de zaak, maar hij was in dit geval helaas de verantwoordelijke man voor de ambtelijke organisatie. Het was ook niet tegen hem persoonlijk gericht. Ik vond het zelfs bijzonder vervelend voor een prima ambtenaar, die ik als mens enorm waardeerde. Tijdens de rechtszaak plaatste de Voorzitter van de Rechtbank de opmerking of ik me niet schaamde dat ik tegen een ambtenaar die meer dan 40 jaren de gemeenschap had gediend, een rechtszaak was begonnen. Pas je de wet correct toe en doe je conform die wet een aangifte inzake artikel 161 en 162 Wetboek van Strafrecht en dan krijg je zelfs nog een reprimande van een rechter. De wereld op zijn kop. Een intens gevoel van grote minachting voor deze Rechtbank steeg in mij op, maar kon dat gevoel op basis van mijn opleiding en levenservaring omzetten in een diep medelijden voor de getoonde povere kwaliteit van de Rechters. Nu begrijp ik ook waarom Vrouwe Justitia een oog heeft afgedekt met een doek. Het lag me op de tong om te zeggen, of de Voorzitter van de Rechtbank ook zo mild was geweest als een chauffeur met 40 dienstjaren met zijn voertuig een kind zwaar verwond had. Maar slikte de opmerking in en wilde me beslist niet tot het niveau van de Rechters verlagen.

Hiermede bevestigde de Voorzitter van deze Rechtbank, dat ze niet objectief waren en wederom voor de bestuurlijke zijde partij kozen en niet voor een correcte beoordeling van de zaak. Sindsdien is mijn geloof en respect voor rechters, als zijnde onafhankelijke weldenkende personen in het vak Rechtspraak, tot het vriespunt gedaald.
Dit ondanks het feit dat ik een paar magistraten persoonlijk ken en weet dat ze hun vak uitmuntend uitoefenen. Als je dan achteraf de woorden van de Hoogleraar Twan Tak leest sta je niet eens vreemd te kijken, dat de overheid altijd vrijuit gaat. De bestuurlijke Rechtspraak, in dit geval van de aangifte tegen de gemeentesecretaris het Strafrecht, bevestigde me dat de Rechtspraak en de politiek teveel met elkaar verweven zijn en gezamenlijk op een kussen slapen. De wetgever, lees de politiek, heeft er welbewust voor gekozen dat alleen een meerderheid van een gemeenteraad de aanklacht moet indienen. Eén enkele klokkenluider uit een gemeenteraad die niet mee heult met de gevestigde orde, zal geen enkel succes behalen.

De politiek is geestelijk zo verknipt dat ze niet wil dat er een volledige zuiveringsactie plaatsvindt, waarbij ze zelf het slachtoffer van die zuivering kunnen worden. Waarom heeft de overheid / wetgever, die zoveel van haar burger eist en vraagt, angst voor openbaarheid waarbij fouten van bestuurders en medewerkers openbaar worden.

Kijkt u eens naar de zaak waarbij een ondernemer in Venray zijn recht probeert te halen tegenover de gemeente Venray, dan begrijpt u wat ik bedoel. 

26.

Klik eens door naar deze link en zie een staaltje machtswellust:

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10576&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1972&cHash=9f97888172 (dit zal even zoeken worden, site is aangepast)

Een gemeente kan iemand gerechtelijk kapot procederen tot hij failliet gaat, terwijl de gemeente de gerechtelijke kosten door de burger laat betalen en een Landelijk bestuur of College, daar geen boterham minder om eet. Aan die absurde rechtsongelijkheid moet direct een einde komen.

Zakenkabinet

Om Nederland beter en effectiever te besturen zullen we een Zakenkabinet moeten samenstellen. Een Kabinet waarvan de samenstelling rechtstreeks door de burger zelf gekozen wordt. Dat Zakenkabinet bestaat enkel nog maar uit een Minister-President, een Minister van Financiën en de Minister van Algemene Zaken.
Zie het als een vergelijking van een bedrijf waar je een President-directeur hebt aangevuld met de financiële en de commerciële directeur. De verdere taken worden gedelegeerd aan de secretaris-generaal van het betreffende Ministerie. Deze top ambtenaren hebben zoveel kennis in huis en hoeven dan ook niet meer als buikspreekpop van Ministers en Staatssecretarissen te spelen. Deze secretaris- generaals kunnen ons land bij een eventueel buitenlands overleg prima vertegenwoordigen. Vaak doen ze dat nu al maar gaat een nieuwe Minister of Staatssecretaris mee om gezag uit te stralen. Dat theater kunnen we missen. Zoals gezegd gaan we de leden van het Zakenkabinet zelf samenstellen en kiezen.

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan mensen zoals:

* Gerard Kleisterlee van Philips

* Roel Pieper van Philips

* Jeroen van de Veer van Shell

* Rene Tissen, hoogleraar aan Nijenrode

* Herman Wijffels, voormalig bankier

* Professor Arnold Heertje, hoogleraar economie

* Ben Verwaaijen van BT

* Prof. Dr. Bob Smalhout

* Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman

* Pieter van Vollenhoven, oud voorzitter Onderzoeksraad

* Herman Heinsbroek, voormalig Minister

* Loek de Winter, Ondernemer in de Gezondheidszorg

* Aysel Erbudak, Onderneemster Gezondheidszorg

Ik noem een aantal namen om aan te geven dat het mensen moeten zijn met een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, omdat die weten hoe je een bedrijf winstgevend moet maken. Maar de samenstelling bepaalt uzelf en u kunt ook voorstellen doen om andere personen op die lijst te krijgen.


27.

Laat ze een goed salaris verdienen want we hebben nog maar drie Ministers, in tegenstelling tot wat gangbaar was, waarbij we meer dan twintig bewindslieden hadden. Wat van belang is dat ze het beleid, dat uit het referendum door de bevolking is samengesteld, uitvoeren. Er zijn wel eens mensen die een Zakenkabinet een verkeerde benadering vinden omdat dan alleen nog maar het rendement zou tellen en geen aandacht zou zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Ik kan u tal van namen opnoemen die als voormalige topman van een bedrijf later veel tijd en geld aan goede doelen besteden. Denk eens aan Bill Gates, Warren Buffet, Steve Jobs, Bono, Sting etc.

Ook Nederland kent topondernemers die als ze ouder worden veel tijd en geld besteden aan goede doelen. Gelukkig komt bij een aantal mensen later de juiste instelling die nodig is om een samenhangende gemeenschap te vormen. Wijsheid komt met de jaren, zoals blijkt.
De controle ligt nog steeds bij de burger die via het referendum zaken veranderd wil hebben.

In het nieuwe systeem kan de Tweede Kamer teruggebracht worden naar een aantal van 50 personen die als enige taak hebben erop toe te zien dat het door de bevolking gewenste beleid correct door het Zakenkabinet wordt uitgevoerd. De correctie door de Eerste Kamer is niet meer nodig, want we hebben het controlesysteem al in de Tweede Kamer zitten.
De Raad van State kunnen we verder ook missen omdat gebleken is dat die teveel politiek gekleurd is en in het nieuwe systeem is dat niet meer aan de orde omdat er geen politiek meer bedreven wordt. We staan allemaal voor éénzelfde doel, namelijk een Nederland waar het goed wonen en werken is en een huishoudboekje van de overheid wat op orde is en blijft.

Dus geen verschillende partijen meer. Het systeem van het Zakenkabinet zetten we door op zowel Provinciaal als gemeentelijk niveau. De burger bepaalt, via te houden bindende referenda het beleid van een Provincie en gemeente. Vanuit de bevolking vormen we een groep mensen die in een roulerend systeem nieuwe taken bekijkt die voor een bindend referendum in aanmerking komen. Het zal even wennen zijn maar als u ziet dat we sneller en effectiever beleid gaan voeren, dat de burger jaarlijks zeker 75 miljard bespaart, dan zult u dit idee op termijn gaan waarderen. Simpel, door een beter functionerend Kabinet bezuinigen we waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Dat is toch wat we willen, werken en een redelijk salaris overhouden zonder dat we door falende Kabinetten van ons zwaar verdiend geld beroofd worden.


28.

Met een Zakenkabinet wordt er een beleid voor tientallen jaren uitgezet en niet, zoals we dat de laatste tien jaar ervaren, telkens een andere coalitieregering zit die veel beloofde, maar de wensen van de burger uiteindelijk niet uitvoert. Het huidige Kabinet lijkt wel een sociale werkplaats waar politici hun tijd verdoen met met bedenken van halfbakken wetten en maatregelen, die in het volgend Kabinet weer afgeschaft worden. Een kostbare verspilling van gemeenschapsgeld. Stoppen daarmee. Grijp uw kans en maak er werk van. En realiseer u, dat u de toekomst bepaalt voor uzelf en voor vele komende generaties.

Referendum

Het referendum is een instrument waarin de burger rechtstreeks bepaalt wat zijn keuze / wens is en hoe het beleid gevormd moet worden, die de Overheid / regering moet uitvoeren. Dat wordt in Zwitserland al heel lang toepast. Een onderscheid is te maken tussen een adviserend of een bindend referendum. Het zou verstandig zijn om de ervaringen die men in Zwitserland heeft opgedaan te onderzoeken en zodanig aan te passen zodat ze hier een goed besluit mogelijk maken. Nederland moet voor een bindend referendum gaan. Natuurlijk zult u de eerste tijd moeten wennen aan het referendummodel en het zal voor de samenstellers van een referendum een stevige klus zijn dit eerlijk en objectief op te zetten. Want een vraag goede stellen kan soms een heel lastige opgave zijn.

Ik zal proberen het uit te leggen:
Als ik u vraag of u miljonair wilt worden, zult u dat best willen. Maar als mijn tweede vraag is of u dan een arm, een been en een hand daarvoor moet afstaan, dan zegt u: laat maar.
Het voordeel van een referendum is simpel: u wordt niet éénmaal in de vier jaar om uw mening gevraagd, maar met elke wijziging van een wet of maatregel wordt er om uw mening gevraagd. Iedere week, iedere dag kunt u uw mening geven, zonder dat een politieke partij misbruik van uw stem of mening kan maken. Of vindt dat ze gedane beloften aan haar kiezer niet hoeft in te vullen.

Simpel, politieke partijen zijn niet meer nodig.
Uw stem telt iedere keer, maar dan serieus!!!!
Iedere kiezer zal straks een mogelijkheid moeten hebben om via een stemkasje, dat ook een PC kan zijn, direct zijn stem te geven waarmee zijn keuze geteld wordt. Mensen die geen PC hebben moeten in de gelegenheid gesteld worden om in gemeenschapshuizen, zoals een gemeentehuis, wijkgebouwen, zorginstellingen in uw buurt of politieke cafés hun stem uit te brengen. Op termijn moeten we naar een simpel stemkastje thuis gaan om onze keuze te maken.

29.

In de voorlichting maken we gebruik van de media en een actief politiek TV kanaal. Daar worden referendum voorstellen besproken en leggen deskundigen en burgers in een open en fel debat uit welke voor of nadelen, of gevaren aan een nieuwe wet of maatregel verbonden zijn. Door u zelf in een discussie te mengen krijgen we een grotere betrokkenheid van de burger en ontstaat het gevoel dat uw mening telt en er toe doet. Er zal een grote controle moeten zijn dat er geen verkeerde voorlichting plaatsvindt en daar ligt dan weer een grote taak voor de journalistiek, zoals de parlementaire verslaggevers die Nederland rijk is.

Het referendum zal gewaarborgd moeten zijn om er voor te zorgen dat er met de uitslag van een referendum niet gerommeld wordt. Het zal een leerproces zijn waar veel burgers, veel instanties en instituten aan zullen moeten wennen. De kosten van een referendummodel lopen nogal uiteen. Het referendumplatform in Nederland gaat uit van € 1,50 euro per keer per burger. Stel dat iedere stemgerechtigde burger ± 8 miljoen, 300 maal per jaar (eerste jaar) zou moeten stemmen tegen een kostprijs van € 1,50 euro per keer dan zijn de kosten daarvan dan 3.6 miljard euro. Die € 3.6 miljard is heel wat minder dan de verspilling van €98.6 tot € 121.1 miljard euro die we nu jaarlijks aan het huidige politiek systeem kwijt zijn.

U begrijpt dat u in het begin veel zult moeten stemmen en dat dit in de loop van de tijd veel minder zal worden omdat een eenmaal aangenomen wet, waarvoor u gestemd heeft, niet zo snel veranderd moet worden, omdat er een Zakenkabinet zit, dat het gewenste beleid voor een langere periode uitvoert. Als eenmaal het beleid duidelijk is, zal er nog sporadisch gestemd moeten worden om aanpassingen toe te passen.

De wereld om ons heen verandert, dus moet je soms de wet of maatregelen aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Persoonlijk vind ik dat iedereen de plicht heeft te stemmen. In een referendummodel is dat eenvoudig te realiseren. Laten wij als burger van Nederland opstaan en de gevestigde orde bedanken voor hun diensten.
Tijd voor een ander beleid, waarin uw stem telt.

Ambtenarenbestand reduceren

Laat helder zijn dat dit geen aanklacht is tegen de ambtenaar, maar wel de constatering dat er teveel zijn en de lasten daarvan te zwaar op de schouders van de burger drukken. 

30.

Persoonlijk ken ik veel betrokken ambtenaren die soms met afschuw over de politiek praten. Niet de ambtenaar is schuldig, maar een zwakke visie-loze ondemocratische politieke structuur is de oorzaak van alle ellende, die al meer dan 40 jaar de samenleving bestuurlijk terroriseert. Anno 2012 blijkt uit diverse stukken, dat Nederland een ambtenarenbestand heeft van bijna 12 procent. Dat betekent dat er op een algemeen bestand van 8.3 miljoen werkzame mensen er 1.2 miljoen ambtenaren zijn die samen 950.000 fte vullen. Dat komt overeen met het feit dat op iedere acht personen één van hen een ambtenaar is.

Is dat veel ?? Ja, dat is heel veel !!!
De oorzaak hiervan is simpel te verklaren als je bedenkt dat je iedere vier jaar een nieuwe baas krijgt die vindt dat het vorige Kabinet zaken verkeerd heeft gedaan, dus weer veranderd moeten worden. Wij zouden in een beter georganiseerd systeem en politieke structuur circa 35 procent van het aantal ambtenaren naar huis kunnen sturen. Voorwaar zult u zeggen, dat is nogal veel. Dat klopt.
Maar ik geef u een eenvoudige rekensom, om aan te tonen dat de burger de kosten niet langer meer kan betalen van de scheefgroei die er is ontstaan. Uit cijfers van een artikel in het blad “Binnenlands bestuur “ bleek dat de kosten van een ambtenaar in september 2010 waren opgelopen naar € 85.- per uur. Dat komt dus neer op een jaarlijkse kostenpost van 1800 x € 85.- = € 153.000.- per fte. In dat bedrag zitten het salaris van de ambtenaar, maar ook de bijkomende kosten zoals zijn bureau, computer, gas, water, licht en andere infrastructuur, want dat behoort ook toe aan de kostenpost in het gemeentehuis of Ministerie. Uitgaande van een vermindering van 35 procent van het aantal ambtenaren met de gegevens van september 2010 zou dat een besparing opleveren van:
332.500 x 153.000,- = € 50.872.500.000.- ofwel ruim 50 miljard euro per jaar zijn.
Op jaarbasis ruim 50 miljard euro - 50.000.000.000.-
Lijkt me toch geen kleinigheid. Is besparing realiseerbaar??
JA, besparing is realiseerbaar maar in fases. Maar wel vandaag met een grote ombuiging starten en niet morgen. Binnen twee jaar moet dit haalbaar zijn als we zaken gaan vereenvoudigen. We brengen alle belastingvormen van zowel de Centrale overheid in Den Haag, Provincies, Waterschappen en gemeenten terug tot één belastingaanslag.

31.

Zowel de rioolbelasting – OZB – afvalstoffen enz. vallen allemaal onder een totale heffing die door Den Haag centraal wordt georganiseerd. We schaffen de instanties die zich bezighouden met de toeslagen zoals, zorgtoeslag, woontoeslag, kinderbijslag, ziektekostenpremies en andere volksverzekeringen af en laten dat door een loonbeschikkingsformulier door uw werkgever verrekenen. Dus u heeft recht op woontoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en andere toeslagen dan wordt dat verrekend met een korting op uw te betalen belasting op uw salaris. Veel eenvoudiger en kostenbesparend en veel minder bureaucratie.

Wil ik al die ambtenaren aan de bedelstaf ??
Nee, potverdorie, natuurlijk niet, maar wel dat die ambtenaren in het bedrijfsleven gaan werken. Dus een grotere bijdrage aan de maatschappij en minder kosten voor de belastingbetalende burger. Dan zullen we de maatschappij anders moeten inrichten en misschien moeten we de goede structuren van China maar eens nader gaan bestuderen. Lijkt me niet zo moeilijk!!! Met een groei van vijf tot tien procent per jaar, levert China een goede prestatie. Laat helder zijn dat niet alles in China goed is, maar ze hebben volgens mij een goede strategie ontwikkeld waar we als Nederland verdomde veel van kunnen leren. Als je het, zoals China, presteert om in tien jaar tijd 400 miljoen mensen aan een baan te helpen- (lees daarvoor het “Boek van Azië “ van Kishore Mahbubani eens), dan moeten wij dat, met al die vermeende Academische slimmeriken en bollebozen die ons land rijk is, toch ook kunnen. En als we dan de zaken op organisatorisch en beleidsmatig niveau, nog beter zouden organiseren, zonder dat we afbreuk doen aan een optimaal bestuursmatig handelen van de overheid, dan klimt Nederland weer uit het dal. Voegen we daarbij dan nog de kosten die we jaarlijks kwijt zijn aan externe inhuur van allerlei adviesbureaus en adviseurs, dan zou dat nogmaals een besparing opleveren van 3 miljard euro. Dan zou de nieuwe bestuurlijke structuur een jaarlijkse besparing opleveren van ruim 53 miljard euro.

Als we die eerste ronde hebben gerealiseerd zullen we kunnen vaststellen dat door een beter bestuurlijk politiek systeem gebaseerd op het referendum model met daaraan dat Zakenkabinet gekoppeld, een reductie en verdere besparing van nog eens 150.000 ambtenaren mogelijk zal zijn. Daarmee verkleinen we het ambtenarenkorps verder, wat dus een extra besparing oplevert van:
150.000 ambtenaren x 1800 uur tegen een kostprijs van € 85.- per uur, zou dat een extra jaarlijkse besparing opleveren van € 22,95 miljard.
Het restant van bijna 500.000 fte ambtenaren zal ruim voldoende zijn om de taken uit te voeren.

32.

In het totale pakket van besparingen zou dat een totale jaarlijkse bezuiniging van 53.000.000.00 + 22.950.000.000 = € 75.950.000.000.- opleveren. “Jaarlijkse besparing van bijna €76 miljard euro“.

Met die besparing van bijna € 76 miljard euro zou Nederland anno 2012 / 2013 in één slag van haar noodzakelijke bezuinigingsdrift af kunnen zijn. Kunt u zich voorstellen wat we kunnen doen als we die 76 miljard euro jaarlijks in het effectief stimuleren van de economie kunnen investeren. Een ongekende werkgelegenheid levert dat op. Dat houdt in dat we een andere maatschappij moeten vormgeven, waarin de werkgelegenheid enorm groeit en waar de regelgeving drastisch vermindert. Hoe gaan we die maatschappij inrichten zodat meer mensen een bijdrage leveren aan de maatschappij? Laat ik vooral helder zijn, ik neem het de ambtenaren volstrekt niet kwalijk dat er een enorme scheefgroei is ontstaan. De volledige politiek heeft de afgelopen veertig jaar ronduit gefaald in zaken zoals effectiviteit van handelen. 7Steeds weer werden er nieuwe wetten en regels bedacht die uitgevoerd moesten worden. Verder bleek uit een recent gehouden onderzoek in 2012 onder ambtenaren dat:
de ambtenaar van nu, vindt dat de overheid in de toekomst beter kan functioneren als die ingrijpend zou veranderen. Als de ambtenaar het zelf voor het zeggen zou hebben, zou meer dan 65% de Provincie als bestuurslaag laten verdwijnen. Verder zou meer dan 60% van de ambtenaren in de toekomst kiezen voor meer projectmatige ministeries. Als je dit vertaalt naar het aantal arbeidsplaatsen die er dan komen te vervallen is dat circa vijfendertig procent op een bestand van 1 miljoen ambtenaren in Nederland. Hieruit blijkt eenvoudig dat menig ambtenaar het beter ziet dan zijn of haar politieke leiders. Men ziet dat het mis gaat, maar door de jaren heen raak je als ambtenaar zo murw gebeukt dat je denkt, ik geloof het wel wat de politieke dames en heren doen.
Het zal mijn tijd wel duren. De ambtenaar begrijpt, diep in zijn hart, heel goed dat als we niets doen aan deze situatie, we collectief met zijn allen de kloten op gaan. Deze uitgaven zijn niet langer te dragen door de burger en zal op termijn veel sociale onrust opleveren. Dus de ambtenaren daarop aan kijken zou geheel onterecht zijn. En ze beseffen, dat er een andere wind moet gaan waaien wil Nederland economisch overleven. Dus moet er snel een andere invulling van hun deelname aan de maatschappij komen zodat ze geen geld meer kosten, maar geld opleveren.
Een ding is duidelijk, er zal goed nagedacht moeten worden hoe dit probleem opgelost kan worden. Terug naar een effectieve overheid. Desnoods met een technisch faillissement van de Nederlandse Staat, waarin alle verworvenheden in een soberder programma opnieuw worden vastgesteld. Dus ook voor wachtgelders binnen de overheid.

33.

In een referendum zou u zich ook kunnen uitspreken of we deze kant op moeten gaan, of dat we op de huidige voet verder moeten gaan. Met het risico dat het op termijn volledig mis gaat. Maar met ieder voorstel hoe we dit probleem moeten aanpakken, zal een duidelijke visie bedacht moeten worden. Geen prachtige plannen meer die in een bodemloze put belanden, maar zaken organiseren die te controleren zijn en waarvoor iemand verantwoordelijk is. Ook in rechtmatige zin, zoals elke ondernemer dat ook doet.

Dat houdt ook in dat alle wachtgelden van politici, bestuurders van elke overheid of semi - overheid gerelateerde instantie, na 1 jaar teruggaan naar een minimum inkomen. Na twee jaar naar 70% van dat minimum inkomen zoals men de burgers dat ook voorschrijft. Ook voor de thans geldende riante regelingen. Laat een Volkstribunaal maar oordelen of dat recht- en wetmatig is. Het is een drogreden dat politici recht zouden hebben op een riant wachtgeld omdat ze mogelijk na vier jaar hun functie kwijt raken.
Waarom hebben ondernemers die na vier jaar failliet gaan geen recht op een riante wachtgeld regeling van de overheid. Die lopen nog meer risico, zeker als ze de euvele moed hadden om personeel in dienst te hebben, maar hebben in geval van een onfortuinlijk bedrijfseinde nergens recht op. Een bijstandsuitkering is hun beloning voor het feit dat ze hun nek uitstaken om voor werkgelegenheid te zorgen. Dus stoppen met die overmatige wachtgeldregelingen en terugbrengen naar een bijstandsniveau voor alle voormalige bestuurders. Laten we dan ook het salaris voor alle bestuurders werkzaam in de publieke sector zoals: woningcorporaties, universiteiten, HBO scholen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgcentra etc. terugbrengen naar het niveau waarop ze in het verleden bewezen hebben te presteren en dat is een maximaal bedrag van circa € 150.000.-.
Wil je een beter salaris, dan ga je als zelfbenoemd toptalent in de huidige publieke functie, maar zelf een bedrijf beginnen. Mag je net zoveel verdienen als je zelf wilt, maar niet meer ten koste van gemeenschapsgeld.

Een prachtige uitspraak hoorde ik tijdens een interview n.a.v. het afscheid van Ad Scheepbouwer, voormalig topman van KPN. Op de vraag of hij die baan als President Directeur van KPN voor minder had gedaan, was zijn antwoord: Ja, ik zou het zelfs voor 150.000 euro gedaan hebben, omdat het me een leuke baan leek. Maar als ze me een dergelijk fors salaris willen geven, dan wijs ik dat niet af.

Management is een ziekte

Vindt u het ook zo opvallend, merkwaardig en treurig tegelijk, dat al die pseudo slimme en geleerde knappe koppen die ons in Den Haag als volksvertegenwoordiger zouden moeten dienen, er voor zorgen dat we als maatschappij steeds verder afglijden en binnen 20 jaar een derde wereld land dreigen te worden.

34.

1. Het verbaast mij, dat al die politici er niet in geslaagd zijn om de stille armoede in ons land te voorkomen. En dat al over een periode van 40 jaar.
2. Dat de politiek er niet in geslaagd is om iedereen aan een baan te helpen en iedereen volop werk heeft.

De meeste Kamerleden hebben toch een aardige opleiding gehad, maar blijkbaar zijn deze knappe koppen niet in staat om een perfect Nederland te maken.

Hoe kan dat toch???????????????????

Zou het toch waar zijn en is de enorme verkwisting aan geld te wijten aan de

vriendjespolitiek, waaraan ze zich schuldig maken. Hieronder kunt u een herkenbaar verhaal lezen dat voorkomt in de Nederlandse politiek, maar ook ver daarbuiten. Lees het onderstaande verhaal aandachtig, dat zo typerend is voor de bestuursstijl in

Nederland.
“Management is een ziekte”.,

Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Maas worden gehouden. Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de grote dag kwam waren beide teams topfit. Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van één kilometer. Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest absoluut boven water komen. Het top management liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners zéven mensen hadden die roeiden en dat er één man stuurde, terwijl in het Nederlandse team één man roeide en er zéven stuurden. De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een studie over de structuur van het Nederlandse team. Na enkele maanden van inspanningen kwamen de adviseurs tot de slotsom dat er teveel mensen stuurden en te weinig roeiden. Om de volgende nederlaag te voorkomen werd de structuur ingrijpend veranderd;
Er kwamen nu vier stuurlieden, twee hoofdstuurlieden, een stuurmanager en er werd een prestatie-waarderingssyssteem ingevoerd om die éne roeier nog meer te stimuleren. Het jaar daarop wonnen de Japanners weer, nu met een voorsprong van twee kilometer.

Het management ontsloeg daarop de roeier wegens slechte prestaties, verkocht de roeispanen en stopte verdere investeringen in een nieuwe roeiboot. Het adviesbureau werd geprezen, en het resterende geld werd onder het management verdeeld.

* Dit stuk heeft in het jaar 1994 ergens in een personeelsblad in de regio Nijmegen gestaan.

35.

Als er ergens een conflict is binnen het Kabinet of in een College van uw gemeente, dan huurt men een extern bureau in om een analyse van het probleem te maken. Liefst wordt het rapport dat dit bureau uitbrengt, vooraf nog door Kabinet of College ingezien, zodat de vastgestelde belastende conclusies die daarin staan onder dwang veranderd worden. Deze stijl van besturen valt de Nederlandse burger steeds meer op en die krijgt er zo langzamerhand de kots van. Het is totaal onbegrijpelijk dat anno 2012, de politieke elite met hun falende bestuursstijl, daar nog steeds mee wegkomen. Zou een werknemer in een bedrijf zoiets uithalen krijgt hij op staande voet ontslag en kan de bijstand in. Wordt het niet eens tijd dat we een grote schoonmaak in Den Haag houden en wij als burger het beleid gaan bepalen.

Financiële crisis en het Banksysteem

De wereld, maar met name de Nederlandse samenleving is rijp voor een andere bankenstructuur. Het is de hoogste tijd om te het bankensysteem te veranderen. In principe is een bank niet meer dan een grote schuiflade met geld waarbij de door de spaarders ingelegde spaargelden gebruikt worden om aan anderen daarvoor hypotheken of kredieten te verstrekken. Stel dat alle spaarders op dezelfde dag hun ingelegde geld zouden opeisen dan bestond de bank geen 2 uur meer omdat hij failliet was. Dat noemen ze dan ook wel een bank run. Als we zien dat de overheid onze banken heeft moeten redden, dan dringt zich de vraag op of we het bankensysteem niet anders moeten inrichten. De les die we hebben kunnen leren, is dat bestuurders van banken het met de normen en waarden niet zo nauw nemen als het om eerlijk, economisch verantwoord en integer handelen gaat.

Dus is de noodzaak ontstaan om een systeembank op te zetten:
1. Een systeembank is nodig om de onderlinge betalingen te doen, die we in het handelsverkeer nodig hebben.
2. Iedere Nederlander krijgt uiteraard een rekeningnummer bij deze systeembank die in handen is van de Nederlandse Staat.
3. Spaargeld kunt u hier ook inbrengen en zal door de Staat gegarandeerd worden.

Daarmee is veel gewaarborgd.

Voor alle overige zaken,zoals spaargeld zou men ook bij de reguliere banken terecht kunnen, zoals de ABN, ASN, ING, Rabobank, van Lanschot etc. Uiteraard heeft u de vrijheid om alle bankzaken elders te doen en bent u niet verplicht om aan deze systeembank deel te nemen. Echter, als u uw geld buiten de Systeembank in bewaring geeft, vallen de spaargelden bij die banken niet meer onder het deposito garantiestelsel. Mocht er weer dus door de een of andere oorzaak een bank dreigen om te vallen door een slecht bestuur, dan zal deze commerciële bank niet meer door belastinggeld van de burger gered worden. Als u daar dus bankiert, bent u dus uw geld kwijt.

36.

Door het falen van de banken zitten we volop in een financiële crisis waar veel burgers last van hebben. Hetzij door verlies van een arbeidsplaats of omdat we via de verzwaring van de lasten, mee moeten betalen aan de crisis. Natuurlijk zijn er veel zaken die er in meespelen hoe dit heeft kunnen gebeuren. De oorzaak van deze financiële crisis is ontstaan, omdat de Centrale Overheid in het toezicht op de banken volledig faalde. Maar ook geen duidelijke beleidsvoorschriften heeft opgesteld hoe als bank te handelen. Denk eens aan de onverkwikkelijke ondoorzichtige derivaten constructies waarbij Woningcorporaties en Schoolbesturen zwaar geld verloren. Wat volledig onbegrijpelijk is dat wij als belastingbetaler ongevraagd mee moeten betalen aan de fouten van bankiers. Dan stel ik de vraag, het waren toch die zogenaamde toptalenten die deze crisis veroorzaakt hebben. Talenten die blijkbaar zoveel in hun mars hebben, om een hele wereldeconomie naar de afgrond te helpen.

Wat is dan trouwens de definitie van “Talent“
Het programma “Tegenlicht” van de VPRO bracht in de uitzending van 12 februari 2012 duidelijk in beeld wat de rol van bankiers zoals Goldman Sachs uit Amerika speelden in het veroorzaken van de ellende in met name Griekenland. Maar ook ver daarbuiten. Amerikaanse banken die pakketten waardeloze hypotheken voor goud geld verkochten, terwijl ze maar een schijn van dat bedrag waard waren. Hoe goedgelovig moet je zijn als leiding van een Nederlandse bank, omgeven met het bijna onbetaalbare excellerende talent om dergelijke ellende op je nek te halen.
Op zijn Nederlands heet zoiets: een Kat in de zak kopen.
Je controleert toch het geleverde, of het de waarde vertegenwoordigt die ervoor gevraagd wordt en je gaat toch niet op de blauwe ogen van een medewerker van Goldman Sachs af. Een marktkoopman had dit tienmaal beter gedaan. Want die geloven echt niet in sprookjes en zijn vele malen alerter op het feit dat ze bedonderd kunnen worden.
Het feit al dat er Nederlandse banken zijn die toch deze producten hebben gekocht, geeft aan hoe verheven en bovenaards men zich voelt. Goedgelovigheid ten top en verheven tot een superieure domheid van het zo veel geprezen aanwezige Nederlandse bankentalent. De gezonde achterdocht en realiteit heeft plaatsgemaakt voor een verknipte cultuur, waarin status, macht en aanzien belangrijker zijn dan ethisch verantwoord handelen.

Wat me ook tegen de borst stuitte was dat een verantwoordelijke Minister van Financiën, in dit geval de heer Wouter Bos, geen keiharde eisen stelde aan de bankiers, toen deze om financiële hulp bij de Staat kwamen bedelen. Dat meneer Bos het niet aandurfde eisen te stellen om aan de bonussen die in de bankenwereld 

37.

gangbaar waren een einde te maken. Aan een bijstandsmoeder stellen we allerlei eisen als ze een ondersteuning vraagt en als ze daar niet aan voldoet, dan wordt ze zwaar gestraft. Het feit dat Wouter Bos aan de door de burger opgehoeste Staatssteun voor de falende banken vooraf geen duidelijke eisen stelde, getuigde niet van een doordacht en met de juiste voorwaarden omgeven steunpakket.

Dit kun je niet anders omschrijven dan een falen van meneer Bos.
Zelfs tijdens de crisis deelden banken, die met behulp van de Nederlandse belastingbetaler gered zijn, nog bonussen uit aan personeel en directies. Misschien was het beter geweest om de banken maar failliet te laten gaan, dan had een andere financiële orde kunnen ontstaan. Het was het juiste moment geweest om een andere structuur op te zetten waarin de Nederlandse staat een eigen Nationale Systeembank had opgericht om het betalingsverkeer te garanderen. Een banksysteem dat de burger en ondernemer dient en zich als bank zelf niet verrijkt ten koste van die burger.

Geachte lezer, dit zouden een aantal vragen voor een bindend referendum kunnen zijn:
1. Bent u voor of tegenstander van een nieuw betaling- en financieringsstelsel?
2. Een aparte Nederlandse Systeembank?
3. Moeten spaartegoeden bij commerciële banken onder het garantiestelsel blijven vallen? En zo ja bent u dan bereid om daarvoor te betalen?
4. Moet de overheid in geval van het oprichten van een systeembank de andere commerciële banken blijven controleren? 
5. Mogen overheden geld beleggen in het buitenland?
6. Mogen scholen en woningcorporaties zelfstandig beleggen?

In ieder geval zouden we bij de oprichting van een systeembank van die belachelijke overbodige bonussencultuur af zijn, omdat de directeur van onze Staatsbank  maximaal € 150.000.- euro gaat verdienen. Particulieren die vermogend zijn, maken maar deels gebruik van de reguliere banken om hun vermogen te beheren. Dus deze groep zal geen hinder ondervinden van het feit dat een Staatsbank wordt opgericht. En veel vermogende bedrijven en particulieren hebben toch al constructies, waardoor ze elders in de wereld gunstiger kunnen bankieren. Ik kan het me levendig voorstellen dat, als je veel geld verdient hebt en daar al ruimschoots belasting op betaald hebt, je het niet in Nederland laat staan. Want de politieke leiding staat bekend om zijn verspilzieke verkeerde uitgaven waarvoor een Minister of Kamerlid totaal geen enkele privéverantwoordelijkheid draagt. Tja, dat is makkelijk beleid.

Er moet een duidelijk beleid komen ten aanzien van de directie van banken. Dat wil zeggen dat, als er zaken fout gaan, men dan ook privé verantwoordelijk gesteld kan worden. Met andere woorden, niet goed functioneren betekent ontslag op staande voet zonder een vergoeding of gouden handdruk. Inleveren van het salaris zou gezien de geleverde wanprestaties, tot de mogelijkheden moeten behoren.

38.

Per slot van rekening word je betaald om te presteren en is een normaal salaris zonder bonussen al meer dan genoeg. Om een voorbeeld te stellen. Een land dat het bij uitzondering goed doet is China. En daar zie je dat de overheid het beleid bepaalt en een duidelijke vinger aan de pols heeft. Als zaken verkeerd dreigen te gaan grijpt men keihard in en dat lijkt me ook
terecht. Een drietal bankdirecteuren die fraude gepleegd hadden werden tegen de muur geplaatst. Het is hard, maar deels een afschrikwekkende waarschuwing voor al die anderen die menen dat dit ongestraft kan.

Geachte lezer, laten we eens met zijn allen zorgvuldig nadenken hoe we die Staatsbank zouden kunnen optuigen en hoe we daar op een juiste wijze een goed geoliede machine van kunnen maken die ten dienste staat van onze samenleving, de burger. En dat wij als samenleving niet meer overgeleverd zijn aan falende bankiers, zoals dat tot nu toe het geval is.
Als klap op de vuurpijl lezen we op donderdag 22 november 2012 dat uit een onderzoek van Rens van Tilburg blijkt dat de vier grootste Nederlandse banken jaarlijks een verborgen subsidie tussen de 4 en 12 miljard euro van de overheid ontvangen. Dit is het geld dat ze besparen op hun financieringskosten, omdat de Nederlandse Staat garant staat als ze in de problemen komen. Dat schrijft de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen in een gepubliceerd rapport. 
,,Garanties geven is niet gratis'', legt onderzoeker Rens van Tilburg uit. “Door de garantie kunnen banken meer risico's nemen en een groter marktaandeel veroveren dan kleinere banken en banken uit landen met een minder solide staatshuishouding.'' Hierdoor wordt volgens hem de concurrentie verstoord. Ook loopt de Staat een risico. “Momenteel liggen de rentes extreem laag, maar onder normale omstandigheden moet de Staat vaak hogere rentes betalen op de eigen leningen, omdat hij garant staat voor de banken'', zegt de onderzoeker. Kortom, het huidige financiële stelsel brengt ons naar de afgrond van de samenleving. Bevestiging van die neergang kunt u op onderstaande link horen van de voormalig Topbankier van de Rabobank Herman Wijffels die hij tijdens Lowlands uitsprak.
Zie http://www.youtube.com/watch?v=YE8u_5Kab3YKortom, zijn analyse is dat zowel de financiële markt , de economie en de politiek failliet en daarom aan verandering toe is. U zult misschien zeggen dat we dan terug gaan naar een systeem waarbij de overheid een aantal functies zelf organiseert en de controle en de regie over zie zaken uitoefent. Dat klopt, want alle privatiseringen die we nu achter de rug hebben, hebben niet echt een betere maatschappij opgeleverd. 

In het kort een opsomming van wat verkeerd gelopen privatiseringen:
* Het openbaar vervoer. Een grotere ramp die zich daar heeft voltrokken is niet denkbaar.

39.

* PTT post opgeheven, waarbij de postbodes van weleer zijn vervangen door aandeelhouders die met het salaris van die postbode op de loop zijn gegaan. De liberalisering heeft gefaald en kost de samenleving veel geld voortvloeiende uit de WW en bijstandsuitkeringen die betaald moeten worden, terwijl de winst bij de aandeelhouders terechtkomt.

* Kijk eens naar de privatisering van de nutsvoorzieningen. Op termijn zullen daar de eerste reuzen omvallen en zal het netwerk zodanig verslechteren, waarbij stroomuitval mogelijk is.

Gezonde economie, dankzij Innovatie

De economie van Nederland zit in een enorme dip en veel mensen lijden onder de huidige opkomende werkeloosheid. De afgelopen jaren 40 jaren is een verkeerde visie ontstaan hoe Nederland er uit moest zien. Menig Kabinet roeptoeterden wel dat ze de economie grondig gingen aanpakken en verbeteren maar de resultaten uit het verleden geven aan dat het rendement van hun inspanningen bijzonder slecht is. Als we bijvoorbeeld kijken naar wat het rendement is geweest bij het Innovatieplatform onder leiding van een zekere heer JP Balkenende, dan is de conclusie, dat het resultaat zwaar teleurstellend was. Het was gedoemd om te mislukken, omdat er teveel theoretici, politieke figuren, bancaire mensen en economen de dienst uitmaakten. En te weinig Knutselaars, Uitvinders en Willy Wortels een kans kregen om daadwerkelijk iets te ontwikkelen. Om u enig inzicht te geven hoe slecht het Innovatieplatform heeft samengewerkt moet u het boek eens lezen: Het Innovatieplatform, door Frans Nauta.

Ook diverse economen die de overheid adviseerden ventileerden een verkeerde visie. Ontstaan door de vaak eenzijdige opleidingen aan scholen en universiteiten. China leert ons dat in tegenstelling tot wat veel economen en politici in Nederland keihard beweren, dat we niet persé een democratisch economische samenleving moeten hebben, waarin de liberalisering zijn werk moet doen om succesvol te zijn. China laat aan het westen zien dat het duidelijk anders kan, beter zelfs. En dat zelfs zonder liberalisering. Vreemd?? Niet echt, het gaat namelijk om de invulling van een duidelijke visie en het proces voorzien van een strenge controle op bepaalde tijdstippen en momenten en daarin laten de Chinezen ons zien dat ze dat veel beter kunnen dan wij. Men heeft in China een heel duidelijke economische strakke dynamische lijn uitgezet om zoveel mogelijk mensen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Men er is er nog niet helemaal, maar de Chinezen presteerden het wel om in de afgelopen laatste tien jaar 400 miljoen mensen aan het werk te krijgen en daar actief banen voor te scheppen.

40.

Dan stellen we de simpele vraag: hoeveel volwaardig betaalde banen heeft het Kabinet de laatste veertig jaar aan de burger aangeboden. In verhouding tot China is dat een uiterst bedroevend slecht resultaat. Het is eigenlijk om te janken, zo slecht is dat resultaat. In China geeft de leiding binnen de CCCP –Centrale Chinese Communistische Partij– ook duidelijk aan dat de leden van de CCCP keihard, maar vooral uiterst resultaat gericht moeten werken. Als men intern niet die prestatie levert die de grote bazen in Peking verwachten, dan wordt er ook genadeloos afgerekend. Ik ken een Chinese Professor die namens het CCCP bedrijven in Europa opkoopt. Hele fabrieken vervolgens ontmantelt en in China weer opbouwt waardoor er weer extra werkgelegenheid ontstaat. Hij moet meerdere malen per jaar op bezoek bij zijn bazen, om bij te praten, maar ook om een visie af te geven over de economie van Europa en hoe daarmee om te gaan. En bij niet functioneren ligt er echt geen andere baan klaar om uit te rusten.

Het boek van de vermaarde filosoof en voormalig diplomaat Kishore Mahbubani met de titel “De Eeuw van Azië“ geeft duidelijk aan hoe China zich ontwikkelt, welke stappen ze daartoe nemen en op welke wijze ze een enorme ontwikkeling in gang gezet hebben. Dit is een dynamische ontwikkeling die nergens ter wereld wordt geëvenaard, laat staan gekopieerd. Het blijkt dat wij als westerse samenleving volledig vastgeroest zitten in onze eigen vermeende wijsheid en hoogstaande wetenschap en dat anderen landen en burgers buiten het westen minder intelligent zijn. Nou, Niets is minder waar. Een oplossing om met Innovatie tot een gezonde economie in ons land te komen waarbij veel werkgelegenheid ontstaat, is om minimaal vijftig centra Idee-Ontwikkel-Centrum, in het land te vestigen waar burgers met hun ideeën of plannen naar toe kunnen gaan. Laten we per Provincie op 4 of 5 plaatsen zeker een Idee-Ontwikkel-Centrum starten die voor iedereen binnen een straal van pakweg 50 of 60 kilometer bereikbaar is. Het moet een laagdrempelig compact en knus werkplaatsje worden met bevlogen deelnemers waar iedere burger of bedrijf met zijn idee naar binnen kan. Een dergelijk Centrum moet door een Creatieve Senior geleid worden, want de huidige opgeleide managers en directeuren zijn over het algemeen personen die een verkeerde instelling hebben voor dit soort zaken. Je moet als Creatieve Senior een open visie hebben en altijd uit zijn op de haalbaarheid van een idee. Menige manager en directeur heeft dat talent vaak niet en geloven dat zij de enige zijn die ergens verstand van hebben.
Dit Idee-Ontwikkel-Centrum, wordt bijvoorbeeld door gepensioneerden vakmensen ondersteund die kundig zijn in bijvoorbeeld ontwikkeling, elektro – mechanica, noem maar op.

41.

Knutselaars die op oproepbasis, afhankelijk van het idee, gevraagd worden om hun bijdrage te leveren om samen een nieuw product te ontwikkelen en productierijp te maken.
Dit moeten we landelijk organiseren en opzetten. Er zitten heel wat burgers thuis met een idee waarvan ze zich afvragen of het levensvatbaar zou zijn.

* Of ze er een boterham mee kunnen verdienen.

* Of het een toegevoegde waarde is voor onze werkgelegenheid

* Maar de kennis ontbreekt om in te schatten of het rendabel is.

* De durf en de financiën ontbreken om de vermoeiende weg van allerlei bureaucratische instanties en instellingen af te lopen en de daarmee gepaard gaande teleurstellingen.
De financiering moet direct vanuit het Ministerie van Innovatie en Werkgelegenheid gebeuren en direct aanspreekbaar zijn als blijkt dat er werkgelegenheid mee ontstaat. Dus niet meer via allerlei instanties die zich op lokaal, provinciaal niveau met innovatie bezighouden.

* Nu moet u als u iets zou willen uitvinden of beginnen, eerst naar een bank waar u een ondernemingsplan moet laten zien.
* Als u al niet goed bent in het schrijven van een ondernemingplan dan zijn daar wel bureaus voor die geld kosten.
* En als u dat helaas niet heeft, dan …………. komt er van uw idee dus niets terecht.
* Jammer van de verloren werkgelegenheid en de mogelijke banen die u voor uw omgeving had kunnen creëren.
* Maar stel dat u wel een ondernemingsplan kunt schrijven en ook nog genoeg geld heeft om een bureau in te schakelen ……………,dan gaat u met uw plan naar de bank en die zegt na een korte studie, dat ze het niet zien zitten.
* Omdat een bank nu eenmaal die specifieke deskundigheid niet bezit, zeker niet als het echt – innovatief - iets nieuws is. 

Dus moet een overheid dit hele circuit van financiering door banken snel vaarwel zeggen en het stimuleren van die broodnodige werkgelegenheid zelf met visie en beleid gaan doen:

Korte lijnen:
- doelmatigheid en een snel traject inzake de ontwikkelingstijd.
- geen bureaucratie.
- afgeleide projecten in de markt zetten
- gelieerde octrooideskundige
- marketing deskundige
- oud ondernemers
De overbodige garantiestellingen die de overheid nu nog aan banken verstrekt om nieuwe bedrijven te financieren moet verbannen worden.

42.

* Heeft u een idee dan gaat u rechtstreeks naar het Idee-Ontwikkel-Centrum in uw omgeving en daar wordt bekeken of het gemaakt kan worden en of er werkgelegenheid uit onstaat.

* En als je zelf niet capabel bent om er een goed bedrijf mee op te zetten dan wordt u, net zoals met de ontwikkeling van uw product, daarmee geholpen.
* Dan komen andere oudere ervaren knarren die een bijdrage willen geven je helpen.
Zo komt Nederland uit een gebrekkige economie die nu hoofdzakelijk bestaat uit heel veel diensten en waar in verhouding nog maar weinig productie wordt gemaakt.

“Innovatie is nodig om te groeien“!!

Gaat u met uw Idee naar het IOC dan zal om te bewijzen dat het uw Idee is, van die bijeenkomst een DVD opname en een verslag door een griffier opgemaakt moeten worden. Want u zult zien dat als er echt een goed idee bijzit, er weer kapers op de kust zitten die met uw product aan de haal willen gaan. Om dit te voorkomen, moet het dus goed gewaarborgd zijn zodat de eigenaar de vruchten van zijn idee behoudt.
Persoonlijk kan ik wel meer dan tien product ideeën bedenken die mogelijk werk opleveren. En als ik dat al kan, dan zijn er beslist nog veel meer mensen die voor werk kunnen zorgen. Maar nu gaan ideeën verloren omdat de bureaucratie eromheen stroperig is en de kapers op de kust enorm.

Ik zal een paar ideeën opnoemen:
1. De goot van een dak samen laten lopen vanuit de dakpan, zodat er geen aparte goot meer geplaatst behoeft te worden.
2. Een geautomatiseerd systeem om dakgoten schoon te maken en wel zodanig dat u gewoon op de grond kunt blijven staan en niet de ladder op, of door een dakraam moet.
3. Een turbo om opgeslagen elektriciteit in batterijen snel in een accu van een elektrische auto te krijgen, zodat u bij een tankstation na het nuttigen van een bak koffie weer verder kunt.
4. Huizen voorzien van zonnepanelen om de elektrische auto van u of uw buurman op te laden.
5. Geautomatiseerde Schutplaats voor paarden in de wei, zodat deze droog en windvrij staan. Een simpel idee waar best een markt voor is.
6. Een ander type windmolens waarbij geen slagschaduw en geluidsoverlast ontstaat. 
7. Plaats turbines in de rivieren die we rijk zijn en wek daar stroom mee op. Ze zullen misschien niet allemaal even geweldig zijn, maar zijn ze mogelijk een opstap, opmaat naar een andere uitvinding en u zult net zoals ik dat zelf ervaren heb, dat als je eenmaal aan een ontwikkeling begint, soms niet eruit komt wat je bedacht had, maar dat er toevallig een andere ontwikkeling uit ontstaat die wel geld en werkgelegenheid oplevert.

43.

Ik kreeg van mijn lieve vrouw een prachtige tekst die me sterkte door te gaan, als het weer eens voor de tigste keer tegen zat:

“Als je opgeeft, weet je nooit hoe dicht je bij je doel was“

* Heb ik zelf ervaring met Innovatie, nou en of !!!!!!
* Heb ik slechte ervaring met de bureaucratie omtrent innovatie, nou en of !!!!!!
* Ben ik een ervaringsdeskundige, nou en of !!!!!!
Ik probeer het kort te houden, want alleen daarover zou ik al een boek kunnen schrijven. In 1987 had ik het idee om een volautomatische Computergestuurde Houtdraaibank te ontwikkelen. Na enig speurwerk en het nodige patentonderzoek kwam ik tot de conclusie dat dit nieuw was. Bezocht een aantal houtdraaiers in het land en sprak met hen over mijn idee. Een aantal houtdraaiers vond het een goede ontwikkeling en uiteindelijk besloot ik het idee verder uit te werken. Maakte een concept tekening, schreef een goed verhaal en stuurde dit op naar het Agentschap Senter, onderdeel van het Ministerie van Economische zaken. Het werd in eerste instantie afgewezen door een beoordelingscommissie bestaande uit een aantal ingenieurs die het geen nieuwe innovatie vonden. Ik stelde een bezwaar in en vroeg, of ze mij een gelijkwaardig idee konden leveren dat al op de internationale markt aanwezig was. U snapt het….., dat konden ze niet, want ik had mijn huiswerk zoals gewoonlijk, grondig gedaan. Het wordt als een irritant gedrag ervaren als je alles uitzoekt. Na mijn bezwaar kwam een project-adviseur van Senter praten over mijn bezwaar en om mijn verzoek voor een financiële bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit diverse invalshoeken werd onderzocht of het haalbaar was. Zijn conclusie was helder, het was haalbaar. In 1990 startte ik, zoals later bleek, als “Eerste Innovatieve Industriële Ondernemer“, hetgeen zelfs nog in de Staatscourant heeft gestaan.
Binnen één jaar en zes weken had ik samen met een ingenieur machinebouw en een CNC programmeur, beiden van topklasse, een klein team dus, vanaf een schets een volledig C.N.C. Computergestuurde Houtdraaibank ontworpen, getekend, geconstrueerd, geproduceerd, getest en na 65 weken vanaf de start van het bedrijf, aan de klant afgeleverd. Een enorm sterk team van 2,25 fte aan mankracht. Rijk aan ideeën, initiatiefrijk, enorm doorzettingsvermogen en uiterst oplossingsgericht. Eerlijk naar elkaar en waar nodig verdomde kritisch.
Een machine met een gewicht van meer dan 8000 kilo, een oppervlakte van 35 m2, hoogte van 3,5 meter en een snijpuntsnelheid van 576 km per uur. En bij die snelheid kon je een gulden op zijn kant op de aandrijfmotor zetten, zonder dat hij er vanaf viel.

Zie video: http://youtu.be/CUNz1dzS2OI


44.

Daaruit blijkt dat als je bevlogen en een goed idee hebt er een product kan uitkomen dat aan de eisen van een klant voldoet. Uit dit verhaal blijkt dat je met een klein bevlogen team, prestaties van wereldformaat kunt maken. De ervaring van mezelf maar ook de geluiden van anderen, met een goed idee, die vastlopen in de bestaande bureaucratie leert dat de overheid een andere koers moet gaan varen om onze economie weer op stoom te krijgen. De financiering van de innovatie van nieuwe ideeën moet rechtsreeks door het Ministerie van Economische Zaken gedaan worden.

De laatste zes jaar, vanaf 2006, ben ik bezig geweest om een idee – een zelfreinigende douchecabine - te ontwikkelen. Vroeg bij diverse banken om een krediet, echter ze zagen er niets in. Wederom een mate voor kortzichtigheid. Terwijl elke vrouw dit een prachtige ontwikkeling vindt/vond, omdat met één druk op de knop je douchecabine schoon is. Herschreef mijn plan en diende een verzoek in bij de Minister van Economische Zaken destijds, mevrouw Maria van der Hoeven. Hoewel haar ambtenaren positief waren en in het plan binnen 4 jaar werkgelegenheid voor honderden mensen zou kunnen ontstaan, wees ze het verzoek voor een krediet van € 500.000 euro af. Ze had er geen ruimte voor. Had ik Philips of Daf geheten dan was ze op de fiets gekomen om me het geld te geven.
Het zij zo, wederom politieke kortzichtigheid ten top.
Mijn zakelijke adviseur zei, stop dat gevecht toch om voor werkgelegenheid te zorgen. Ontwerp, construeer en produceer je idee en trek je plan. Ondanks die afwijzingen en teleurstellingen dreef me mijn eigenzinnigheid me in een bepaalde richting en gaf ik niet op. Uit het plan die “ zelfreinigende douchecabine “ ontstond totaal iets anders dan gepland, maar leverde wel een simpele oplossing op om glas en tegelwanden met een druk op de knop automatisch schoon te maken. Met als unicum, ook nog eens op basis van twee 100 % natuurlijke producten. Iets wat vele chemici niet voor mogelijk gehouden hadden. Zie de wesbite: www.clean-smasj.com
Weer die eigenzinnigheid ?!?
(Opmerking: Nano technologie, die nu op veel nieuwe douche en glaswanden wordt aangebracht is volgens een Duitse producent zeer kankerverwekkend. Op last van het Gesundheitsamt moest die fabrikant daar mee stoppen. Nano technologie lijkt het Asbest debacle van de 21ste eeuw te worden. U bent gewaarschuwd.)
Vele duizenden parttime uren zijn in de ontwikkeling van mijn idee gaan zitten en de toekomst zal uitwijzen of het rendabel zal zijn. Dat de opbrengsten ingezet gaan worden in de ontwikkeling van kinderen om hen een goede opleiding te geven, zodat we een betere wereld kunnen creëren. Mogelijk dat ik de gelegenheid kan krijgen om het ook voor talentvolle kinderen in mijn eigen omgeving in te zetten. Maar over het geld heb ik niets te vertellen. 

45.

In een analyse hoe het toch komt dat we afglijden naar een bedenkelijk niveau van werkgelegenheid, stoei ik graag met een bevriende wetenschapper, die ik waardeer om zijn nogal duidelijke maatschappij kritische noten. De oorzaak: Matheid, domheid van leiders en de vervlakking van het onderwijs. Daarnaast het feit dat politici grote egoïsten zijn, die op status en macht uit zijn en zelden te betrappen op het gebruik van gezond verstand. Mijn kennis heeft zelf twee universitaire studies volbracht, eenmaal als natuurkundige met specialisatie elektronica en later als klinisch chemicus en zijn stelling is ondanks zijn eigen universitaire opleidingen opmerkelijk helder: Het behalen van een titel of diploma zegt alles over het vermogen om de aangeboden stof te reproduceren. Meer niet. Het is geen baken om er vanuit te gaan dat iemand hersens heeft. Het behalen van een titel, is een startbewijs om je hersens verder te ontwikkelen. Een van zijn markante pragmatische heldere uitspraken die ik van mijn reflectie-vriend hoorde, wil ik u niet onthouden:

Er ontstond tijdens een bloedonderzoek een discussie over een analyse van bloed, waarin een HBO geschoolde laboratorium medewerker hem meende te moeten corrigeren. De laboratorium medewerker zei: “Meneer Crombag, ik denk en ik vind dat het op deze manier moet“. Waarop F. Crombag gevat antwoordde: “Denken moet je leren, en wat je vindt mag je houden “.
De opmerking heeft een diepe bron van een sublieme waarheid als u daarover nadenkt, en ik pas die slogan dagelijks toe. Een andere gevleugelde uitspraak van hem is:
“is dat wel zo wat er staat, of wat er wordt beweerd“.
Met dank aan mijn favoriete 73 jaar jonge gesprekspartner, Emeritus klinisch chemicus, drs Frank Crombag.

Bij veel economen en andere wetenschappers bekruipt me steeds meer het gevoel dat ze "Academisch Misvormd" zijn. Laat ik de term “Academisch Misvormd“ die u vaker nog tegenkomt, helder omschrijven. Ik bedoel hiermee, dat als je bepaalde zaken verkeerd geleerd hebt, of deze niet de juiste waarde blijken te hebben, kan het gebeuren dat hele generaties daar mee opgezadeld worden. Zonder er kritisch naar te kijken of die beweerde stelling wel de waarheid is. 

46.

Ik zal het in normale lekentaal proberen te vertellen. Toen ik met mijn dochter in 1982 naar het consultatiebureau ging, kreeg ik te horen dat ze schoentjes moest hebben van een bepaalde firma. Het waren stugge schoenen, in mijn ogen een klompmodel. Het argument van de deskundige was dat dit goed voor de stabiliteit van de voet was. Daar ik tijdens mijn opleiding in het klooster en ook later veel sportte en over de beweging van de mens nadacht, poneerde ik de stelling: ik heb zelden een neger gezien die last had van zijn rug, benen of voeten. Door blootsvoets te lopen worden spieren optimaal gesterkt. U snapt al dat ik vrij snel een discussie had met de consulente. Twee jaar later kwam ik ze tegen en toen zei ze, u had toch gelijk. Tegenwoordig adviseren we soepele schoenen, zodat de voet zich beter kan ontwikkelen. Een eerder gepredikte theorie, was opeens niet meer de juiste. 

Zonder kritische kanttekening er van uit gaan dat het de absolute waarheid is, is een menselijke eigenschap. Maar getuigt niet van een heldere geest. De aangeboden stof op welk niveau in welke opleiding dan ook is van zeer bedenkelijke kwaliteit en de vraag is of dat ook wel relevant is. Het hebben van een titel of wetenschappelijke statuur zegt mij dus helemaal niets meer. Ik heb liever te maken met iemand die zijn gezonde verstand van de "Street University " gebruikt. 
Een ander voorbeeld hoe onze economie ronduit hapert en traag is, is het volgende voorbeeld:
Een kennis van me, als bedrijfsleider verbonden aan een bedrijf in Midden Brabant, moest van zijn baas een nieuw idee voor een elektronische dispenser ontwikkelen. Gezamenlijk gingen ze naar een Technische Universiteit in Nederland om het nieuwe project met een Professor en zijn ontwikkelingsteam te bespreken.
Conclusie van dat gesprek was:
- er moest een onderzoek gedaan worden
- een plan van aanpak geschreven worden
- en een strategisch ontwikkelingstraject opgesteld worden.
Duur van dit alles circa anderhalf jaar. De directeur viel van zoveel bureaucratie van zijn stoel en zei op de terugweg tegen Edwin, kijk eens even bij onze Chinese connecties, of dat sneller kan. Na veertien dagen zaten ze bij een aantal Chinese bedrijfjes die ze vooraf een eisenpakket hadden gegeven, aan tafel. Op de derde dag van hun verblijf in China, kregen ze van een van de bedrijven een telefoontje of ze later in de avond naar het bedrijf wilden komen, omdat men een werkend prototype had. Daar aangekomen bleek het prototype na een tweetal kleine veranderingen, die dezelfde nacht nog gemaakt werden, perfect te werken en gaf men een opdracht voor 150.000 dispensers.

Als je dit hoort, dat in China dit binnen drie dagen ontwikkeld wordt, dan weet je waar het in goed Nederland mis is. 
- Teveel bureaucratie,
- weinig kordaat handelen,
- veel papierwerk voor een ontwikkelingstraject van anderhalf jaar.

Gegeven dit feit moeten wij als Nederlandse economie heel hard aan een 
mentaliteitsverandering gaan werken.

47.

- Minder bureaucratie,
- maar handen uit de mouwen en problemen oplossen.
- Niet meer en niet minder

Laat helder zijn dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is in China, maar veel zaken hebben ze goed doordacht. Het is ook te hopen dat ze daar niet die zogenaamde “schijn democratie“ krijgen die wij hier kennen. China zit cultureel anders in elkaar, verschillen zijn nog erg groot en probeer maar eens 1.3 miljard mensen in het spoor te houden, zodat ze goed met elkaar omgaan. Nederland heeft een verkeerde en volgens mij rampzalige ontwikkeling ingezet die snel gekeerd moet worden. Er wordt door de overheid nu teveel gehamerd op deelname van de burger aan de samenleving, maar geeft daarbij geen goed gereedschap om aan de slag te gaan. Ik kan tegen een timmerman zeggen dat hij een kozijn moet maken, maar als ik hem geen gereedschap geef kan hij niets doen. Wilt u het nog duidelijker, begrijpt u wat ik bedoel?
Erger nog, men staat het als overheid toe dat vele gezonde winstgevende bedrijven zoals, Organon in Oss- en vele anderen dat die aan buitenlandse investeerders worden verkocht die het vervolgens kaal plukken of uit Nederland weghalen. Hoe dom kun je als overheid zijn?!?!
Hierdoor verdwijnt dan de noodzakelijke werkgelegenheid uit Nederland om de mensen hier dus aan de gang te houden.

Simpel gesteld:
- Bedrijf weg
- Baan weg
- Bijstand aanvraag
- Aandeelhouders krijgen geld
- De Staat betaalt de burger een uitkering en teert als de BV Nederland in op zijn uitgaven,
- Komt dus in de problemen als er niet genoeg geld is.

Hoe fout kun je als overheid zijn, nee erger nog, hoe dom kun je zijn door toe te staan dat een bedrijf vertrekt. Door werkgelegenheid te laten vertrekken scheep je alle burgers van Nederland op met mensen die door het vertrek van hun bedrijf, hun baan verliezen, in de bijstand komen, en aan de rand van de samenleving komen te staan. Op 1 december 2012 konden we uit een rapport van het SEO, een organisatie die in opdracht van de Overheid o.a. economische onderzoeken doet, het volgende lezen:
Door de aanwezigheid van 200.000 Poolse seizoenarbeiders die gemiddeld 15
weken hier werken, had de Overheid € 360.- miljoen euro verdient. Dat was per Poolse werknemer een bedrag van € 1800.-. Het rapport was volledig geweest als in de kanttekening had gestaan dat, als dit werk door mensen die WW of bijstand krijgen was gedaan, dit de overheid een besparing van 1600 miljoen had opgeleverd. Een besparing van 1.6 miljard. 
Berekening als volgt: 200.000 werknemers die 15 weken werken geeft 66.000 volledige FTE van mensen die thuis zitten. Gemiddelde kosten per persoon die thuis zit, zullen inclusief bureaucratiekosten minimaal € 25.000.- euro zijn. 

48.

Dus 66.000 x € 25.000.- = € 1.650.000.000.- euro. Dit kost de Overheid meer dan anderhalf miljard. Als de overheid naar behoren had gewerkt dan had ze dus geen 360 miljoen maar 2000 miljoen euro verdient.

Tweeduizend miljoen euro die aan de samenleving besteed had kunnen worden. Twee miljard euro.

Werkgevers en werknemers zullen het me eens zijn dat het beleid van de huidige Kabinetten niet het gewenste resultaat oplevert.

“Dus tijd voor verandering“.

Dat het SEO daar geen melding van maakt is begrijpelijk. Haar opdrachtgever de Overheid, is niet gebaat bij zoveel openheid, helderheid en wil een reclame campagne voeren om haar beleid, om zoveel mogelijk buitenlandse personeel toe te laten, middels een rapport rechtvaardigen.
Het Nederlandse overheidsbeleid is er schijnbaar van overtuigd dat de liberalisering het hoogste ideaal is dat er op deze planeet bestaat. Echter niets is minder waar. Toen de nutsvoorzieningen zoals vroeger de bedrijven die gas, water en elektra verzorgden, geprivatiseerd werden is de ellende dan ook in zijn volle glorie begonnen. Denk eens aan het openbaar vervoer en dan met name het gedonder over het treinverkeer. De ene partij geeft de andere de schuld maar we komen er met zijn allen geen steek verder mee vooruit. Het openbaar busvervoer werd openbaar aanbesteed en weer kwamen veel mensen op straat te staan en verdween de service en betrouwbaarheid. Ik zal niet zeggen dat vroeger alles perfect verzorgd was, maar zoals het nu gaat is het een puinhoop. Recent heeft naar aanleiding van een onderzoek dat plaatsvond in de Eerste Kamer menig bestuurder, waaronder de heer Tjeenk Willink, aangegeven dat de liberalisering grotendeels mislukt is. 
Waarom deze man dit nu pas ziet is mij een raadsel terwijl de Nederlandse burger dat al vooraf voorspelde en daar al jaren mee geconfronteerd wordt en gruwelijk aan den lijve ondervindt dat die liberalisering een wangedrocht is en alleen maar de kosten heeft opgedreven.
Het is altijd achteraf en dan trekt men het boetekleed aan en gaat vervolgens luchtig verder alsof er geen problemen zijn. Nee, als je constateert dat het niet goed is wat er is gebeurd dan neem je direct maatregelen die de ongewenste situatie oplossen. 

“Daarom wordt het hoog tijd dat de burger het heft in
eigen handen neemt en opkomt voor zijn toekomst”.


Het wordt hoog tijd dat Nederland zich herpakt en snel de oude waarden invoert en bedrijven in Nederland houdt. Laten we maar een beetje protectionisme bedrijven, want China leert ons dat dit zo slecht nog niet is. Die kopen alles in de wereld op wat 

49.

ze van belang vinden omdat ze de grootste economie van de wereld willen worden en wij Nederlanders zijn blijkbaar niet capabel om diezelfde tactiek toe te passen.


China presteerde het dus om in tien jaar tijd 400 miljoen Chinezen uit de armoede te halen via werkgelegenheid. Natuurlijk hebben ze nog een inhaalslag te doen vergeleken met onze welvaart, maar ik garandeer u dat ze over tien jaar verder zijn dan wij, en dat ze die andere 200 miljoen mensen die nu nog aan de armoede lijden ook aan het werk hebben. Stel ik het u te eenvoudig voor? Wellicht wel, maar sommige zaken moet je niet moeilijker maken dan ze zijn en daar is Nederland wel kampioen in geworden. Nederland is kampioen in het produceren van, vele rapporten, onderzoekscommissies instellen, inhuren van externe adviesbureaus met bijzonder weinig resultaat als gevolg.

Een voormalige agent van de politie omschreef de definitie van een reorganisatie van een overheidsdienst als volgt:
Er staat een boom en op die takken zitten 50 vogels. Er komt een nieuwe manager en klapt eenmaal in de handen en die 50 vogels vliegen allemaal omhoog en komen even later allemaal maar dan in een andere volgorde terug op de takken. “Leve de reorganisatie”.

Kost klauwen met geld en levert onder de streep uiteindelijk niets op.
Inzake economie moet Nederland snel een andere koers varen om snel weer een bloeiende samenleving te krijgen waar iedereen aan de bak moet en werkeloosheid niet meer bestaat. Banen voor mensen die nu thuis zitten en gezamenlijk betaald worden door alle werkende burgers van Nederland. Mochten we het dan georganiseerd hebben dat iedereen weer aan het werk is dan kunnen we er over nadenken weer buitenlandse werknemers toe te laten stromen. Zorgen dat er genoeg werk is, zodat iedereen een boterham heeft. Is er minder werk dan moet je helaas met pijn in het hart mensen naar huis sturen en als het weer aantrekt neem je weer meer mensen in dienst. Waarbij je het voormalige personeel eerder weer terugneemt dan nieuwelingen. En als dat inhoudt dat er mogelijk buitenlandse werknemers hun baan af moeten staan en weer naar hun eigen land zullen moeten vertrekken dan is dat helaas zo. We zijn als Nederland het rioolputje van Europa aan het worden, waar iedereen van buitenaf naar toekomt om hier zijn geluk te vinden.

Hoewel ik dat goed begrijp en dat zelf ook zou doen, daar niet van. Maar iedereen zal begrijpen dat dit uiteindelijk op een langer termijn het totale einde van de Nederlandse welvaart is. Dit is ook een thema waarover de Nederlandse burger via een referendum over zou moeten stemmen. De BV Nederland moet zich gedragen als een bedrijf. Met een directie in de vorm van een “gecontroleerd Zakenkabinet”. Om het tij te keren zullen we dus slimmer moeten zijn dan de Chinezen. In China gaan innovaties en ontwikkelingen gepaard met een grote inzet van ingenieurs en andere technici die in een wetenschapspark dag in dag uit samen op zoek zijn naar nieuwe producten. En geen andere opdracht hebben dan productontwikkeling ten bate van de productie voor hun eigen volk.

* En wie is momenteel de grootste investeerder in de wereld, juist ja China.
* Wie heeft het meeste overschot op de handelsbalans, juist ja China.

50.

* Wie heeft in tien jaar tijd meer dan 400 miljoen mensen extra aan het werk gekregen, juist ja China. Dus die doen het zo slecht nog niet.
* En wie gaat in de komende tien jaren nog aan 200 miljoen inwoners werkgelegenheid bieden, juist ja China.

Nederland en Europa zullen, als ze niet veranderen de weg opgaan van een derde wereld land. Dus kom op voor uw toekomst en ga gezamenlijk aan de slag en bepaal met uw stem op een Zakenkabinet welk beleid ontwikkelt wordt. Dan hebben we mogelijk een toekomst. Niet met het in stand houden van de huidige partijpolitieke cultuur. Met dank aan Goldstein

“Karel wou zijn dag vroeg beginnen en had zijn wekkerradio (made in Japan) op 6 uur gezet. Terwijl zijn koffiezetapparaat (made in China) pruttelde, was hij zich aan het scheren met zijn elektrisch scheerapparaat (made in Hong Kong) Hij trok zijn hemd (made in Sri Lanka) aan en zijn Jeans (made in Singapore) en zijn tennisschoenen (made in Korea). Nadat hij zijn eten had klaargemaakt in zijn microgolfoven (made in India) nam hij zijn rekenmachine (made in Mexico) Om te berekenen hoeveel hij die dag kon uitgeven zette hij zijn horloge (made in Taiwan) juist volgens zijn radio (made in India) Stapte in zijn auto (made in Japan) tankte hem vol met benzine (van Saoedi-Arabië) en ging verder met zijn zoektocht naar een goed betalende job in Nederland! Na een ontmoedigende en vruchteloze zoektocht kwam hij thuis en keek zijn mails na op zijn computer (made in Malysia).
Karel wou nu even rusten.
Hij deed zijn sandalen (made in Brazil) aan en goot zichzelf een glas wijn (made in Chili) in en zette zijn TV (made in Indonesia) aan en vroeg zich af waarom hij in Nederland geen goed betaalde job kon vinden!!!”

De Eurocrisis

In feite is er geen Eurocrisis, maar een economische crisis van Europese landen, die veel dieper gaat dan we ons eigenlijk realiseren. Veel economen die wekelijks op TV hun verhaal verkopen, vertellen een eenzijdige waarheid. De economische crisis is 

51.

ontstaan, omdat veel landen een slecht functionerende economie hebben waarin geen winst gemaakt wordt. Als u ziet hoeveel schulden de onderstaande landen hebben, kun je niet zeggen dat die landen zo geweldig presteren.  Kijk eens naar de Staatschulden van die landen die menen dat wij ons als slachtvee moeten laten behandelen. Per juni 2011.

Nederland - 382 miljard euro Staatschuld
Duitsland - 2052 miljard euro
Frankrijk - 1692 miljard euro
Italië - 1901 miljard euro
Spanje - 702 miljard euro
Engeland - 1316 miljard euro
Griekenland - 340 miljard euro
Portugal - 184 miljard euro
Denemarken - 112 miljard euro
België - 357 miljard euro
Zweden - 136 miljard euro

De stand van de staatschuld ligt in juni 2012 op meer dan 480 miljard
euro. In één jaar tijd heeft Kabinet Rutte I het gepresteerd om de Nederlandse bevolking met een extra schuld van 100 miljard op te zadelen. Wat een wanprestatie. De conclusie is helder: Een land dat schuld heeft, doet het niet goed !!! Als een bedrijf niets verkoopt, gaat dat failliet. Een gezin dat op te grote voet leeft komt in de schulden.
Gelooft u bovenstaande bedragen niet?!? Dan doe eens wat speurwerk op internet!!
Het valt niet mee om de exacte cijfers te vinden, maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van de politiek en haar vrienden. 


“De politieke leiders van landen die ons als ratten naar het rattenhuis Europa willen leiden, zijn thuis -in hun eigen land – niet in staat om hun bevolking van de Staatsschuld te bevrijden”.

Dagelijks worden we gaar gestoomd om de waanzin van de politieke leiders te accepteren als zijnde, dat zij de enige zijn die weten wat goed voor ons is. Aan u wordt gevraagd, om slaafs als ratten achter de politieke rattenvangers aan te lopen naar een Giga rattenval die de Europese Unie is. Het is toch een volstrekte leugen dat leiders zoals Merkel, en voorheen Sarkozy en Rutte opeens het licht hebben gezien om de schuldencrisis van de probleemlanden op te lossen. Dat ze nu wel over daadkracht zouden beschikken terwijl hun eigen land met schuld kampt.

“Zo dom bent u toch niet, dat u in die leugen trapt”.

52.

Is toch volstrekt belachelijk wat hier plaatsvindt en dat we met sprookjes en leugens door de politiek worden opgezadeld.

Zoals Einstein ooit zei: 
“diegene die het probleem heeft veroorzaakt, zal het probleem nooit kunnen oplossen”
Klinkt vrij logisch en is ook logisch, dus is het tijd om een andere koers te gaan varen, waarbij de politieke cultuur en structuur van de bestaande politieke partijen vaarwel wordt gezegd.
Helder voor mijn geest zie ik nog steeds hoe Jan Peter Balkenende en Wouter Bos voor de trappen staan en aan het Nederlandse volk vertelden dat er een financiële crisis in de wereld was, maar dat Nederland daar geen last van zou hebben. Hoe naïef en dom, of beter gezegd hoe stom kun je zijn. Dan heb je toch totaal geen inzicht hoe de wereld eruit ziet als je niet begrijpt dat we daar last van kunnen hebben. Dat heet toch Struisvogelpolitiek. De afgelopen jaren zie je de politieke leiders prachtige verhalen vertellen dat het allemaal goed komt. Zelfs onze voormalige Minister van Financiën, ene Jan Kees De Jager, liet een schot hagel los en vertelde ons doodleuk dat iedere Euro, maar dan ook echt iedere Euro, die we aan Griekenland zouden geven met rente en al terug zou komen. Nou, dat hebben we gezien. We konden miljarden afschrijven en ook de banken werd gevraagd een offer te brengen. En als die banken weer in de problemen komen, mag de burger weer de knip trekken en het gelag betalen om de bank te redden.
Hoe doortrapt en hoever mag je gaan in het bedriegen van de burger.
Vervolgens gaven de heer Jager en Rutte in Brussel een garantie af voor een Europees Stabiliteitsfonds Mechanisme, -het ESM fonds. Daar waar meer dan 80% van de bevolking in diverse polls dat helemaal niet zag zitten, stemde een enorme meerderheid in de Tweede Kamer er mee in dat we toch voor die 40 miljard garant gingen staan. In een overzicht van de Duitse Wikipedia blijkt dat meer dan 84,4 miljard euro te zijn. Hoezo volksvertegenwoordigers, hooguit volkmisleiders !!
Het schijnt dat alleen de burger met een stel gezonde hersens het juist ziet wat er aan de hand is en dat al die geleerde en “academisch misvormde“ politieke leiders het niet zien. Inzake Europa hadden we het bij een E.E.G. moeten houden en er voor zorgen dat de bureaucratie uit Brussel minder wordt, dan nu het geval is. Wederom een enorme kostenpost waarvan het rendement minimaal is. Ik hoor veel economen bijna orgastisch orakelen dat we veel aan Europa te danken hebben en dat met een enthousiasme, waar een normaal helder denkend mens spontane braakneigingen van krijgt.

53.

Dat we niet zonder Europa kunnen.

Natuurlijk is Europa ontzettend belangrijk voor Nederland, dat zal ik niet ontkennen. Maar dat was het in de jaren ‘60 ‘70 en ‘80, al ruimschoots voordat we met de Europese Unie van start gingen. Europa was honderd jaar geleden voor Nederland ook al belangrijk. Dat is niets nieuws of een volledig onbekend nieuw feit. Dus laat dat orakelen door onze economen, dat we niet zonder de Europese Unie kunnen, maar achterwege. Sinds de jaren ‘60 is onze welvaart van meer dan 80 procent te danken aan onze export naar voornamelijk Duitsland. Wat de Nederlandse politiek nu van het volk wenst is dat we alle zeggenschap aan een organisatie geven die bewezen heeft volstrekt niet capabel te zijn om leiding te geven aan een groter geheel dat Europa heeft.

* Kijk nogmaals naar het lijstje van de schuldenproblematiek.
* Kijk wat die geweldige politieke leiders in eigen land klaar gespeeld hebben, een berg Staatschuld waar je koud en misselijk van wordt.

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer op donderdag 21 juni 2012 blijkt en constateert de Rekenkamer dat de risico's voor de Staat – ( lees de bevolking van Nederland ) - door al die garanties sinds 2008 fors zijn toegenomen. In 2008 was de schuld 250 miljard euro. Inmiddels is dat in 2011 vooral door garanties in het kader van de eurocrisis opgelopen naar 465 miljard euro. Juni 2012 is het al 480 miljard euro.
Mede veroorzaakt door gegarandeerde leningen aan eurolanden als Ierland, Portugal en Griekenland. De Rekenkamer zegt niet dat het kabinet dergelijke garanties niet had moeten afgeven, maar stelt wel dat de Tweede Kamer als controleur van de regering “geen periodiek en samenvattend inzicht in de ontwikkeling van de financiële risico's" krijgt. Hierdoor is het de Tweede Kamer onvoldoende duidelijk wat de omvang van de risico's is, of risico’s beheerst worden en hoe de risico's door het kabinet beperkt worden", aldus de Rekenkamer. Kun je het je nog waanzinniger voorstellen dat een Kabinet dit achter de rug van het volk doet en dat een controlerende volksvertegenwoordiging zoals de Tweede Kamer, geen weet heeft van dit soort zaken. De leden van de Tweede Kamer zitten er voor Jan met de korte achternaam bij en hebben totaal geen kennis, kunde en daadkracht om zelf te achterhalen wat er allemaal gebeurt.

Verder dringt het tot die heldere geesten, die onze politieke leiders zouden moeten zijn, maar niet door dat zij niet de wereld bepalen, hoewel ze dat wel denken, maar de bedrijven die onderling handel drijven. Die hebben geen politieke leiders nodig om te handelen.
Ik mag graag een balletje opgooien als ik met een buitenlandse ondernemer praat over de Europese Unie. Dan is de conclusie al vrij snel getrokken:

54.

* Politici komen van een heel andere planeet en menen dat ze onmisbaar zijn om een land te leiden. Niets is minder waar. Maar hoe gaan we dan verder met Europa om ons heen?

Zeker nu blijkt dat er nog een derde ondersteuningspakket voor Griekenland nodig is. Het is een bodemloze put waar de burger met dank aan de politiek voor mag blijven bloeden. Steeds weer hoor ik Jan Kees de Jager orakelen dat iedere euro met rente terugkomt. Wellicht een volksmenner en leugenaar ten top. Ieder weldenkend mens wist dat dit nooit zou gebeuren, alleen de politieke elite in de Haagse stolp niet. Maar die hebben er dan ook niet veel hinder van in de beurs en eten er geen boterham minder om.

Het lijkt me verstandig dat we vriendelijk bedanken voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat zal natuurlijk wel even kwaad bloed zetten, maar het is net zoals met een scheiding, je bent even kwaad op elkaar, maar je snapt dat je als ouders van kinderen in een goede verhouding wel met elkaar verder moet en je spreekt een omgangsregeling af. In ons geval van het afscheid van het lidmaatschap van de Europese Unie zeg je dat je niet haatdragend bent en dat je ze alle geluk van de wereld gunt.
Want een Europese Unie is de totale ondergang van een Nederlandse gemeenschap. Stel u eens voor hoe de toekomst eruit zal zien. We gaan nog meer betalen en na tien jaar komen de Europese politiek leiders er achter dat het toch geen succes was. Dan zijn alle middelen die wij ooit verworven en gespaard hebben in een bodemloze put gegooid, zoals onze pensioengelden met een waarde van meer dan 1100 miljard euro anno september 2012, Onze pensioengelden zijn verdampt, onze spaargelden zijn verdwenen. Onze soevereiniteit is om zeep geholpen en we staan op de rand van een burgeroorlog, omdat er door de open grenzen zoveel buitenlandse werknemers vanwege de problemen in hun eigen land naar Nederland zijn gevlucht en hier hun Europees recht op een uitkering opeisen. De Nederlandse Staatskas is volledig leeg zodat we zelfs aan onze eigen bevolking geen uitkeringen meer kunnen verstrekken. We glijden af naar de status van een huidig Oekraïne, waar corruptie en omkoping tot alle dag behoren. Zoals al eerder verteld zijn onze leiders niet in staat gebleken om ons land van de huidige Staatsschuld te bevrijden, erger nog ze hebben die boel verslonsd en de schuld tot 480 miljard euro laten oplopen. Ze hebben verzuimd om er een samenleving van te maken die gonst van activiteiten en waar geen Staatschuld is.
Laten we ons land maar als een bedrijf gaan leiden. Laten wij als Nederlandse burger maar onze eigen keuzes maken, hoe we ons land willen inrichten. Laten we maar eens de kosten in kaart brengen die het lidmaatschap, buiten de reeds gedane giften en garanties, van de Europese Unie ons jaarlijks kosten.

55.

Extra uitgave criminaliteitsbestrijding vanwege de open grenzen - 8 miljard
Lidmaatschap aan Brussel - 6 miljard
Toestroom buitenlanders waardoor er 200.000 arbeidsplaatsen voor Nederlanders verloren gaan en wij dus de kosten van een uitkering moeten dragen - 10 miljard
Verdwenen auto’s i.v.m. open grenzen - 0.6 miljard
Jaarlijks Totaal 24.6 miljard euro.

Tellen we daar de jaarlijkse contributie van Nederland aan het IMF. Internationaal Monetair Fonds van € 20 miljard op dan komen wij uit op een Jaarlijkse verspilling van:
24.6 + 20 miljard = € 44.6 miljard euro,
Dan is een eenmalige uitgave van € 51 miljard om uit de Euro te stappen, binnen twee jaar dik en dubbel terugverdiend.

Op vrijdag 22 juni 2012, meldt het Ministerie van Financiën het volgende:
De Nederlandse staat moet in de tweede helft van 2012 meer lenen dan eerder voorzien en wil hiervoor een groter beroep op de geldmarkt doen. Bij de presentatie van de uitgiftekalender voor het derde kwartaal, zegt het agentschap uit te gaan van een totale leenbehoefte voor 2012 van EUR 109,9 miljard. Het hoger dan voorziene begrotingstekort noopt de staat tot extra lenen. In december ging het agentschap nog uit van een leenbehoefte van EUR 99,6 miljard. Hiervan was EUR 60,0 miljard gepland via de kapitaalmarkt en EUR 39,6 miljard via de geldmarkt.
De Europese Unie zal een verschrikkelijk einde kennen. Je kunt landen die hun zaken niet voor elkaar hebben niet financieel blijven sponsoren want dat houdt Nederland niet vol. Dat Europa geen toekomst heeft zal u mogelijk duidelijk worden.

23 oktober 2012 (persbericht).
Het gat in de Europese begroting voor dit jaar is bijna 9 miljard euro. Dat maakte Europees Commissaris Janusz Lewandowski in het Europees Parlement in Straatsburg bekend. Het leeuwendeel van het bedrag is bedoeld voor steun aan achtergestelde gebieden en agrarische ontwikkeling. Maar ook het Europese studentenprogramma Erasmus Mundus en onderzoeksprogramma's dreigen de dupe te worden. Omdat Brussel bijna 3,1 miljard aan extra inkomsten boekte, zullen de EU-lidstaten nog 5,9 miljard moeten ophoesten, constateerde Lewandowski. Voor Nederland zou het om net geen 350 miljoen euro gaan.
Nederland maakte eerder deze maand duidelijk dat het niet zal accepteren dat de Europese Commissie om extra geld vraagt om de EU-begroting voor dit jaar rond te krijgen. Als er een tekort op de begroting is, dient de commissie dat zelf op te lossen, stelde minister Jan Kees de Jager van Financiën. Hij kondigde een blokkade aan. Volgens commissaris Lewandowski vloeit van de extra 9 miljard geen enkele euro naar Brussel. Het zijn de landen zelf die ervan profiteren, benadrukte de Pool. Het tekort komt niet onverwacht. Onder druk van onder andere de Britten en Nederlanders werd de begroting voor dit jaar al gekort met 4 miljard euro tot 129 miljard. Ook de jaren 

56.

ervoor is de begroting te krap opgesteld, luidt de kritiek uit de commissie en het Europees Parlement.

De EU politici willen niet achterom kijken wat er gebeurd is en daar lering uit trekken. Ze willen niet achterom kijken hoe het faliekant misgaat. Ze willen niet zien wat de gevolgen voor de toekomst zijn. WAAAAAAAAAAAAAROM ???????????

“Macht naar status, doen waar je slecht in bent “

Men vertikt het om een eenmaal ingeslagen weg, daarin te erkennen dat het niet de juiste is. Dit om het gezichtsverlies te verbloemen. Men gaat liever door op een ingeslagen foute weg die doodloopt, dan dat men erkent dat er fouten zijn gemaakt. Als je het leiden van een land vergelijkt met een bedrijf zullen er niet veel ondernemers zijn die een bedrijf opkopen waar de schuld torenhoog is, zoals bijvoorbeeld bij Griekenland. Er is geen enkel bedrijf en goede ondernemer die niet eerst kijkt of het bedrijf gezond en rendabel is voordat hij het koopt. Europese Politieke Unie doet dat wel, en dat doen ze omdat ze politiek volstrekt onschendbaar zijn en nergens privé verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden. Als ze dit thuis als eigenaar van een bedrijf zouden doen, zouden ze allang failliet verklaard zijn. En wegens de geleverde wanprestatie strafrechtelijk vervolg worden. Schrijnend is de visie van een aantal beleidsmakers van de EU die Griekenland dwingen te privatiseren en daarom delen van hun land, zoals enkele eilanden, aan investeerders te verkopen om de schuld af te lossen. De Grieken hebben al een grote haven Piraeus aan de Chinezen voor meer dan een miljard euro verkocht. Gaan ze straks op bevel van de Europese Unie te Brussel, ook nog de eilanden Kos, Kreta, Lesbos etc. aan buitenlandse partijen verkopen. Daar komt toch een grote opstand en oorlog van die zijn weerga niet kent. Gelooft u nou echt dat de Griekse bevolking, en dan praat ik niet over de politieke partijen en haar lakeien, dat de Griekse bevolking zijn historie, hun land, hun cultuur, hun geloof en eigenwaarde aan buitenlandse partijen gaat verkopen.

Het is de totale ondergang van de beschaving als een Europese Unie een land, zoals Griekenland, dwingt om zijn grondgebied en Staatseigendommen te verkopen. Dan is een burgeroorlog geen optie meer, maar een vaststaand feit. En ik geef ze groot gelijk als ze hun land met de wapenen veilig stellen. Het zal de oorzaak zijn van een niet te vermijden wereldoorlog, waarna we allemaal weer gehavend en zwaar beschadigd in ruïnes en kapot geschoten steden en landen, opnieuw mogen beginnen. “Dit omdat onze politieke leiders, waar we zoveel vertrouwen in hadden de boel hopeloos verprutst en verknald hebben “. Ik ben niet oorlogszuchtig, integendeel, want ieder conflict ga ik uit de weg als het met het gebruik van helder en normaal gezond verstand op te lossen is. Maar in geval dat ze mijn land, mijn bestaan, mijn identiteit zouden willen afnemen, word ik 

57.

wellicht een Nederlandse vrijheidsstrijder. En in de politieke cultuur heet zo iemand, terrorist.

Burgers van Nederland wordt wakker en denk aan het bestaan en toekomst van uzelf en onze kinderen.
Stop de waanzin die de EU is !!!!!

Europese Unie, onzinnig of noodzaak

Met de tweede wereldoorlog van 1945 net achter de rug, was het doel een gezamenlijk Europa, nog niet zo’n stom idee. Wat waren de doelstellingen toen het eerste idee over een gezamenlijk Europa werd besproken. En waren die doelstellingen wel zo doordacht.
Echter het voortschrijdend inzicht en de ontwikkeling van de wereld anno 2012, rechtvaardigt de noodzaak tot een samengesmolten Europa niet meer. Feit is dat de politieke elite binnen de EU zich al te graag spiegelt aan de Verenigde Staten van Amerika. Maar men vergeet daarbij volledig dat de cultuur en mentaliteit die er in de Verenigde Staten van Amerika aanwezig zijn, in Europa niet bestaat. Europeanen zijn te verschillend van aard en ieder land heeft zo zijn eigen taal, cultuur, normen, waarden en mentaliteit. Om een gezamenlijke moraal te ontwikkelen waardoor wij eenvoudig tot een Europese Unie zouden kunnen samensmelten, daar hebben we zeker 200 jaar evolutie nodig. En dan hebben we tussentijds een aantal oorlogen achter de rug, veroorzaakt door de politiek.

Op 1 juni 2005 publiceerde de Volkskrant naar aanleiding van het referendum over de Europese Unie het volgende. Met een opkomst van 62,8 procent bleek, dat een overgrote meerderheid van de stemmers met 61,6 procent tégen een Europese Unie was. En als er dan geen draagvlak voor is wat behoort een Nederlandse overheid dan te doen?!
Erkennen en samenwerken met alle landen, maar ook accepteren dat de Nederlandse burger beseft dat die landen nooit een goede Unie zullen worden. En laten wij daar met zijn allen enorm trots op zijn dat er zoveel verschillen bestaan in landschap, cultuur en mentaliteit.

1. We vinden het toch prachtig en genieten er tijdens de vakanties van dat de
Fransen een Bourgondische levensstijl hebben.
2. Dat Duitsers bekend staan om hun werkersmentaliteit en drang naar perfectie.
3. We waarderen de Italianen om hun uitbundige begroetingen en ga zo maar door.

Waarom moet dat alles samengesmeed worden tot een Europese eenheidsworst, waar smaak noch kraak aanzit. Het lijkt verstandig om de Europese Unie direct op te heffen en alleen een 

58.

economische gemeenschap te bewaren, zoals we die voorheen ook als een EEG kenden. De sceptici die deze stelling niet willen inzien vraag ik om het verleden eens te analyseren. In de jaren na de oorlog groeide en bloeide Nederland in een gestaag rustig tempo naar een ongekend en ongeëvenaard economisch niveau De bemoeienis van het Europese Gemeenschap was nihil. Nederland bepaalde zelf wat goed voor haar was. En daar waar we met zijn allen ook geconstateerd hebben dat schaalvergrotingen in de vorm van grote scholen, fuserende zorginstellingen leiden tot uiterst geldverslindende organisaties, daar probeert men krampachtig, en haaks op de geconstateerde ervaringen, een steeds groter wordende Europese Unie te ontwikkelen. Op 28 juni 2012 mogen we tijdens het zoveelste topoverleg over de Eurocrisis vernemen dat men verder praat over de toetreding van Montenegro tot de Europese Unie.

Hoe is het mogelijk dat, terwijl de EU in de grootste stront zit om te overleven, dat je dan gaat praten over de toetreding van andere landen. Zorg dat je de toko die de EU dan is, op orde krijgt en ga dan als alles normaal is, praten over een eventuele uitbreiding. Tel daarbij de onzinnige geldsmijterij van de Europese Unie op en zie daar een lont in het kruitvat van een toekomstige explosieve samenleving. Ook de uitbreiding van de EU gaat maar door en zal tot chaos escaleren. Laat ik het helder stellen. Er is een commissie binnen de EU die kijkt of er nog meer landen bij de EU toegelaten kunnen worden. Ondanks dat wij daar fel op tegen zijn en het ondoordacht vinden zal de snelheid waar dat mee gepaard gaat zal ons de keel dichtknijpen. De nieuwe landen worden beoordeeld op diverse zaken zoals criminaliteit, corruptie en de overheidsfinanciën. Vooral de landen uit het voormalige Oostblok staan op het punt om toegelaten te worden, dit ondanks dat de huidige politieke Europese Unie een grote verzameling van doffe ellende is. Hoe kun je op een fundament van drijfzand, een huis bouwen dat stabiel genoeg is om in te wonen??!! Hoe kun je een Europa opbouwen als er geen cement aanwezig is voor een stabiele maatschappij !!??

Het beleid die de commissie van Toelating hanteert zou er een moeten zijn van:
Eerst de boel binnen Europese Unie op orde hebben, voordat je aan een mogelijke uitbreiding denkt.

In de week van 16 maart 2011 vraagt de Europese Minister van Financiën zelfs om een extra budget van 6 a 7 miljard euro, terwijl meer dan één miljoen burgers in ons land de broekriem moet aanhalen om rond te komen. Welk een realiteitszin moet je dan als Minister van Financiën van de Europese Unie hebben om met droge tranen in deze periode van bezuinigingen meer geld van die burger te vragen.

59.

“Ik ben er van overtuigd dat een paddenstoel meer verstand, gevoel en inlevingsvermogen heeft dan die Minister van Financiën“.

De grootste waanzin die ik spontaan kan bedenken zijn de vele projecten die met behulp van de Europese Unie in ons eigen Nederland ontwikkeld worden. U ziet die borden wel eens langs de weg staan waar dan op staat:

“Dit project wordt ontwikkelt met steun uit 
het Europees Sociaal Fonds“.

Het proces gaat als volgt:
De Europese Unie vraagt om geld. Een aantal Nederlandse ambtenaren berekent hoeveel geld naar de Europese Unie moet worden overgemaakt. Vervolgens gaan een aantal Europese ambtenaren dat controleren. In het kader van een regionale ontwikkeling komt er vanuit Nederland een verzoek voor een bijdrage uit het Sociaal Fonds van de Europese Unie om bijvoorbeeld een stuk natuurgebied – een weg of industrieterrein in Nederland te ontwikkelen.

“We moeten dus gaan bedelen, om ons eigen geld
in Nederland te mogen besteden“.

Het is een totale waanzin en een onzinnige bureaucratie ten top. Heeft u enig idee hoeveel ambtenaren hier hun tijd aan besteden en wat de kosten van deze overbodige flauwekul zijn.
Bij weigering moeten wij via procedures en bezwaren proberen om ons eigen geld naar Nederland te halen.

“Het is een door veel bureaucratie omgeven, 
veel te dure sigaar uit eigen doos geworden“.
Er is geen enkele ondernemer die op deze wijze zijn financiën beheert of zijn bedrijf runt. Want zijn motto is, zoveel mogelijk omzet proberen te maken met zo min mogelijk kosten.

In de Europese Unie lijkt het net andersom, namelijk om zoveel mogelijk geld uit te geven en zo weinig mogelijk te presteren. 

Kun je het nog gekker, duurder en omslachtiger verzinnen. Er is een bataljon ambtenaren met elkaar bezig, om elkaar werk te bezorgen. En juist aan die zotheid gaan we op termijn gezamenlijk failliet. 

60.

Met name Nederland zal zijn spaargeld uit pensioenfondsen van de burger kwijtraken. Want wij zijn als Nederland een van de grootste sponsoren van die achterlijke instelling die de Europese Unie is. Het is nog 25 jaar wachten op Tunesische toestanden anno 2011. Daar waren de burgers het ook beu dat een aantal politici de boel verkloten. Geen werk, inkomen en perspectief en dat dankzij de politiek.

Sluit ik deze wanordelijke toestanden in Nederland op termijn uit ?????
Nee, ik vrees dat het echt tot rellen en opstanden zal komen als de Nederlandse burger zijn toekomst niet drastisch in eigen hand gaat nemen. Mijn advies: grijp in, nu het nog niet te laat is. Want politiek Den Haag is al meer dan 40 jaar bezig met symptoombestrijding en niet met het oplossen van de daadwerkelijke oorzaken van een groot probleem. Als we daarnaast zien wat de salarissen zijn, die zowel de leden van het Europese parlement en hun medewerkers verdienen, dan springen je de tranen in de ogen van verdriet over zoveel geldsmijterij. Het verbaast me dat de politieke orde in Nederland ervan overtuigd is dat dit stand zal houden en dat wij ooit daadwerkelijk een Europese Unie zullen worden.
De eerste scheuren in de Europese Unie zijn al geconstateerd en werd veroorzaakt door onder andere Griekenland en Ierland. Waarom zouden wij als klein land, dat Nederland is, ons moeten inzetten voor regimes die daar falen. En de meest recente onzin is wel dat de heren politici van de EU zelfs een Europese belastingwet willen instellen, zodat ze vanuit Brussel ons weer op extra kosten kunnen jagen. Men wilde al een forse salarisverhoging van 6 procent voor de leden en medewerkers van de Europese Unie, terwijl wij als Nederlandse burger zwaar moeten inleveren en velen amper het hoofd nog boven water kunnen houden. Dat ze genoegen namen met 3 procent zal een zoethoudertje zijn, want geloof me, de zucht naar macht en geld gaat bij sommigen nooit over. Als ze daar met een eigen bedrijf hard voor werken zal me dat worst zijn, maar niet over de rug van burgers die zelf al niet rond kunnen komen. Als een ondernemer veel geld heeft, heeft hij daar zelf keihard voor gewerkt en dan heb ik er vrede mee als hij vermogend is. Maar politici verzinnen extra nieuwe belastingen of verhogen de oude om aan hun gerief te komen. Privé hoeven ze geen enkele rekenschap af te leggen, omdat ze politiek onschendbaar zijn en derhalve niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
Het zou goed zijn, om daar een einde aan te maken.

Als iemand niet goed heeft gepresteerd, dan moet hij dat in zijn eigen portemonnee merken en indien dat niet mogelijk is vervolgd kunnen worden voor een falend beleid. Net zoals die directeur van een onderneming die door de Staat wegens oplichting privé aansprakelijk gesteld kan worden en daar zelfs voor in de gevangenis kan worden gezet.
Toen de Europese Grondwet in een Europees Verdrag werd omgedoopt werd de Nederlandse burger, het Recht van een referendum onthouden. Het ontzeggen van een referendum behoort mijn inziens tot schending van Universele Rechten van de 

61.

Mens en daarom moeten de leden van dat Kabinet daarom voor een Tribunaal gebracht worden.

Dat een Kabinet Balkenende zelfs een tweede referendum weigerde geeft aan dat ze wisten dat de uitslag negatief zou zijn. En als je dan ondanks dit feit toch instemt met een Europees Verdrag ben je vele malen erger dan een dictator. Waarom? Omdat je mensen hun elementaire recht op zelfbeschikking ontneemt. En dat doen dictators ook. In figuurlijke zin vergelijk ik de huidige politici die groot voorstander zijn van de Europese Unie wel eens met Napoleon en Hitler. Beiden heren wilden ook een groot Europa en heerser zijn over dat grondgebied. En als je dan zoals voormalig premier Jan Peter Balkenende de wens van een referendum door het volk negeert, ben je niet beter dan welke dictator dan ook. Een ander gedrocht van de Europese Unie is wel de Wet huurliberalisering. Burgers die een inkomen hebben van meer dan € 33.000.- kunnen geen sociale huurwoning meer krijgen. Die achterlijke en onbezonnen maatregel moeten ze maar in Hongarije of Joegoslavië uitvoeren, maar niet in Nederland. Men schijnt blijkbaar niet de omstandigheden te kennen hoe de Nederlandse maatschappij in elkaar zit, maar de Nederlandse burger heeft wel te maken met de gevolgen van die onzinnige wetgeving met betrekking tot die sociale huurwoningen.

De Europese Unie: “ onzinnig of noodzaak”

Het antwoord moge duidelijk zijn. Samenwerken is prima, maar ieder vanuit zijn eigen cultuur, normen waarden en mentaliteit. Laten we vaststellen dat een economische samenwerking een noodzaak is. Maar wel dat het verdrag van Schengen wordt afgeschaft, de grenzen weer dichtgaan, en aan de grens scherp gecontroleerd wordt wie er naar binnen komt. Dieven, criminelen en ander ongewenste gelukszoekers zullen het maar elders moeten proberen. Dus is die Europese Unie onzinnig???

Lijkt me wel. Laten we daar via een referendum over stemmen als blijkt dat Nederland wil dat de grenzen dicht gaan, dan gaan ze dicht. Als Nederland stemt dat we bij de EU blijven, dan blijven we erin.
Dat referendum is bepalend voor de toekomst van Nederland dus komen alle
onafhankelijke vóór en tégen argumenten duidelijk aan bod om te beoordelen.
Laat de Nederlandse burger dan maar zelf besluiten wat goed voor Nederland is. Misschien helpt dit boek u daarbij, maar ga vooral zelf op zoek naar feiten om uw oordeel zo goed mogelijk te bepalen. Maar zo lang het lidmaatschap en de gevolgen van die deelname ons vele miljarden kost, lijkt het me niet verstandig dat we deze waanzin in stand houden. En laat de heersende politiek mij nu niet betichten van populistische prietpraat. Laten ze kijken naar hun eigen populistisch gedrag en prietpraat en de vele sprookjes en prachtige beloften die ze verkopen tijdens een verkiezingscampagne, maar waarvan vaststaat, dat ze nergens op gebaseerd zijn en volstrekt niet haalbaar.

62.

Alleen op politieke dwaasheid. Niet op visie en dienstbaarheid aan de Nederlandse burger.

Even een herinnering van beloften en uitgesproken sprookjes van de heer Balkenende en Bos:
1. U hoeft als burger niet te vrezen dat de financiële crisis ons land zal raken. NIET DUS !!!! Een grote leugen zo is gebleken.
2. Het zal wel meevalleen, die invasie van mensen uit het Oostblok, dat ze uw baan innemen.
NIET DUS !!!! Een grote leugen zo is gebleken.
3. De toename van de criminaliteit veroorzaakt door de instromende EU burgers uit de Oostbloklanden, in justitiële kringen ook wel “moelanders” genoemd, zal meevallen.
NIET DUS !!!!! Een grote leugen zo is gebleken
4. Het Europees Verdrag zal een zegen zijn voor Nederland. Terwijl ons dat zwaar geld kost.
NIET DUS !!!! Een grote leugen zo is gebleken.
5. Min. Jan Kees de Jager zei, elke Euro geleend aan Griekenland komt terug.
NIET DUS !!!!! Een grote leugen zo is gebleken
6. MP M. Rutte, er gaat geen cent meer naar Griekenland.
NIET DUS !!!. Een grote leugen zo is gebleken

Vult u zelf het rijtje maar verder in.

Zorg te duur ?!?
Premie ziektekosten gaat wellicht flink omhoog. 

21 april 2009 (persbericht)
DEN HAAG - Een forse verhoging van de premies voor de zorgpolissen lijkt onvermijdelijk. Als de kosten van de gezondheidszorg in het huidige tempo blijven stijgen, moeten de premies jaarlijks met zo'n 13 procent omhoog. De premie voor de verplichte basispolis van ongeveer 1.000 euro per jaar gaat dan naar 1.800 euro in 2015. Dat blijkt uit berekeningen van adviesbureau Gupta Strategists. Volgens onderzoeker Anshu Gupta is bij de berekeningen rekening gehouden met de bezuinigingen die minister Ab Klink van Volksgezondheid wil doorvoeren. De bewindsman denkt dat er 2,4 miljard euro per jaar bespaard kan worden op de kosten van de gezondheidszorg vanaf 2011.

63.

Als u bovenstaand bericht leest zult u het zich weer kunnen herinneren. Natuurlijk, de liberalen vanuit de VVD gedachte dat de ziektekosten voor eenieder gelijk zouden moeten zijn, scoorden hiermee punten bij hun achterban. Maar als je uitgaat van ziektekostenpremie naar draagkracht hadden we op zijn minst het loyaliteitsbeginsel kunnen blijven hanteren. Stel dat er drie procent van je inkomen aan premie betaald wordt, zal dat bij een inkomen van € 1200,- minder zijn dan bij een inkomen van pakweg € 3000.-. Dat zal iedereen kunnen begrijpen.
In 2012 waren er meer dan 300.000 mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen. Ja …. u leest het goed en dat in een zogenaamd welvaartsland. Het Kabinet stelde een dienst binnen het Ministerie van VWS ter beschikking, om gezamenlijk met de CvZ –college van zorgverzekeraars- de achterstallige premies bij die burgers met betalingsproblemen in te vorderen. Als men het oude stelsel had behouden, werd de te betalen premie ziektekostenverzekering gewoon via de werkgever ingehouden. Dat was een veel goedkopere procedure geweest en had mensen niet in de problemen gebracht. Als we daarnaast nog eens kijken wat diverse Zorgverzekeringsmaatschappijen Achmea, VGZ, CZ etc. aan reclame uitgeven en verder nog diverse voetbalclubs en andere sportverenigingen sponsoren dan vraag ik me af, uit welke middelen dat betaald wordt.
Het kan niet anders dan dat die sponsorgelden direct of indirect door de premiebetaler worden betaald. Het komt niet ten goede aan de premiebetaler en is dan een regelrechte diefstal van gemeenschapsgeld. Echter het lijkt wel of politiek Den Haag er baat bij heeft dat een aantal partijen, zoals zorgverzekeraars een flink kapitaal kunnen opbouwen, terwijl de burgers met hogere lasten en schulden worden geconfronteerd.

Als men eens berekent wat de kosten zijn om de achterstallige premies bij die 300.000 mensen te innen, dan zal dat heel wat meer kosten dan ze ooit gedacht hadden. Stel dat iedere regeling en procedure een vierhonderd euro kost aan verrichte arbeid dan spreken we over een bedrag van circa 120 miljoen euro. Nu zult u denken dat is veel om voor een paar formulieren en wat typewerk € 400 euro te rekenen. Laat ik u uit de brand helpen, het is aan de lage kant, want als er ook nog beroepsprocedures gaan lopen of dat er een bewindvoerder aangesteld moet gaan worden om de achterstallige premie te gaan innen, dan rijzen de kosten met een factor zes de pan uit. Dan gaan de kosten van het innen al gauw richting de 700 tot 800 miljoen euro per jaar.

* Was dit dan die beoogde besparing die de politiek voor ogen had en destijds bedacht heeft?
* Was dit het idee om de zorg meer betaalbaar te maken??
* Was dit het idee om de zorg meer inzichtelijk te maken wat betreft de kosten??

Nee toch, dergelijke onzin kost toch alleen maar geld, zoals nu een enkeling ook wel gaandeweg inziet. Dan heb ik het nog niet over de kosten om bij te houden hoeveel eigen bijdrage een zorgverzekerde nog moet betalen of de stand van zaken daaromtrent. Ik schat de kosten van het bijhouden van die eigen bijdrage op circa 

64.

100 miljoen. Want als u ziet dat een betalingsherinnering van een zorgverzekeraar u al € 15.- euro kost, iets wat amper 5 minuten werk is, dan begrijpt u wel dat het bijhouden in de boeken op jaarbasis een enorme kostenpost is. En dan schat ik dus mijn 100 miljoen euro aan bijkomende kosten nog voorzichtig in. 

Was het mogelijk te voorzien hoe de regeling uit zou pakken?? Ja, dat is mijn stellige mening die gestoeld is op het gebruik van gezond boeren verstand -(GBV). Sommige zaken kun je eenvoudig beredeneren als je nuchter nadenkt en je niet laat leiden door spelletjes partijpolitiek en ander overbodige belangenverstrengelingen tussen de politiek en instituten die aan de overheid gekoppeld zijn.
Met enige regelmaat heb ik discussies met personen die me verwijten veel te willen simplificeren, met andere woorden het terugbrengen naar een eenvoudige vorm. Ik verwijt hun met grote regelmaat dat ze “academisch misvormd“ zijn en het gezonde verstand tijdens hun studie blijkbaar overboord hebben gezet om te voldoen aan de heersende standaard binnen de doelgroep waarbinnen ze werkzaam zijn. Daarom kan er maar één conclusie zijn en dat is snel terug naar het oude systeem, waarbij eenieder een vast percentage van zijn inkomen aan ziektekosten betaalt. Doen we dat niet dan zal er op termijn een andere regeling moeten komen om die mensen die het echt niet meer kunnen betalen, toch die gezondheidszorg te bieden die ze nodig hebben.
Laten we daar via een referendum over stemmen en dat als een speerpunt in het beleid aan de politiek meegeven.

Voorstel:
* We gaan gezamenlijk terug naar het oude stelsel waarbij de premie ziektekostenverzekering via de werkgever wordt geïnd. Dat kan dus een werkgever, of uitkeringsinstantie zijn.
* We gaan gezamenlijk een vast percentage van ons inkomen aan ziektekosten premie betalen. ( Dus de sterkste schouders betalen effectief meer dan de zwakkeren onder ons).
* De zorgtoeslag wordt afgeschaft wat een kostenbesparing oplevert en waardoor er minder ambtenaren nodig zijn.
* Het eigen risico wordt afgeschaft omdat de bureaucratie daaromtrent groter is dan de noodzaak van een dergelijk eigen risico.
* Zorgverzekeraars worden genationaliseerd en tot een minimale omvang teruggebracht, of indien dit niet mogelijk is vanwege juridische procedures, komt er een Nationale Zorgverzekeraar waarvan de Overheid 100 procent eigenaar is.
* Er komt een onafhankelijk instituut die erop toeziet dat gelden binnen zorginstellingen op een effectieve wijze worden ingezet.
* Verder stel ik voor dat er per ziekenhuis een ombudsman komt die een signaleringsfunctie heeft om de zorg zo optimaal mogelijk te krijgen, tegen lage kosten.
* Zijn status is volledig onafhankelijk van het ziekenhuis en functioneert als

65.

ombudsman tevens als klachtenfunctionaris voor zowel patiënten als het personeel, maar waar ook ideeën gemeld kunnen melden.

Veel ziekenhuizen hebben wel een klachtenfunctionaris maar die is in loondienst en die zal niet snel een procedure tegen zijn eigen werkgever beginnen als er problemen met de specialistische zorg zijn.
Werkt de zorg effectief????!!!!!???????
Helaas kom ik op mijn leeftijd (60 jaar) vaker met zorginstellingen in aanraking dan gewenst en wel doordat mijn schoonmoeder zowel fysiek als geestelijk dementerend achteruit ging. Treurig om te zien, maar het is niet anders. Ik hoop dat het mij bespaart blijft. Een verzorgingshuis is/was onvermijdelijk maar ook een zegen voor haar. Echter als ik zie wat de kosten zijn van de boordeling door het CIZ, (Centrum Indicatiestelling Zorg) in welke ZZP (zorg zwaarte pakket) ze terecht komt, begrijp ik waarom de zorg onbetaalbaar is geworden.
Laat ik voorop stellen dat de verpleegkundigen op de werkvloer in het ziekenhuis, waar ze meer dan vier maanden verbleef, hun uiterste best deden. Niets was hen teveel en hun service was zo goed als optimaal. Ook zij moesten laveren tussen datgene wat nodig en toegestaan was. Laat ik helder zijn, we hebben in onze kennissenkring vier artsen die al snel de diagnose naar aanleiding van onze verstrekte gegevens, op afstand konden opmaken dat ze dementerend was. Iets wat wij eigenlijk zelf ook wel gezien hadden, maar niet wilden accepteren. Want je wilt je moeder niet zo achteruit zien gaan. We hadden alle gegevens ingezien, uitslagen van onderzoeken kunnen overnemen en gesprekken gevoerd met het verpleegkundig personeel. Maar omdat de betreffende arts geen tijd had of geen tijd wilde maken, deed men er veertien weken over om tot deze diagnose te komen.
Kosten: 98 dagen a € 1200.- euro per dag = € 117.600.- aan liggeld, dit zonder de nog bijkomende onderzoekskosten.
“ En dat voor één patiënt “.

Op deze manier maak je de kosten van de zorg onnodig duur. Dan kun je als Overheid de kosten van de zorg heel makkelijk op de ouderen afschuiven. Maar de schuld ligt bij een overheid die geen beleid oplegt en controle uitoefent naar een efficiënte besteding van de geldelijke middelen. Men laat het aan de vrije markt over en aan de verantwoording van directies. Nou dat is om moeilijkheden vragen en het gevolg is een te dure zorg. Dat de vergrijzing dan zo duur is, is een te makkelijke stelling van de politiek.
“ Dat is namelijk niet zo, het systeem is verkeerd en daardoor te duur “.

66.

De cultuur binnen veel zorginstellingen is die van vele eilandjes die geen bruggen kunnen en willen slaan.Vanuit de Directie en management lijkt het of niemand er een einde aan wenst te maken, terwijl de werkvloer overduidelijk aangeeft dat het beter, efficiënter en goedkoper kan. Korte lijnen, meer samenwerking en minder managers en directeuren. Toen de verpleeghuisarts bij mijn schoonmoeder eindelijk de diagnose, Alzheimer met vasculaire dementie gemaakt had met het advies “klein schalig wonen”, ging de arts van het CIZ voor extra bureaucratie zorgen. Terwijl voor iedereen de diagnose helder was, conform het advies van de verpleeghuisarts. Er moest een BOPZ verklaring komen en staat voor Wet Bijzonder Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen. In feite kan ze niet meer zelfstandig naar buiten en is het een gesloten inrichting. Dan moet het volgens het CIZ zo zijn dat ze geen verzet tegen de gesloten afdeling pleegt of daar toe bereid is, dus instemt. Want dan kan ze niet naar een “kleinschalig wonen” groep. Tot tweemaal toe kwam de consulent met “Ons Moeke“ praten om te zien wat ze wilde. Als iemand dementerend is zal dat vaak onduidelijk zijn, wat ze wel of niet begrijpt.

Als ik echter zie wat de beoordeling van de ZZP kost, alsmede de door de CIZ arts veroorzaakte bureaucratie omtrent de beoordeling BOPZ, is voor mij heel helder dat door allerlei regelgeving de zorg volstrekt onbetaalbaar is geworden. De overheid ( lees de politiek in Den Haag) heeft het veel te ver laten komen dat managers regels uitvonden om zichzelf onmisbaar te maken. Er is maar een heldere doelstelling, dat is een ouder wordende die zorg nodig heeft, dat daar een aantal verpleegkundigen voor nodig zijn. Handen aan het bed, niets meer, maar zeker niet minder. Wat heb ik eraan om te weten in welke kostenpost de zorg verrekend kan worden. Die zorg kan maar op een manier verrekend worden en dat is de rekening in Den Haag leggen, want daar betalen we met zijn allen belasting voor. Door alle bureaucratie is men vergeten waar het eigenlijk om gaat, dat is zorg leveren voor die mensen die ons de welvaart hebben gebracht.
Als we gaan becijferen wat de kosten van die onzinnige regelgeving zijn, dan kan de zorg zeker goedkoper. Ik durf te stellen dat de kosten zeker met 30 procent omlaag kunnen. Daarnaast heb ik met eigen ogen kunnen constateren dat er ook op het gebied van ziekenhuizen situaties voorkomen waarbij patiënten tien dagen te lang in behandeling zijn. Kosten circa € 12.000.- per patiënt. Wat ik in één week zag, had men al voor € 40.000.- euro kunnen besparen. Het is duidelijk een structureel probleem.

Ten tijden van mijn opname in verband met een hartinfarct, dat helaas een erfelijke oorzaak kent, zag ik een prachtige humoristische kamergenote in de respectabele leeftijd van ver in de zeventig me smekend aankijken waarom ze daar lag. 

67.

Haar verhaal was duidelijk, ze had al tien dagen geen duidelijk verhaal wat er aan de hand was en waarom ze er lag. Tien dagen lang was er niets gebeurd. Kosten van die tien dagen waren circa € 12.000.- euro. Je kunt stellen dat de generatie van onze ouders beter en efficiënter konden omgaan met geld en doelmatigheid. De huidige generatie leiders veroorzaken zoveel ruis op de leiding zodat niemand meer weet wat er gebeurd en alles meer kost dan nodig is. In tegenstelling tot vroeger durft men elkaar tegenwoordig niet meer de maat te nemen om meer efficiënt te werk te gaan.


In juni 2012 stond de teller van de gezondheidszorg gecalculeerd op circa 80 miljard euro. Stel dat je daar een besparing kunt realiseren door veel efficiënter te werken levert dat de samenleving al gauw 25 miljard op.
Het zou al eenvoudig te realiseren zijn als van de ingrepen een video opname gemaakt worden. Het doel daarvan is om de kwaliteit te verhogen. Want nu zijn er teveel herstel operaties nodig omdat de eerste operatie niet juist is uitgevoerd. Waarom werkt een operatieteam niet met de beginselen zoals verkeersleiders die toepassen. Controle vooraf, tijdens en achteraf. In het huidige systeem worden jaarlijks 70.000 medische missers gemaakt waarbij 3750 onnodige sterfgevallen te betreuren zijn.Dan tel ik niet de hersteloperaties waarbij iemand een tweede of derde keer geopereerd moet worden omdat de eerste ingreep mislukte. Menig specialist blijft volharden om maar niet als team te moeten werken. Terwijl de verpleegkundigen allang hebben aangegeven dat dit de kwaliteit verhoogt. Om een verdere besparing te realiseren betekent dat bestuurders van zorginstellingen niet meer dan € 150.000.- euro per jaar mogen verdienen. Uiteindelijk zijn het de verpleegkundigen en al die anderen binnen een zorginstelling die het die directeur mogelijk maken zijn salaris te krijgen. Zonder personeel, geen directeur die nodig is. Recent kreeg ik een artikel onder mijn neus geduwd dat het Ziekenhuis in Lelystad van de ondergang gered was door een ondernemer Loek de Winter.

Daar waar het ziekenhuis eerst louter en alleen maar rode cijfers schreef en dus veel schuld gemaakt had, daar was een nuchtere ondernemer in staat gebleken om binnen de kortste keren winst te maken. Zijn verhaal is duidelijk. Handen aan het bed en een kleine staf en geen managers meer. Dus niet de “vergrijzing” kost ons zoveel geld, maar de onkunde van de bestuurders in de gezondheidszorg.

De vergrijzing “ Zilveren Team “

Door de politiek wordt de vergrijzing aangegrepen om zaken zoals verhoging van de pensioenpremie of de verlaging van het uit te betalen pensioengeld, te rechtvaardigen. Of dat de AOW later moet ingaan, waardoor u tot uw 67ste jaar moet blijven werken. Maar ook dat het nodig is om buitenlandse werknemers binnen te laten omdat er anders niemand meer het werkt doet dat gedaan moet worden. 

68.

Dat rechtvaardigt de vraag hoe komen ze toch aan die onzin dat we buitenlandse werknemers zo hard nodig hebben?

* Daar waar we vroeger veertig mensen dagenlang nodig hadden om een schip te lossen, daar doen we dit vandaag de dag met één man op een kraan.
* Daar waar we vroeger drie mensen nodig hadden om een patiënt op het toilet te krijgen, daar doen we dat vandaag met één verpleegkundige en een tillift. De automatisering zorgt ervoor dat we met steeds minder mensen meer kunnen doen. Het feit is dat door een verkeerd overheidsbeleid over een periode van veertig jaar, teveel mensen aan de kant zijn komen te staan die deze taken zouden kunnen doen.

Er staan volgens het CBS op 15 november 2012 563.000 personen als werkzoekenden ingeschreven.
“ Waarom het argument van de Vergrijzing misbruiken om buitenlandse werknemers hier naar toe te halen “.
Conclusie is:
- de overheid heeft verzuimd mensen naar behoren multifunctioneel op te leiden.
- de overheid heeft de afgelopen veertig jaar de verkeerde keuzes gemaakt op het gebied van goed onderwijs en beleid voor de toekomst.

Om werkgevers te stimuleren Nederlandse werknemers in dienst te nemen zou er een belasting moeten komen, dat als ze gebruik maken van goedkope buitenlandse werknemers, in dienst of via legitieme constructies zoals buitenlandse BV, extra te belasten met een boetetoeslag van € 1000.- per maand per buitenlandse werknemer. Uiteindelijk betaalt die werkgever dat toch, want als de overheid geld te kort komt om uitkeringen te betalen zal zij dit bij alle werkgevers in Nederland in de vorm van extra belastingmaatregelen halen. Dat maakt het dus voor alle werkgevers van Nederland onnodig duur.
Verder ben ik eens gaan onderzoeken waarom de overheid de “Vergrijzing” kenmerkt als een kostenpost, die de vervelende “Oudjes“ volgens de politiek blijkbaar zijn. Wat schetst mijn verbazing, de vergrijzing “Het Zilveren Team“ levert een bijdrage van circa 30 tot 40 procent aan onze economie. Miljarden euro’s in de Staatskas. In mijn omgeving zie ik veel actieve opa’s en oma’s de zorg van hun kleinkinderen als oppas vervullen. Hierdoor, geeft in het onderhavige geval, het hun zonen en schoondochters, allen de mogelijkheid een volledige baan te vervullen. Zouden de opa’s en oma’s vanuit beide kanten deze taak niet uitoefenen, dan zouden beiden zonen en schoondochters geen dubbele baan kunnen vervullen. Het geeft hun kinderen juist die mogelijkheid om in aanmerking komen voor een hypotheek, zodat ze een eigen huis kunnen kopen. Juist omdat ze een eigen woning kunnen kopen zorgt dit er weer voor dat de Staat geen woontoeslag moet uitkeren, omdat ze anders in een huurwoning zouden wonen, en vaak in veel gevallen ook geen zorgtoeslag hoeft uit te keren. 

69.

Als je dit doorberekent staan de grootouders - “Het Zilveren Team“ – garant voor een economische bijdrage van minimaal 30 procent aan de Staatskas.

Hoezo kost de Vergrijzing geld?!?

Gaan we becijferen wat de ondersteuning door het “Zilveren Team“ de Staat bespaart dan komen we op de volgende bedragen uit:
Besparing:
op de woontoeslag maximaal 12 x € 300.- = € 3.600.-

op de zorgtoeslag maximaal 12 x € 70.- = € 840.-

Kinderopvang 1920 uur x € 6.36 = € 12.211.-

Subtotaal - € 16.651.-

Bureaucratie - € 1.950.-

Totaal - € 18.601.-

Hoe kun je als Overheid na deze calculatie nog beweren dat de “Vergrijzing“ geld kost. De gehanteerde bedragen zijn voor één gezin. Nu het om twee zonen en schoondochters gaat levert dat een totale besparing op voor de overheid van:
Tweemaal € 18.601.- dus € 37.202.- eurootjes.

Besparingen die de “Het Zilveren Team“ voor de Staat realiseren. Dat beide schoondochters werken levert dat de Staat der Nederlanden een extra inkomstenbelasting op van circa € 26.500.-. Samen met de besparing die “Het Zilveren Team” al realiseert met oppassen, levert dat de schatkist een totaal bedrag van € 63.702.- op. De overheid mag het “Zilveren Team“op de blote knieën danken, want ze brengen “GOUD“ geld in het laatje. Omdat ze zich inzetten om hun kinderen de mogelijkheid te bieden om onze economie te stimuleren. Benoemen we daarnaast dan ook nog het voordeel dat veel ouderen, geboren tijdens of na de Tweede Oorlog, nog hebben leren sparen en met enig geluk hun kinderen nu wellicht nog wat kunnen sponsoren waardoor de economie nog meer versterkt wordt. Tijdens mijn veldonderzoek mocht ik gebruik maken van de kennis en inzichten van twee vitale buurtgenoten Piet 79 en Riek 77 jaar. Ik zocht bij hun naar argumenten waarom “Ouderen“ niet de oorzaak van de toegenomen kosten van de zorg zijn. Hun stelling was helder: De jeugd heeft minder fysieke weerstand dan de ouderen omdat die groep onder andere geen gemanipuleerd voedsel heeft gehad. De huidige werkdruk is vele malen groter dan vroeger waardoor een toename van overspannenheid ontstaat, die zijn tol eist. Veel jeugdigen hebben of zijn verslaafd aan diverse genotsmiddelen zoals soft en harddrugs, (hoge zorgkosten!) drank en roken. Dus is het maar de vraag of de

70.

 vergrijzing daadwerkelijk doorzet en de huidige generatie lang niet zo oud wordt als de generatie van Piet en Riek. Want beiden verwachten niet dat de huidige groep van 30 plussers de leeftijden halen die zij thans hebben.

Burn-outs zijn aan de orde van de dag. Vroegtijdige psychoses waarvaan de oorzaak te herleiden is in het drugsgebruik op jonge leeftijd zouden er voor kunnen zorgen dat de volgende generatie niet oud wordt of veel meer zorg nodig heeft dan de “Oude knarren“ van dit moment.
Dat is een onthulling die ik zelf niet had kunnen bedenken.

De bevestiging van de stelling van beide senioren werd me twee weken later op een blaadje gepresenteerd. Een vriendin van me, al tien jaar lang werkzaam in de kinderdagopvang en volgens mij de liefste juf die bestaat, ziet de laatste 3 à 4 jaar een alarmerende toename van kleine kinderen die allerlei gezondheidsklachten hadden. Glutenallergie, luchtwegen en longproblemen, ADHD gevallen. Als je dit constateert en in je beoordeling de uitspraken van Piet en Riek meeneemt, is het nog maar de vraag of die vergrijzing daadwerkelijk doorzet. Over de kosten van de zorg c.q. ziekenhuizen waren beiden senioren Piet en Riek, heel duidelijk. Kijken de heren in Den Haag weleens wat de kosten van de vele blessures zijn die de jeugd vandaag de dag met het beoefenen van allerlei sporten oplopen? Enkel, knieletsels, gebroken armen, benen en ellebogen en het comazuipen.
De stellige overtuiging die Piet had, zou wel eens de waarheid kunnen zijn. De generatie van de jaren zeventig wordt niet zo oud als die van 1940. Dat de overheid de vergrijzing zo stigmatiseert was voor hen een grof schandaal. Nergens op gebaseerd, alleen op politieke kokervisie.

Pensioenen

Er wordt veel over de pensioenen gesproken. Een aantal experts waaronder onze voormalige Minister van Sociale zaken Henk Kamp, spande wel de kroon door te zeggen dat de jeugd de pensioenen moet ophoesten van de komende generatie pensioengerechtigden. Na ruggespraak met een deskundige op het gebied van pensioenen, waaronder een pensioenexpert en een register accountant, die mijn vermoeden bevestigden, blijkt dat een grove leugen te zijn. Als Kamp zegt dat de AOW - Algemene Ouderdoms Wet - op basis van het solidariteitsbeginsel functioneert en door de huidige generatie betaald wordt, dan heeft hij gelijk en is het een correcte uitspraak. Maar het pensioen, dat u opbouwt bij een pensioenmaatschappij zoals o.a. ABP, PGGM etc. is een persoonsgebonden verzekering. Want als u door omstandigheden

71.

pensioenbreuk heeft geleden of geen pensioen heeft opgebouwd dan krijgt u van een pensioenmaatschappij geen rooie cent. De overheid zaait tweedracht tussen de oudere en jonge generatie door te stellen, dat de jeugd voor de pensioenen van de ouderen betaalt. Bij pensioenen, betaalt de jonge generatie dus niet voor de ouderen. Op geen enkele wijze, laat dat helder zijn.

*De grootste diefstal aller tijden is toch wel de verplichting om deel te nemen aan een pensioenfonds, gelegaliseerd door een Nederlandse Wetgeving.

Voorwaar een krasse uitspraak zult u zeggen en ik realiseer me dat ik hierbij een hoop mensen tegen me het harnas injaag. Het zij zo. Maar we worden als Nederlandse bevolking door de politiek en beleidsmakers collectief genaaid en uitgebuit. En blijkbaar hebben het maar een paar mensen door. Niet dat ik zo’n heldere geest ben, maar wat er gebeurt is zo onrechtvaardig dat ik er wel over moet schrijven. Dat de pensioenen onbetaalbaar zouden gaan worden is toch een duidelijke vorm van een strategische politieke beïnvloeding. Ons allen wijsmaken dat we ergens geen rechten hebben opgebouwd.

Laten we eens concreet het voorbeeld van mezelf nemen.
Mijn partner krijgt na haar 65ste jaar € 10.751.- bruto pensioen per jaar van het PGGM. Dat is het pensioenfonds voor de zorgsector.
Als partner krijg ik na haar overlijden maar € 2.183.- pensioen. Dat is maar een vijfde deel van de rechten die door haar in veertig jaar zijn opgebouwd. Uit statistieken blijkt echter dat het gros van de mannen, die over het algemeen kostwinner is, na hun 65ste levensjaar niet echt lang van hun pensioen kan genieten. Van de mannen haalt circa 25 % de pensioengerechtigde leeftijd niet en bijna 40% haalt de leeftijd van 70 jaar niet eens.
De partner van een pensioengerechtigde krijgt dus een schijntje van hetgeen door haar man of vrouw is ingelegd. Bij het overlijden van de laatste partner verdwijnt echter het totale ingelegde opgebouwd vermogen uit de ingelegde premie, en de rente op rente winst, volledig in de zakken van de pensioenverzekeraars. Met dank aan de Overheid in Den Haag die ooit deze ultieme roof heeft opgelegd en daarmee gelegaliseerd. Waarom mag je zelf niet bepalen wat je met je zuurverdiende geld gaat doen en waar en hoe je dat spaart?????

We zullen het even voor u berekenen:
Als u bij aanvang van uw loopbaan, inclusief het werkgeversaandeel per maand een premie van 204 euro aan pensioen betaalt, loopt dat in 40 jaar geleidelijk op naar circa € 441 .- euro per maand. Gebaseerd op een salarisindex van 2%.

72.

Bij een gehanteerde rente van 4%, levert de ingelegde pensioenpremie na 40 jaar een bedrag op van € 325.000.-. (Rente op rente)

(Er zijn tijden geweest dat zelfs meer dan tien procent rendement op uw ingelegde pensioenpremie werd verkregen), dus zou het eindbedrag groter zijn geweest. Gaan we maar even niet van uit.
Als we uitgaan wat mijn partner heeft ingelegd, levert dat op jaarbasis bij een rentepercentage van 4% een rendement op van € 13.000.-. De rente a € 13.000.- levert dus al meer op dan zij straks als pensioen krijgt uitgekeerd zijnde € 10.751.-. Daarbij blijft haar ingelegd bedrag van € 325.000.- euro staan. Daar wordt niets op ingeleverd, nee zelfs het bedrag wordt meer, door de rente op rente.
Stel dat zij eerder overlijdt dan krijg ik dus een vijfde van haar pensioen zijnde €2.183.- en ook dan blijft haar basisbedrag van € 325.000.- euro staan. Stel dat wij beiden overlijden lacht het PGGM zich ronduit kapot en gaat als lachende derde er met het ingelegde geld van € 325.000. – euro vandoor. Kan ik het u nog duidelijker of nog meer helder vertellen, nee toch?!?!

Begrijpt u het dan ik hier kwaad om ben. Dat appeltje voor de dorst als je met pensioen gaat kun je toch ook aan je kinderen geven als je overlijdt. Omdat ik persoonlijk menig risico genomen heb om als ondernemer succesvol te worden, heb ik amper pensioen opgebouwd en kan dus geen aanspraak maken op het solidariteitsbeginsel bij een pensioenfonds. Dus krijg ik straks alleen maar een AOW-tje, het is niet anders. En deze roofmethode wordt al door diverse Kabinetten op de burger toegestaan. Nee, zelfs verplicht gesteld. Een diefstal van ongekende omvang. Nogmaals, ik vind dat elke burger het recht moet hebben om zelf te besluiten of en waar ze een pensioenvoorziening willen plaatsen. Je kunt het toch ook zelf op een spaarrekening zetten waardoor je er zelf wat aan overhoudt en zelf de rente van neemt. En als je overlijdt verdeel je het aan de kinderen. Want we betalen daarnaast ook nog steeds een AOW premie waar de meeste mensen op hun oudere dag van moeten leven. Laatst zag ik een discussie op TV waar twee vooraanstaande economen het hadden over de “betaalbaarheid” van de pensioenen. Mijn conclusie daarna was: “zijn die nou zo dom of ben ik nou zo slim”? Want de bovenstaande berekening is toch simpel te volgen dat als je 40 jaar een bedrag inlegt je de basis legt voor een meer dan betaalbaar uitstekend extra pensioen en daarbij een redelijk appeltje voor de dorst heb gespaard van € 325.000.-
Daar hoef je toch geen vermaarde econoom voor te zijn of de ultieme hogere wiskunde voor hebben gestudeerd. In hun onnozelheid ventileerden die economen in de “papegaaien ymfonie“ allemaal eenzelfde gedachtegang. We worden als Nederlandse burger systematisch gehersenspoeld en voor gek versleten en dom gehouden.

73.

Het lijkt me tijd voor een vergaande pittige discussie of we ons huidig pensioenstelsel zo moeten blijven handhaven. De enige die er beter van worden zijn de pensioenmaatschappijen en de overheid. Zou het niet wenselijk zijn deze alleenheerschappij van de beide instituten af te schaffen. Van mij mag, nee moet u zelfs alle feiten weten om daar via een referendum over te stemmen. Ik verwacht dat vele mensen die dit stuk lezen, nu pas de ogen opengaan. Laatst had ik het er met een goede vriend over die assistent- accountant is en vertelde hem zoals ik naar de zaak keek, als zijnde een grote diefstal. Zo had hij de zaak nog nooit bekeken, maar hij schrok wel van het feit dat hij zich na analyse van mijn verhaal zich nu pas realiseerde dat de ingelegde pensioenpremie als sneeuw voor de zon verdwijnt als je dood gaat. De miljarden die de pensioenfondsen al bij elkaar geharkt hebben, door het vroegtijdig overlijden van de deelnemers die hun premie wel betaalden maar er nooit van genoten hebben, moet enorm en simpelweg te berekenen zijn. Waar is dat gebleven????

Dat ze minder in kas hebben kan wel als je verkeerd belegt en grote blunders daarin begaat. Topsalarissen zijn ook al iets dat ze graag hebben en als hun prestaties nu van grote kunde waren dan kon ik dat topsalaris nog wel begrijpen, maar dat is helaas niet het geval. Daar komen ze allemaal mooi mee weg en er is niemand die daar verantwoording over hoeft af te leggen. Dat moet je eens proberen als ondernemer, dan wordt je van een economisch delict beticht en daarvan zijn de gevangenisstraffen nog zwaarder dan voor een moordenaar. Nee, je verhoogt als Pensioenfonds simpel en gewoonweg de premie of je geeft de ouderen minder pensioen. Zo simpel gaat dat in de bananenrepubliek “Nederland “.
En dit alles onder het goedkeurend oog van de landelijke politiek.

Als u dit ook zo onrechtvaardig vindt, waarom dan niet eens een stevige discussie aangaan met alle betrokkenen en laten we die terreur om een verplichte pensioenpremie te betalen maar snel afschaffen. Er moet heel wat meer in die pot zitten dan die 1100 miljard euro die nu in het fonds aanwezig zijn en via allerlei ondoorzichtige constructies verdeeld zijn. Onze ouders hebben veel ingelegd en zijn vaak kort na hun pensioen overleden. De meesten hebben er amper gebruikt van gemaakt en 65% van de kostwinnaars in die tijd was er al niet meer op zijn zeventigste vanwege het zware werk dat ze gedaan hadden.

* Waar zijn die miljarden gebleven??
* Vriendjespolitiek??
* Verkeerd belegd??
* teveel kosten voor het apparaat??
* dikke salarissen?
* verdwenen in de zakken van politiek Den Haag??

Zegt u het maar!?!?!?

74.

Of laten we ons pensioenstelsel straks als voer voor een Europese verspilling opdraaien. Want als we de EU moeten geloven moet dit allemaal rechtgetrokken worden en mogen we straks onze reserve afstaan voor de rest van Europa.

Verder hebben de pensioenfondsen circa 1.1 biljoen euro (1100.000.000.000.-) ofwel 1100 miljard euro in bezit of uitstaan. Stel dat we die zouden verdelen heeft iedere pensioengerechtigde meer dan €150.000.- in de beurs. Het is niet zinvol om dit nu op te eisen, want dat zou het hele financiële stelsel gelijk aan de rand van het failliet van Nederland brengen. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Laten we wel realistisch zijn en nuchter nadenken. Iets wat de nuchtere Nederlander bij uitstek kan, in tegenstelling tot politici.
Echter die € 150.000 euro, dat is een leuk bedrag om zelf te besteden zonder dat dit in de toekomst naar de grijpgrage handjes van de Europese Unie in Brussel gaat. Zou het niet zinvol zijn om dit eens nader te bestuderen en daar via een referendum onze mening over te geven. Zou het niet zinvol zijn nu Nederland in juni 2012 een Staatschuld heeft van meer dan 480 miljard euro om de uitstaande pensioengelden ter waarde van circa 1100 miljard euro aan te wenden om dit tekort te vereffenen en dat de schulden die we nu als Nederland aan een vreemde geldschieter moeten betalen, maar aan ons zelf aflossen. Thuis sluit je toch ook geen lening met je buurman af met een rente terwijl je in het andere huishoudpotje nog een spaarreserve hebt. Dan neem je dat geld en hevelt dat over zodat je in ieder geval geen rente betaalt of schuld bij een ander moet maken.
Blijft de vraag en tevens de opmerking: moeten wij ons pensioenstelsel hervormen waarbij iedereen de keuze heeft pensioen op te bouwen of niet. Of dat hij dat naar eigen inzichten kan sparen op een spaarrekening. Blijft de vraag of we onze pensioengelden moeten inzetten om onze Staatsschuld af te lossen en/of investeren om de Nederlandse economie vlot te trekken waarmee we meer werkgelegenheid kunnen opvoeren. Punten om eens goed over na te denken, die belangrijk kunnen zijn voor een te houden referendum.

Al slot van dit stuk neem ik u mee terug naar de vergrijzing.
Stel dat we een adequate zorg zouden kunnen organiseren en we het opgebouwde pensioen konden gebruiken als bijdrage voor de zorg op latere leeftijd. Als daadwerkelijk blijkt dat die zorg voor onze ouderen zo duur is. We hebben gezamenlijk een hoop geld gespaard voor onze oude dag, als u de berekening nogmaals leest in dit stuk. Met de inbreng van dat pensioen brengen we weer balans in de kosten van zorg. Maar niet vóórdat er een duidelijk verbetertraject, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de zorg heeft plaats gevonden. Dus de gezondheidszorg direct onder een Ministerie onderbrengen en vastgestelde prijzen maken.

75.

Uitkeringen

Nederland kent tal van soorten uitkeringen. Teveel om hier op te noemen dus houd ik het maar eenvoudig bij een paar van die uitkeringen. Wetten waarop die uitkeringen gebaseerd zijn o.a. de ZW- ziektewet, de WAO- wet op de arbeidsongeschiktheid, de WIA, de WW, de Wajong- Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren en de bijstandswet etc.
Iedere wet heeft zo zijn eigen criteria en beoordelaars daarvan. Maar in zijn algemeenheid komt het er simpel op neer dat iemand die tijdelijk niet in staat is om zelf in zijn onderhoud te voorzien, ondersteuning in zijn inkomen nodig heeft. Het hele theater om te beoordelen waar iemand thuis hoort en op welke wet aanspraak gemaakt moet worden is een hele klus en kost veel uren door verschillende instanties afdelingen en mensen. De een vindt dit en de ander vindt het zo. Het gevaar bestaat daarnaast nog dat iemand meent dat hij ten onrechte niet in de bijstand thuishoort maar in de WIA uitkering. En ja hoor, weer een rechtszaak waarbij de rechtspraak onnodig duur gemaakt wordt omdat een ambtenaar meent dat u dus niet in aanmerking komt voor die bijstandsuitkering maar thuishoort bij de WIA wet. Terwijl, als men het eenvoudig en objectief bekijkt, recht heeft op een uitkering omdat u daar via de algemene volksverzekering voor heeft betaald.
Waarom dan al die verschillende soorten uitkeringen die voor veel bureaucratie en geldverslindende procedures zorgen, terwijl het eenvoudiger kan. Nu zijn er alleen bij het UWV al een zevental uitkeringen aan te vragen. Er zou één helder voorstel moeten komen waarin in één enkel algemeen belastingbedrag een inhouding gedaan wordt voor alle uitkeringen. Vervolgens bestaat er ook geen verschil meer in welke vorm van uitkering dan ook, als u niet meer kunt werken. Alleen de hoogte van het bedrag is afhankelijk van of u gehuwd bent, kinderen hebt, vermogen bezit etc.

Belangrijk is dat beoordeeld wordt of u op een andere manier mogelijk in uw onderhoud kunt voorzien of daartoe in staat bent. Iemand die miljonair is en dus ook zijn belasting betaald heeft maakt evenals een bijstandsmoeder aanspraak op de minimale uitkering. Daar de miljonair een eigen vermogen heeft krijgt hij verder geen toeslag via de regeling, terwijl de bijstandsmoeder die geen vermogen heeft wel een toeslag zal krijgen. Dat is in vrij heldere wetgeving en criteria vast te leggen. Het maakt dan niet meer uit, uit welk potje het geld komt, zoals dat nu nog in het huidige systeem helaas voorkomt. Verder dient van elk gesprek tussen klant en uitkeringsafdeling een digitale opname - in beeld en geluid - gemaakt te worden zodat er nooit en te nimmer meer onduidelijkheid bestaat over wat er tijdens een gesprek is gezegd of verzwegen. Een kopie van het gesprek krijgt de klant mee naar huis en daar kan men ten allen tijden de gemaakte afspraken en voorlichting nogmaals bekijken. Mocht het dan toch nog tot een rechtszaak komen dan zijn de feiten vastgelegd en is de zaak al vrij snel duidelijk.
Voordeel van dit systeem is dat er amper nog een rechtszaak zal plaatsvinden, omdat meteen duidelijk is wie, waar en op welke manier een fout heeft gemaakt. Goed voor de klant, en een noodzaak voor de ambtenaar om de zaken helder en volledig uit te leggen, zodat er geen twijfels kunnen ontstaan.

76.

Eventuele fysieke bedreigingen aan het adres van de ambtenaren zijn ook duidelijk te zien. Helaas heb ik persoonlijk meegemaakt, ten tijde van een periode waarin ik in een burn-out c.q. overspannen thuis zat, hoe zaken door onwillige ambtenaren gemanipuleerd waren. Als die ambtenaren mij toegestaan hadden om mijn memorecorder aan te zetten, zodat ik achteraf nog eens naar het gesprek kon luisteren wat er afgesproken was, was er van een slepende rechtsgang en onduidelijkheid geen sprake geweest. Het gebruik van een memorecorder werd door de gemeentelijke juriste verboden. Mij lijkt het dat, als je niets te verbergen hebt, je geen bezwaren kunt hebben tegen een opname. Echter in 80 procent van de gevallen waarin een burger tegen de overheid procedeert verliest de burger. Terwijl na bestudering van veel uitspraken van de rechtbank die uitspraak in het voordeel van die burger had moeten zijn.

De Maastrichtse hoogleraar bestuursrecht Prof. Mr. Twan Tak schreef daarover
in een van zijn artikelen het volgende:
“ De overheid en de kansloze burger “

De burger delft sinds de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht - nu tien jaar geleden - vrijwel altijd het onderspit tegen de overheid, constateert de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak (61). "Als ik dit aan mijn studenten vertel, zitten ze me als dode vogeltjes aan te kijken. Dit zijn gruwelijkheden die ze niet kunnen bevatten”.
Dit is toch ronduit een schokkende conclusie om als burger te lezen. In het voorstel van het nieuwe systeem van uitkeringen bestaat er nog maar één uitkeringssituatie. Namelijk u heeft geen inkomen uit werk en dat lossen we op door aanspraak te maken op één wet, en één regelgeving. Niemand kan mij uitleggen waarom we zoveel verschillende regelingen nodig hebben terwijl er maar één probleem is, namelijk niet in staat om zelf voor inkomen te zorgen. Tel eens uit wat dit systeem aan besparingen gaat opleveren aan mensen en organisaties die zich bezighouden met het uitvoeren van al die verschillende regelingen. Jaarlijks zijn miljarden te besparen op de uitkeringskosten -(loon)- kosten over het toekennen van welke uitkering dan ook. Het mag ook niet meer uitmaken of u nu een bijstandsuitkering via de gemeente krijgt of wat dan ook. Al die gemeentelijke instellingen worden afgeschaft en onder één dak gebracht. Nederland moet geen land zijn van uitkeringen maar een land van werkers, waarbij de een fysiek iets meer kan, mag en moet dan de ander. We hebben niet allemaal dezelfde kwaliteiten of fysieke gezondheid. Maar we hebben wel recht op levensgeluk en dat haal je uit werk en uit de contacten met je collega’s. Maar om dit systeem van werken naar mogelijkheden te introduceren zal de hele regelgeving volledig omgegooid moeten worden. In een referendum model gaan we de burger straks rechtstreeks via een aantal voorstellen laten zien, maar ook vragen hoe die regelgeving eruit zou kunnen zien. Maar een arbeidsplicht zal hoe dan ook 

77.

blijven bestaan. Werken naar draagkracht en belastbaarheid. Thuiszitten zal niet meer kunnen. Als we bijvoorbeeld kijken naar hetgeen Aad van Nes als arbeidsmarktmeester in Rotterdam voor elkaar heeft gekregen is dat ronduit een aanwinst voor de stad Rotterdam. In een reportage van de KRO met het programma brandpunt op 30 januari 2011 laat hij duidelijk zien hoe we Nederland aan een nieuwe elan moeten helpen, waarbij iedereen als mens tot zijn recht kan komen.

* http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1052148

Mensen zoals Aad van Nes hebben we in Nederland keihard nodig. Wars van status en met een enorme betrokkenheid en inzet om een prachtige samenleving te creëren. Echter ook in dit geval zou er voor Nederland maar één regeling moeten zijn en niet verschillende potjes waar de werkgelegenheid uit gefinancierd wordt. Het beheren en in stand houden van al die verschillende potjes kost ontzettend veel geld, levert buiten de werkgelegenheid voor een aantal beheerders van die regelingen, niets op. Laten we dit soort acties van Aad van Nes landelijk opzetten waardoor we een actieve samenleving krijgen waarin iedereen zijn bijdrage kan, maar ook moet leveren.

Conclusie van het verhaal is dat de regelgeving naar één betaalinstrument omgevormd moet worden. Uiterst kostenbesparend !! Laten we de zaken eerlijk benaderen en als iemand geen werk heeft, hij daar in principe niet zelf voor heeft gekozen. Maar aanspraak kan maken op een inkomen vanuit één regelgeving.

Co2 Waanzin

Hoewel ik nog niet zo oud ben heb ik zelden een zwaar overtrokken thema als het Co2 verhaal meegemaakt. Het drama begon pas echte angstige vormen aan te nemen toen een of andere Vicepresident uit Amerika, luisterend naar de naam Al Gore daar een film over maakte. Ook de landelijke politiek, en dan met name de milieufanaten onder hen gingen met het idiote verhaal aan de haal. Er moest een Co2 belasting komen, verder nog te verhandelen emissierechten en wat al niet meer. De lobby voor méér groene stroom was geboren. Windmolens moesten in rap tempo geplaatst worden zonder dat daar een juiste onderbouwing voor aanwezig was. Enig neutraal onderzoek was aan de bewindslieden niet besteed, en als er een paar nadenkende ambtenaren tegengas gaven tegen dit idiote plan, dan werden ze wel dood gezwegen, verbannen naar de bezemkast of kwamen ziek thuis te zitten omdat het hun meerderen niet welgevallig was dat ze kritiek hadden. Ik heb eens een paar geleerden / wetenschappers die duidelijk, vóór het Co2 plan waren, eens een heel simpele vraag gesteld:

78.

Bent u het met me eens dat we als Nederland ooit onder een dik pak ijs lagen??!!

Daar kwam geen weerwoord op, dus dat verhaal klopte schijnbaar. Toen waren er geen mensen en ook geen vervuilende industrie waardoor Co2 zou kunnen worden geproduceerd en toch smolt die ijskap omdat de aarde warmer werd. Door het smelten van die ijskap ontstond Europa en dus ook Nederland. Dus kan gesteld worden dat niet de mens en zijn industrie de opwarming had veroorzaakt, waardoor de ijskap smolt, het was gewoon een normaal natuurlijk verschijnsel.

Als u, geachte lezer, deze stelling eens helder overdenkt dan zult u het met me eens zijn dat mijn verhaal klopt en de mens niet de oorzaak van het Co2 verhaal is, maar de natuur zelf. Ik zou me bijna de wijsheid willen aanmatigen: ben ik nou zo slim, of zijn jullie nu zo dom: en dat vooral tegen die mensen die zo hard roepen dat de mens de oorzaak is van de Co2 hysterie. Als we er niets aan zouden doen, zou de ijskap smelten, de zeespiegel omhoog gaan en Nederland kwam grotendeels onder water te staan. Dat dit allemaal grote onzin is kunt u thuis zelf eenvoudig uittesten.

Neem een zak waar u ijsklontjes mee kunt maken. Vul deze met water en u zult zien dat als de zak bevroren is deze in omvang groter is geworden. Alle deeltjes staan op spanning, dus is de omvang van bevroren ijs groter dan water. Als het water op de Noordpool smelt zal er geen millimeter ten opzichte van de huidige zeespiegel bijkomen. Als het u niet lukt deze proef te doen vraag het aan een eerste klas natuurkundige en u zult ervaren en zien dat mijn verhaal klopt. Dus dat het smelten van de ijskap de zeespiegel met vele centimeters verhoogd is niet meer dan bangmakerij van personen die er belang bij hebben er winst mee te maken. Wat dacht u van circa 40.000 onderzeese vulkanen in de wereld die dagelijks vele uitbarstingen hebben en veel Co2 uitstoot veroorzaken. Die vulkanen kunnen wij echt niet dempen, laat staan blussen met al dat water dat er boven drijft. De gevolgen van de Co2 manie was, dat diverse belangen- groeperingen brood zagen in de opkomende problemen en er vorstelijk geld mee wilden verdienen en helaas ook nog steeds doen.
Windmolens zijn een voorbeeld van een verkeerde investering van overheidsgeld. Want bij elke windmolen moet er flink overheidsgeld in de vorm van subsidie bij, anders is het niet rendabel. De berekeningen zijn vaak schromelijk overdreven omdat ze maar een beperkte tijd kunnen draaien. Is er een teveel aan wind dan moeten ze stilgezet worden anders breken ze af, hetgeen al menigmaal is gebeurd. En is er geen wind, dan leveren ze dus geen stroom. Dan moeten we terugvallen op de aanwezige centrales. Een belangrijk ander onderdeel van de windmolenkwestie wordt vaak onderschat. Namelijk als er geen wind is zal er aanspraak gemaakt moeten worden op de aanwezige elektriciteitscentrales. Dat wil dus zeggen een steenkolencentrale. Als je die echter op een minimaal vermogen moet laten draaien gaat een dergelijke centrale meer vervuilen, dan een centrale die op volle toeren werkt. Als U een open 

79.

haard heeft en deze op halve kracht tempert door de schoorsteen iets dicht te zetten, zult u zien dat het vuur niet zo hard brandt, maar dat de kans op koolmonoxide schrikbarend toeneemt en dus een onvolledige verbranding optreedt. U krijg een droge keel en betraande ogen. Maar zet u de schoorsteen volledig open bij voldoende thermiek dan zal uw vuurtje prachtig branden. Van brandende ogen en een zere keel bent u verlost of heeft daar geen last van. Dit is een simpele verklaring van een stookproces. De windmolenlobby kent vele aanhangers. Eerst zijn er natuurlijk de betrokken bedrijven die er enorm aan verdienen. En vaak worden deze bedrijven geholpen door wetenschappers die daar weer de vruchten van plukken. In Boxmeer had men ook het plan gevat om er 26 windmolens te bouwen. Onze partij SLZB heeft toen op een objectieve wijze aangetoond dat windenergie niet rendabel was. Het ergste vind ik persoonlijk de slagschaduw en het tromgeroffel. Het tromgeroffel ontstaat op het moment dat de wiek bij de mast komt en de daar aanwezige lucht samendrukt. Het geluid dat daar dan wordt gevormd heeft hetzelfde effect dan wanneer u stevig op een diepe trommel slaat.

Lees onderstaande link eens aandachtig en oordeel zelf :
http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2006/persberichten/047_06
Echter de overlast van slagschaduw en het beroemde tromgeroffel werd steevast door de windmolen-lobbyfiguren steeds krachtig ontkend. De Rijksuniversiteit in Groningen had echter metingen verricht bij een Duits windmolenpark en de resultaten waren onthutsend. Een enorme geluidsoverlast van meer dan 100 Decibel was het meetresultaat.
Opwekking door wind is een optie, maar dan zal die wind veel beter in een soort koker te vangen zijn, waardoor de wieken tot de verleden tijd behoren. Juist die wieken veroorzaken het irritante geluid. In mijn eigen onderzoek constateerde ik dat het mede van belang was uit welke richting de wind kwam. Persoonlijk ben ik van mening dat er best veel betere ideeën te bedenken zijn om de behoefte aan energie op een goede manier aan te pakken. En er zullen bij een aantal uitvinders best unieke ideeën op de plank of in de kast liggen maar die zullen door de politiek niet gewenst zijn. Nee, men heeft ingezet op de windmolenmanie en die zal men doorvoeren ook als blijkt dat men aan een dood paard trekt. Toegeven dat men mogelijk fouten maakt, of heeft gemaakt is in het politieke spel uit den boze. Want er is door een enorme lobby van fabrikanten van windmolens en aanverwante artikelen stevig gepleit voor hun zaak en in dat relatiesfeertje zitten ook veel ex-politici die er op de een of andere manier hun financieel voordeel mee doen en voorheen al behoorlijk gehersenspoeld zijn.

Met betrekking tot alternatieve energie denk ik dan bijvoorbeeld aan de opwekking van elektriciteit door een soort waterrad of waterturbine in de rivieren te plaatsen. De Maas bijvoorbeeld stroomt met circa 7 km per uur. Zet daar op een paar plaatsen een waterrad in de rivier en op een simpele manier wordt er stroom geleverd. Met als doel, het terugdringen van de Co2. Ik vond een aardig artikel dat in het dagblad de Pers was gepubliceerd:

In dagblad de Pers was op woensdag 3 februari 2010 te lezen dat in het oosten van de VS de bomen twee tot vier maal sneller groeiden door de toename van Co2 in de atmosfeer.

80.

Het is algemeen bekend dat telers van gewassen, paprika teelt etc, extra Co2 in hun kassen laten stromen om de groei van hun gewas te stimuleren. Dan verbaas je je eigenlijk toch dat een Kabinet Balkenende bij monde van Minister Cramer in Barendrecht Co2 in de grond wil pompen. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat politici die het eigenlijk het beste met de samenleving voor zouden moeten hebben, dit soort onzinnige voorstellen doen en ook nog tegen de wil van de inwoners van Barendrecht wilden uitvoeren. Het was beter geweest om een groot bos aan te leggen rondom Barendrecht. Daar ontbreekt het toch al vaak aan bij de grote steden, het groen. Bomen, en dan met name de bomen met een loofblad, zijn bijzonder geschikt voor het opnemen van het Co2. De mens krijgt er niet alleen zuurstof voor terug, maar ook nog eens een prachtig bos om in te recreëren. Ik ben er van overtuigd dat zeer weinig mensen in Barendrecht en omgeving problemen zouden hebben met de aanleg van een groot bos. Nu blijkt achteraf dat ook het internationale milieubureau IPCC heel duidelijk met de harde feiten heeft gerommeld, en niet zo zuinig ook. Ik hoorde nadien dat de verantwoordelijke Minister Cramer niet was afgegaan op het advies van de wetenschap, hetgeen ze eerst wel als argument aanvoerde om haar zin door te drijven, maar dat het een politiek besluit was geworden om het Co2 probleem op te lossen.

Dan rijst de vraag, wat is de meerwaarde van een Minister die geen vakkennis bezit en blijkbaar haar GBV -oftewel haar Gezond Boeren Verstand- is kwijt geraakt. Het is telkens weer treurig om te constateren dat politici een beleid voeren dat ze achteraf betreuren. Daarvan is de voormalige Minister-president Dries van Agt een goed voorbeeld. Ik kom dan weer terug op die vraag die hem enige tijd geleden door een journalist werd gesteld of hij alles weer zou doen zoals hij ooit deed, zei hij en ik citeer:
“met de wijsheid en wetenschap die ik heden heb, had ik veel zaken anders gedaan c.q. aangepakt”.
En dat is een terechte constatering.

Veel lijken politici niet te willen leren van de ouderen onder hen en dan doel ik niet op hun eigen partijleden want die hebben vaak dezelfde partij-genetische afwijking, maar de ouderen vakmensen die er in het veld van de wetenschap en techniek rondlopen. Daarom is het tijd voor een verandering van de heersende politiek. Laat de politiek voorwaarden scheppend zijn in de initiatieven om betere en goedkopere bronnen van energie te ontwikkelen. Laat de politiek zich a.u.b. niet bemoeien over hoe die ontwikkeling eruit moet zien, maar zet een aantal techneuten bij elkaar in een hok en laat ze een oplossing bedenken die er echt toe doet waarbij mens en milieu gezamenlijk een winst behalen. Laat ook mensen toe, die een goed onderbouwd verhaal hebben of een goed idee en beoordeel dat op zijn waarden en laat niet alleen wetenschappers en professoren de dienst uitmaken. Zet er mensen neer met een open visie en een gezond helder

81.

verstand en dat hoeven niet per definitie academisch geschoolde mensen zijn. Kan ook een slimme bijstandsmoeder zijn, die talenten heeft maar ze door omstandigheden niet heeft kunnen ontwikkelen. Sta open voor elk idee of suggestie en ben een inloophuis voor meedenkers. Maar laten we stoppen met de Co2 waanzin van een Co2 tax en emissies en beginnen met het plaatsen van zoveel mogelijk bomen die onze Co2 opnemen en daarvoor in ruil de mensheid van zuurstof voorzien. Drie vliegen in een klap, verlost van het Co2, een prachtig bos en indien nodig – mits goed begeleid en goed gecoördineerd - grondstof voor de industrie.

Met als allergrootste voordeel het voorkomen van de opslag van het uiterst gevaarlijke Co2 gas onder de grond. Want als het ongecontroleerd vrijkomt is het een grote killer. En niemand kan garanderen dat het 100 procent veilig is. De ervaring leert dat politici vaak door partijbelangen gehersenspoeld zijn en achteraf betreuren dat ze fouten hebben gemaakt. De ervaring leert dat beleidsmakers zelden een goed gevoel hebben over wat er in de samenleving leeft. Dat de politiek fouten maakt en de techniek met betrekking tot de opslag van Co2 weleens hapert, dat heeft het verleden ons wel geleerd.
Oplossingen zijn er genoeg als men nadenkt en het belang van de mens, boven de politiek stelt. Ik zag laatst een programma waarin een wetenschapper zei, dat als men de helft van de Sahara met zonnepanelen vol zou zetten, dat men de hele wereld van energie zou kunnen voorzien. Als dat werkelijk zo is, en met een paar testen simpel te controleren, dan is het toch steen en been geklaagd dat men dit niet per direct gaat doen. Dat de belangen van enkele energiemaatschappijen waaronder Shell onder druk komen te staan is een natuurlijk feit, maar het belang van de mensheid en de toekomst van onze kinderen is toch belangrijker dan het belang van een paar grote bedrijven. Dan schakelen die maar op een andere markt over om aan hun geld te komen.
Niemand in de Tweede kamer heb ik dit voorstel die deze wetenschapper deed, in de Tweede Kamer zien behandelen. Wellicht zijn ze bang om de gevestigde orde tegen zich in het harnas te jagen.
Conclusie: stop die verspilling van vele ambtelijke uren om financiële middelen in de windmolens te investeren. Stop deze luchtfietserij.

Klokkenluiders

Het begrip “Klokkenluiders“ is mogelijk niet bij iedereen bekend. Klokkenluiders zijn mensen die wantoestanden binnen hun organisatie aan de kaak stellen –openbaar maken- om er voor te zorgen dat er beter met bijvoorbeeld financiële middelen wordt omgegaan. Of dat er dingen gebeuren waarbij misbruik van macht wordt gepleegd. 

82.

In de ogen van de politiek zijn “klokkenluiders“ het uitschot van de samenleving Hoewel de politiek zegt het idee van Klokkenluiders te omarmen, is er niet veel van te merken dat ze warm lopen voor de klokkenluider. Ze vinden het eigenlijk vervelende mensen die het aanzien van de politiek schaden en de dames en heren politici in een slecht daglicht plaatsen. Het pas opgerichte Adviespunt door de Overheid voor de aanstaande Klokkenluider is een ware aanfluiting. De politiek vindt het een prima plan, terwijl de echte klokkenluiders het een wassen neus vinden. Als de politieke elite daadwerkelijk lef had gehad, hadden ze het Klokkenluiders-instituut bij de Nationale Ombudsman ondergebracht en hadden ze een grote zak geld gegeven om Klokkenluiders schadeloos te stellen. Persoonlijk zou ik een premie in het leven roepen voor iedereen die een zaak aandraagt, aantoont waar zaken verkeerd gaan of waar misbruik door de overheid of daaraan gerelateerde publieke instituten plaatsvinden. Maar juist omdat de overheid en daaraan gerelateerde organisaties de deksels op de beerputten willen houden, hebben ze een zoethoudertje in de vorm van een Adviespunt voor de Klokkenluider opgericht.

Conclusie: De Overheid wenst helemaal geen transparantie en openheid van zaken en stopt liever de zaken in de doofpot.

Het zelfreinigend vermogen die klokkenluiders bieden wordt zwaar onderschat en het zou in mijn ogen een plicht moeten zijn, dat als je kennis hebt van wantoestanden, je verplicht bent daarvan aangifte te doen. In wezen kent de wet daarover wel een wetsartikel, maar als puntje bij het paaltje komt wordt je in Nederland als klokkenluider uitgekotst. Je hebt geen leven meer als je aan de poten zaagt van de heersende bestuurders en hun vrienden. 
Klokkenluiders zouden hun macht moeten bundelen om onze samenleving te behoeden voor misbruik van macht. Een groot nadeel vind ik ook dat veel journalisten te weinig met dit gegeven doen.
“In mijn visie zouden journalisten juist de grootste groep klokkenluiders moeten zijn, die daarvoor naar inzet goed beloond worden“.

Het werk van de klokkenluiders zou dermate beschermd moeten worden dat het zelfs lonend wordt om een zaak te openbaren. Stel u vindt dat een zaak aan het daglicht moet komen dan zou dat met minstens €50.000 euro beloond moeten worden. En zijn het grote zaken dan zou de beloning zelfs moeten oplopen tot 10 procent van het bedrag dat er mee bespaard wordt, met een maximum van 1 miljoen euro. 

83.

Dat echter de overheid klokkenluiders liever kwijt is dan rijk heeft ze al vele jaren bewezen. Denk eens aan de heer Fred Spijkers, de eerste bekende klokkenluider die weigerde om zaken anders te vertellen dan dat er gebeurde. Hij moest van zijn bazen bij Defensie aan de weduwe vertellen dat het overlijden van haar man zijn eigen schuld was en niet de ondeugdelijke kwaliteit van het explosief.

Dat vertikte en verdomde Fred Spijkers, omdat het de waarheid niet was
De beste man is 25 jaar lang door de overheid volledig getiranniseerd, zelfs voor gek verklaard om hem het zwijgen op te leggen. Hij werd als politiek crimineel bestempeld en gebrandmerkt. 
Er werd zelfs een aanslag op hem gepleegd.
Dat alles onder toezicht van diverse Ministers en hooggeplaatste ambtenaren. Natuurlijk is er niemand binnen defensie geweest die de gevolgen van de grote leugens die ze over Fred Spijkers verspreid hebben, zelf heeft moeten ervaren in de vorm van een straf of wat dan ook. De overheid gaat altijd volledig vrijuit en het zal een bewindspersoon amper raken dat er veel mis is gegaan. Zelfs ons vermeende anker als het ging om Normen en Waarden binnen het CDA, de voormalige Minister–President Jan Peter Balkenende gaf niet thuis om dit probleem snel tot een menselijk einde te brengen. Wel met de mond belijden dat we er als burgers een goede normen en waarden mentaliteit erop na moeten houden, maar als het zelf nodig is om die waarden te respecteren, gaf hij niet thuis. Daar hebben ze in kerkelijke gemeenschap een term voor en dat noemen ze dan vrijuit Farizeeërs.
Ongelooflijk dat we dit allen in Nederland zomaar accepteren dat de politiek en haar bestuurders ons zo voor de gek houden.
Ik heb diep respect voor Fred Spijkers dat de man dit meer dan 25 jaar heeft volgehouden. En ander mens was volledig doorgedraaid en had in een gesticht gezeten. Fred Spijkers zou de Voorzitter moeten worden van de landelijke Klokkenluiders groep.
Verder hebben we nog onze Nationale Bouwfraude klokkenluider, de heer Ad Bos.
Hij openbaarde na een aantal jaren de bouwfraude waardoor de overheid, u dus, jarenlang teveel betaald hebben voor allerlei bouwprojecten. Je zou dan toch denken dat een overheid hartstikke blij zou moeten zijn met zijn openbaring en dat de betrokken personen die in de fout zijn gegaan grondig worden aangepakt. Maar niets an dit alles. Ze spreken er enorme schande van en veroordelen de beroerde situatie maar verder gebeurt er geen donder. Alle spelers die de boel bedonderd hebben komen er met een waarschuwing van af en het leven gaat voor de werkelijke schuldigen gewoon verder. Maar juist die klokkenluider die opkomt voor de belangen van de burger wordt door de politiek aan de schandpaal gezet. Nogmaals, de conclusie van dat verhaal is dat 

84.

de politiek helemaal geen openheid wenst en liever heeft dat zij ons als burgers kunnen voorliegen en bedriegen.

De laatste stand van zaken is dat Ad Bos in juni 2012 nu zelf door Justitie vervolgd gaat worden voor de bouwfraude. In plaats van dat men blij is dat hij zaken wereldkundig heeft gemaakt en de overheid –lees de burger– veel geld heeft bespaard, wordt nu zijn leven tot een hel gemaakt voor zijn eerlijkheid. Als dit geen dwaling van normen en waarden is dan weet ik het niet meer. Een ding weet ik wel zeker, de helderheid van geest van sommige beleidsmakers en bestuurders zijn zwaar aangetast door het virus dat eigenbelang heet. De andere landelijk bekende klokkenluider was Paul van Buitenen. De man die constateerde dat er binnen de Europese Unie door leden van de Europese commissie behoorlijk werd gefraudeerd. Toen hij dat wereldkundige maakte werd hij op een zijspoor gezet om te voorkomen dat er nog meer rottigheid naar buiten zou komen. Lees hiervoor eens op uw gemak het verslag van Wikipedia en lees hoe er met mensen die “klokkenluiders“ zijn, zoals Paul van Buitenen, wordt omgegaan. Daar word je niet vrolijk van.
Men verwijdert ze uit hun functie en verklaart ze als ongewenst persoon, terwijl de politiek eigenlijk blij zouden moeten zijn met hun bericht dat er op grote schaal door leden van de Europese commissie wordt gefraudeerd. Ze zouden blij moeten zijn dat de beerput opengaat en dat wantoestanden binnen de EU aan de wereld getoond worden. Maar juist omdat de politiek dit dwarsboomt gelooft de burger steeds minder dat de politiek een eerlijk instituut is, terwijl wij als burger daar eigenlijk klakkeloos vanuit zouden moeten gaan. Hoe bedrogen kun je uitkomen en hoe teleurgesteld kun je als bevolking in je volksvertegenwoordigers zijn. Mijn voorstel zou zijn, om massaal zaken aan het daglicht te brengen en diegene die dat doet krijgt nog in dat zelfde jaar een lintje van de Koningin. Voor zover men er waarde aan hecht om een lintje te krijgen. Daarnaast een premie om van een welverdiende vakantie te gaan genieten en een financiële bescherming om normaal verder te kunnen leven.
Verder ondersteuning van de allerbeste advocaat die je maar kunt bedenken en dat alle kosten die een klokkenluider ondervindt kan claimen bij de Staat. En dat die rekeningen binnen 14 dagen zijn betaald.

Een Staat moet niet de klokkenluider veroordelen, maar deze juist stimuleren om nog meer zaken boven tafel te krijgen en de verantwoordelijken die het klokkenluiden willen dwarsbomen, een gevangenisstraf te geven van minimaal tien jaar. Mijn hoop is gevestigd op de Nationale Ombudsman, de heer Brenninkmeijer, die ik persoonlijk heel hoog inschat als het gaat om rechtschapenheid en waarheidsvinding. Ook de klokkenluiders binnen een gemeentelijk apparaat zouden die bescherming moeten krijgen, evenals personen die in andere publieke organisaties zoals ziekenhuizen, zorgcentra en woningcorporaties wantoestanden aan het daglicht brengen.

85.

Nu is de klokkenluidersregeling zo, dat een werknemer naar zijn leidinggevende – werkgever– moet, om melding te maken van zijn klacht. Dat is hetzelfde als aan de slager vragen zijn eigen vlees te keuren. Dat is de meest gevaarlijke situatie die je als klokkenluider kan overkomen. De onafhankelijkheid is dan bij voorbaat niet meer gegarandeerd. Zolang dat dit gebeurt is er nog veel werk te verrichten in Nederland.

Bureaucratie

De huidige bureaucratie is zinloos, en aan vernieuwing toe.
1. Kilometerheffing: historie of een hysterie.
2. Kentekenregistratie
3. Wegenbelasting

Ik wil niet eens weten hoeveel de voorbereidende onderzoeken hebben gekost, want de uiteindelijke cijfers zijn veel hoger dan de politiek wil doen geloven. Kosten gemaakt voor de talloze overleggen van partijen, uit zowel de ambtenarij als het bedrijfsleven. En het doel, om het autogebruik tijdens de spitsuren te verminderen, is een uiterst domme reden. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die voor hun plezier in de file staan. Het is een gegeven dat de economie en de werkzaamheden daaruit voortvloeiend nu eenmaal vaak tussen de ochtend en de avonduren plaatsvinden. Winkels en kantoren zijn in doorsnee open van pakweg half negen in de ochtend tot zes uur in de avond. Dus heb je als werknemer niet echt veel keuze om andere werktijden te gaan draaien, als je baas dat al zou willen of zou kunnen combineren met de bedrijven waar hij afhankelijk van is.

1. Kilometerheffing
Als je nu bekijkt wat de doelstelling is van de KM heffing dan zijn de redenen misschien nog wel met enige positivisme te begrijpen. Maar de uitvoering kost de gemeenschap weer miljarden voor de investering van satelliet of computergestuurde gestuurde detectiekasten, miljarden investering van de miljoenen kastjes voor de automobilist. Kosten, kosten en nog eens kosten.

Daarnaast weer een systeem om de zaken te controleren:
* een ambtelijke afdeling voor geconstateerde overtredingen,
* een afdeling bekeuringen uitschrijven,
* een afdeling incasso,
* een afdeling controle incasso
* een afdeling beroep en bezwaar

Ik zal er best een paar vergeten zijn en die laat ik graag aan uw creatieve geest over om die nader in te vullen. Bureaucratie kost veel geld. Kijk naar de Betuwelijn, kijk naar de HSL-lijn, kijk naar de Noord-Zuid lijn in Amsterdam. Kijk naar het geschutter van de Roertunnels gelegen in de zuidelijke autosnelweg A 73. Na enig speurwerk op Google kunt u zelf wel een lange lijst van blunders door de politiek opstellen. 

86.

Je hoeft er niet voor de deur uit om te zien waar en wanneer het verkeerd gaat. Maar onder de noemer van de besluitvorming en de politieke vooruitgang om ons land op te stuwen in de vaart der volkeren worden er door de politiek heel veel inschattingsfouten gemaakt die met de mantel der liefde en de “ons kent ons cultuur “ in de doofpot gehouden worden. Helaas………….

De politiek:
“Hetgeen ik, heel scherp gesteld, bestempel als diefstal van gemeenschapsgeld, door een op basis van aan zichzelf verleende immuniteit en onschendbaarheid, criminele organisatie“.

Terwijl wij het idee hebben, hadden en dachten dat de overheid betrokken is bij zijn burgers, zorgzaam en zuinig met ons geld omgaat, kennis van zaken heeft en dat juist zij kundigheid toepassen.

2. Kentekenregistratie
Veel automobilisten vinden het prachtig als ze bij de aanschaf van een nieuwe auto een nieuw kenteken krijgen. Bij sommigen van hen verhoogt dat de status in aanzien zodat een ieder kan zien dat ze alweer een nieuwe auto hebben. Maar als we zien dat het bedenken van een nieuw kenteken nogal wat uren denktijd en bureaucratie kost dan rijst de vraag of je dat niet op een andere manier moet gaan doen. Er zijn diverse landen om ons heen waar ze een andere manier van kentekenregistratie en toewijzing hebben. België kiest voor een vast nummer dat persoonsgebonden is en geldt zolang u leeft. Duitsland heeft het meer persoon / plaatsgebonden systeem, zodat je daar ook nog eens kunt afleiden waar iemand vandaan komt. Dus als iemand uit Aken komt dan kun je aan zijn nummerbord afleiden dat hij in Aken woonachtig, of werkzaam is. Natuurlijk heeft ieder systeem zijn voor- en nadelen. Maar ik kan me voorstellen dat er een systeem is dat minder tijdrovend werkt en dat eenvoudiger is met als doel meer doelmatigheid en minder bureaucratie. Er moet een systeem denkbaar zijn dat bijna alle nadelen opheft en alle voordelen tot zijn recht laat komen. Misschien wel een combinatie van alle of sommige elementen van de in het buitenland aanwezige systemen.

3. Wegenbelasting
Over dit systeem wordt en is al veel gesproken. En ook daar geldt eigenlijk net zoals de kentekenregistratie, kan dat niet doelmatiger en met minder bureaucratie? Want laten we de koe bij de horens pakken. Het is toch van de zotte dat er ambtenaren zijn die langs auto’s rijden en daar een foto van maken om achteraf te zien of er wegenbelasting is betaald. In een aantal landen om ons heen is de wegenbelasting in de benzineprijs verrekend en betaalt de oliemaatschappij / pomphouder een bedrag aan de belastingdienst. Ter controle kan dan een overzicht van de getankte liters aan de pomp bijgehouden worden, maar ook nog eens controle voor de geleverde liters door de oliemaatschappij. Als dubbele controle controleer je met

87.

steekproeven aan de poort van een oliemaatschappij waar en wanneer er een tankwagen van hun terrein afrijdt en waarnaar toe. Bij de jaarlijkse controle door de belastingdienst bij bedrijven kan dat op een eenvoudige wijze in die controle meegenomen worden.

Op deze wijze betaalt ook iedereen die in Nederland rijdt en tankt altijd mee aan het gebruik van onze wegen. Ook de vele uit het buitenland afkomstige personen. Het systeem om te betalen via de brandstofprijs is veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld een KM heffing via tolpoortjes en ingebouwde kastjes.

Ontwikkelingshulp

Het lijkt me een morele plicht om deel te nemen aan de ontwikkeling van een land. Het was ooit mijn doel om als missionaris naar een ontwikkelingsland te gaan en daar de bevolking te helpen bij hun ontwikkeling. Dat het niet doorging had vele oorzaken. Al meer dan zeventig jaar geeft de Nederlandse Staat en haar bevolking jaarlijks vele miljarden aan ontwikkelingshulp uit. Het rendement van al die inspanningen is zeer gering, zoals door ervaringsdeskundigen in diverse boeken en rapporten is geschreven.
Mijn voorstel hierover zou zijn:
We adopteren twee of drie landen die voldoen aan eisen waarin wordt vastgelegd dat alle inspanningen en financiële middelen voor de volle honderd procent aan de burgerbevolking ten goede komen. Dus niet aan de machtshebbers. Tekent men een dergelijke overeenkomst niet of schendt men deze overeenkomst, dan stoppen we direct met elke vorm van hulp.
Want wat voor zin heeft het als je miljarden in een land stopt als dit wegvloeit naar dictators en effectief weinig tot niets bij de bevolking terecht komt. We stellen landgenoten die actief willen meewerken aan de ontwikkeling en opbouw van een land in de gelegenheid om hiermee een directe werkervaring op te doen. Dat kan direct vanaf school als een stageperiode of op welk moment dan ook. Verder komen er scholingsprojecten waar oud-leraren of oud- ondernemers hun bijdrage kunnen leveren als ze dit willen. Als tegenprestatie nemen we van dat land goederen af die men daar verbouwd en wel tegen marktconforme prijzen. Dat is geen kolonialisme maar een overeenkomst die perspectief biedt voor beide landen. Natuurlijk staat het een ontwikkelingsland vrij om goederen aan andere landen te verkopen. Maar goederen en andere zaken die voortkomen uit de opzet van ontwikkelingshulp moeten ten allen tijde de bevolking voordeel opleveren.
Maar de basis van alle werk dat we doen voor een adoptieland is dat de inspanningen en financiële middelen voor de volle honderd procent aan de bevolking toekomt. Als ieder Westers land twee ontwikkelingslanden adopteert en als deze adoptielanden hun best doen, komen we hopelijk ooit tot een wereld waarin we 

88.

samen goed kunnen leven. De versnippering van de huidige ontwikkelingsgelden is enorm en duidelijk niet effectief want anders was er anno 2012 geen ontwikkelingshulp meer nodig geweest. Kijk eens naar de prachtige documentaire over de fameuze Zambiaanse econome Dambisa Moyo die het boek schreef “Winner Take All“. De documentaire werd op 26 juni 2012 door Nieuwsuur uitgezonden.

Toen ik haar reportage zag vertelde ze dat, zestig jaar westerse ontwikkelingssamenwerking, ook door Nederland gegeven, zo goed als niets heeft opgeleverd. Als ik de verklaring van de econome Dambisa Moyo hoor kan ik me daar voor de volle honderd procent bij aansluiten en is het ook voor mij al jaren een vaststaand feit dat de westerse politiek niet het belang van de burgers in een ontwikkelingsland dient, maar het eigen politieke systeem in stand wil houden. De Chinezen pakken dat anders aan, door de bevolking ter plaatse echt onder de schouders te nemen en ze te leren hoe ze hun eigen toekomst kunnen inrichten. De Chinezen leggen er wegen, fabrieken aan en bieden werk. Scholen worden gebouwd om de mensen op te leiden voor een vak. Natuurlijk niet voor niets, zoveel is helder. Maar de Chinezen steken wel de handen uit de mouwen en helpen met mankracht de bevolking in Ghana, Zuid Amerika en Congo in hun effectieve ontwikkeling. Geen pappen en nathouden zoals de plaatselijke bevolking dat van de westerse ontwikkelingshulp gewend waren. Ik verwacht dat de Chinese machthebbers geen miljarden euro of dollars hebben toegezegd en niet aan theatrale ontwikkelingshulp doen. Maar daadkrachtig een economie op weg helpen om zelfstandig te worden. Waarbij de hulp, energie en daadkracht door Chinezen later verzilverd zal gaan worden. De bijdrage van het Nederlands Kabinet bestond en bestaat uit vele rapporten, een goede doelen competitie, veel bureaucratie, gepamper en weinig tot geen effectieve hulp. Laat onverlet dat ik de mensen die in het verleden namens ons daar gewerkt hebben erkenbaar ben. Ik had er zelf bijna gewerkt. Maar hun rendement had tienmaal meer kunnen zijn, als men dezelfde strategie als de Chinezen had toegepast.
Ik vrees dat het een misplaatste arrogantie is, die wij westerlingen t.a.v. ontwikkelingshulp hebben. De oorzaak is ontstaan vanuit een verkeerde benadering van de problemen en inzichten. Wij menen dat we de problemen op onze manier moeten oplossen terwijl men daar een andere cultuur heeft. Dan moet je dus de gulden middenweg bewandelen en niet onze methode opdringen aan mensen die zover in hun ontwikkeling nog niet zijn. Dat heeft tijd nodig.

Woningcorporaties

Nederland kent sinds de invoering in 1901 de Woningwet. Die wet voorzag in het feit dat de overheid financiën ter beschikking stelde om woningcorporaties woningen te laten bouwen.
Al met al kun je stellen dat de waarde van alle woningbouwcorporaties bijeen gebracht is door de belasting betalende burger. De woningcorporaties hebben hun 

89.

vermogen te danken aan de burger. Nu is de situatie ontstaan dat woningbouwcorporaties eisen stellen aan die overheid. Jaarlijks verhogen de woningbouwcorporaties hun huren en jaarlijks stort de burger indirect via belastinggelden meer vermogen in de pot van die woningstichtingen. Als je het heel eenvoudig benadert is dit het simpel rondpompen van geld waar maar enkelen beter van worden en velen de rekening voor moeten betalen. Het drijft de huurprijzen onzinnig op en zorgt ervoor er veel kapitaal ontstaat bij een aantal woningcorporaties hetgeen beslist niet de oorspronkelijke taak was van die woningwet 1901.

Recent hebben we allemaal kunnen zien dat een van de grootste corporaties Vestia handelde in derivaten en daarmee hun vermogen verspild hebben. Dan rijst de vraag, is dat nu de winst die de liberaliseringen van diverse Kabinetten, van met name de VVD, de vrijheid van handelen heeft gebracht. Nu blijkt dat de gevolgen van de liberalisering van de markt enorm zijn en dat door onkunde en risicovolle beleggingen grote schulden ontstaan zijn waar zelfs de huurder de dupe van wordt. Als je als woningcorporatie risico neemt waarmee je 2 miljard aan vermogen verliest dan ben je onverantwoord bezig. Dat daar nu ook andere corporaties voor moeten gaan bloeden is toch ongelooflijk. Projecten worden niet afgemaakt of opgestart omdat de schuld van Vestia nu te groot is en er een regeling met banken getroffen is om te voorkomen dat Vestia failliet gaat.
Omdat een Raad van Commissarissen heeft zitten slapen en een directeur alle vrijheden gaf om deze onzinnige belegging in derivaten te doen, moeten tienduizenden huurders vrezen voor opdrijvende kosten. 

Wat is een derivaat: Met een derivaat gok je er op of de rente stijgt, of dat de prijs van olie of koffie omhoog of omlaag gaat, of dat de valuta meer of minder waard wordt. Dan denk je toch, net nu we het debacle van de woekerpolissen achter de rug hebben en we daar hopelijk met zijn allen van geleerd hebben, gaat een Raad van Commissarissen van Vestia akkoord met het feit dat een directeur met geld van een corporatie op derivaten gaat gokken. Ik snap wel dat een bank deze producten aanbiedt, want die wil geld verdienen, maar dat een toezichthouder zoals de Nederlandsche Bank dit toestaat is ontoelaatbaar. Men heeft collectief zitten slapen. Alle betrokkenen die dit op hun geweten hebben of er op zijn minst kennis van hadden, zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden en net zoals we dat met witwassers en drugsbaronnen doen, tot op het bot uitkleden.
Privé aansprakelijk stellen en kaal plukken ten einde een helder voorbeeld te stellen voor alle andere falende bestuurders. Verder zouden de banken de verliezen geheel en al voor eigen rekening moeten nemen en als dat niet gedaan wordt moeten we dit soort wanstaltige praktijken bij wet regelen dat dit soort producten nooit meer voorkomt. De bank heeft geen ethisch verantwoord rentmeesterschap getoond dus is een boete niet meer dan normaal.
Onbegrijpelijk dat zoiets in Nederland kan plaatsvinden. 

90.

In een bananenrepubliek verwacht ik niet anders, maar in een land waar zoveel overbetaalde talenten lopen mag dit niet gebeuren. Terugkomend op het rondpompen van geld in de huursector, daarmee prijzen we ons zelf uit de Europese markt. Want wat is het geval. Door de opdrijving van de huurprijs vragen de vakbonden compensatie van de lonen naar aanleiding van die gestegen huurprijzen. Juist door die loonsverhogingen worden natuurlijk de kosten voor de ondernemer weer hoger en zo verliezen we uiteindelijk onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland.

In mijn voorstel gaan we de woningcorporaties weer terugbrengen onder de directe hoede van de overheid, noem het voor mijn part nationaliseren. Het bijeengebrachte vermogen van die woningcorporaties is per slot van rekening uiteindelijk bij elkaar gespaard en eigendom van de belastingbetaler.
In een minder bureaucratisch systeem zou iedereen een percentage van zijn inkomen aan huur moeten betalen. Men betaalt een vast percentage aan huur via een loonbeschikking bij de werkgever. Nogmaals heeft u een laag loon dan betaalt u minder belasting dan iemand die meer verdient. Kan die omslachtige procedure van woontoeslag verdwijnen. Daarmee voorkomen we de veel te dure en enorme tijdrovende bezigheid van het berekenen van huurtoeslagen etc. en het veelvuldig rondpompen van geld.

De vele ambtenaren die met deze geldverslindende bezigheid hun tijd vullen kan beter en anders besteed worden. Nogmaals laat helder zijn dat die ambtenaar dat niet aan te rekenen is maar wel een falende politieke structuur.
Ik probeer een probleem altijd heel eenvoudig te minimaliseren, te simplificeren en tracht te ontdekken hoe een wet eenvoudig en zakelijk aangepakt kan worden. Ik weet dat veel mensen zullen steigeren en zeggen dat dit niet kan. Maar niets is onmogelijk als je maar wilt. Er wordt al jaren gezeurd over betaalbare woningen en dan met name op het feit dat ze betaalbaar moeten zijn ook voor de minst kapitaalkrachtigen, zoals mensen met een uitkering. Maar velen praten erover, maar weinigen doen er iets aan. Als je het rendement van de inzet, de energie, de bureaucratie om betaalbare huurwoningen te bouwen bekijkt, dan zien we dat daar de laatste jaren totaal niets van terecht is gekomen. Het is te treurig voor woorden dat het allemaal zo lang moet duren voordat iedereen in Nederland een betaalbaar huis heeft.
En betaalbaar, dan bedoel ik ook betaalbaar.
Denk daarom na over de mogelijkheid om de bestaande woningbouwverenigingen weer onder het directe bewind van de overheid te brengen. Die dat geld direct en per omgaande in nieuwbouw steekt. Binnen een paar jaar moet dan de heersende woningnood voorbij zijn. Niet lullen, maar poetsen. 

91.

Hierdoor kan het zijn dat de huizenprijzen dalen, maar dat is een ontwikkeling die ons geen windeieren zal leggen. Zodra iedereen een huis heeft om in te wonen zal er ook een maatschappelijke rust ontstaan. Het is toch een grof schandaal dat er jonge gezinnen zijn die jaren bij hun ouders op de zolder met een kind inwonen omdat een gemeente niet voldoende woningen heeft. Dat is een ongezonde situatie voor zowel de ouders als het jonge stel. Daarnaast moet er een ander beleid komen waarbij een gemeente niet meer bepaalt waar er gebouwd gaat worden. Men dient rekening te houden met belangen van reeds aanwezige situaties van bestaande woningen en in een wijk met laagbouw geen hoge torenflats te bouwen. Alles in samenhang dat is het motto, maar er moet wel gebouwd worden. De besluiten om woningen te bouwen liggen niet meer bij lokale overheden zoals gemeenten en Provincie, maar bij het Ministerie van VROM. Korte heldere procedures en in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken bepalen deze de financiering van de projecten van de sociale woningbouw. De vertragende en vaak op basis van lokale gevoeligheden gevoerde politiek en bureaucratisch toewijzingsbesluit, waarbij de objectiviteit van de beoordeling vaak zoek is, zal dan tot het verleden behoren.

Nu heeft anno januari 2011 een Europese wet roet in het huurbeleid gebracht en kunnen mensen met een gezamenlijk inkomen van meer dan 33.000 geen sociale huurwoning meer krijgen. Maar van een salaris van € 33.000.- kun je in Nederland geen woning kopen, tenzij je genoegen neemt met een verbouwde garage. 

Geachte lezer, het wordt hoog tijd dat we de EU verlaten en laten voor wat het is. We stappen uit deze geldverslindende rondpompende euromachine, en gaan we net zoals Zwitserland onze eigen weg. De Zwitsers zijn niet minder gelukkig dan Nederland en de Zwitsers bepalen zelf hoe hun woningbeleid eruit ziet. Daar hebben ze geen Europese Unie voor nodig. Daarbij is het woning beleid in Tsjechië of Roemenië anders dan in Nederland. Daar zijn de salarissen veel lager dan hier en zijn de woningen ook stukken goedkoper. Dat verschil kun je niet in een algemeen Europese regelgeving wegzetten en tot wet verklaren.

Dat dit toch in Europees verband gebeurt geeft aan dat veel Europese beleidsmakers mensen zijn met een uiterst beperkte kwaliteit van denken en een minimaal inlevingsvermogen en intellectualiteit hebben. Die uniformiteit die de Europese Unie nastreeft is een verkeerde weg. Het is dan ook een noodzaak dat Nederland de regie over zijn woningmarkt weer in eigen handen neemt en als Nederlandse burger zelf bepalen wat goed voor ons is.

92.


Wie ben ik?

Voor diegenen die willen weten wie ik ben, een korte indruk. In 1951 te Heerlen als zoon van een hardwerkende melkboer- melkman - melkbezorger het licht mogen zien. Mijn vader moest op 12 jarige leeftijd in 1929 aan het werk, omdat zijn vader ziekelijk was en zijn moeder in het kraambed overleden was. Zijn schoolhoofd had graag gezien dat hij leraar was geworden, maar de armoede thuis dwong hem te gaan werken. Na zijn hartinfarct op 57 jarige leeftijd werkzaam als chef in en verkoop en klankbord van de directie van Melkfabriek “De Mijnstreek”. Een pragmatisch intellectuele man, zoals later bleek. Na de lagere school had ik de mogelijkheid naar het seminarie Rolduc te gaan, maar koos voor een opleiding met als uiteindelijk doel om als missionaris naar de missie te gaan. In het klooster waar ik de opleiding volgde kwam ik erachter dat veel van wat de katholieke kerk predikte niet zonder twijfel was. Ik werd recalcitrant en vroeg bij elke maatregel om tekst en uitleg en die eigenzinnigheid nam met het jaar toe. Ik was geen briljante leerling maar heb veel te danken aan een excellente autodidact, in de persoon van Broeder Gerlach. Hij leerde mij onbewust mijn eigen mening te vormen en te hebben. Alles te onderzoeken en niet elk feit klakkeloos als waarheid aan te nemen. Na deze school heb ik diverse werkgevers gehad en altijd bleef die eigenzinnigheid me ook daarin parten spelen. Totdat ik uiteindelijk in 1990 op jarige leeftijd mijn eigen bedrijf begon en direct een prachtige CNC computergestuurde houtdraaimachine met volledig aan- in- en afvoer bedacht en bouwde. Door externe factoren failliet gegaan en probeerde daarna dit project weer nieuw leven in te blazen. Na een onbegrijpelijke afwijzing van de toenmalige burgemeester van Boxmeer toch geprobeerd door te starten en toen alle kaarten uitgespeeld waren met een negatief advies, kwam ik met een burn-out thuis te zitten. Ik heb alle klappen van die periode nog vers in het geheugen en heb begrip voor mensen die ooit iets hadden en daarna niets meer bezaten, buiten hun wil en veerkracht.

Ben als therapie parttime op een vrachtwagen gaan rijden en dat had een helende werking. De afwijzing van de burgemeester maakte me wederom eigenzinnig genoeg om iets tegen deze bureaucratische wantoestanden te gaan doen. Eerst als spraakmakende columnist Tzimmermén van het Boxmeers Weekblad. In de periode 2002–2006, als raadslid van een zelf opgerichte groepering met de uitzonderlijke naam SLZB –Sociaal, Liberaal en Zakelijk Boxmeer.
Politiek heeft me veel geleerd over mensen die politiek bedrijven. In de verkiezingstijd van 2006 schreef een journalist een misselijk makende lastercampagne in de vorm van een zogenaamd “Daklozenkrantje”, gedoogd of omarmd door een burgemeester die mijn kritische houding t.a.v. hem niet kon verdragen. Het feit dat de burgemeester zich niet van het “Daklozenkrantje” distantieerde, gaf te denken. In een later stadium kreeg deze journalist een goede baan bij de gemeente. Wellicht als dank voor… vult u het maar zelf in. 

93.

Pikant detail in dit hele verhaal was dat het hoofd van de juridische dienst, waar ik het goed mee kon vinden, me in 2005 in de kantine aansprak en zijn zorgen uitte dat het college en management bang was dat we zeker met drie zetels in de raad zouden terugkeren. Nu de betrokken ambtenaar, jurist er niet meer is en hij er dus geen gevolgen van ondervindt, kan ik er open over spreken. We hebben veel teweeg gebracht, maar na 4 jaar werden we door die lastercampagne getroffen en verloor de bevolking het vertrouwen. In een daarop volgende rechtszaak inzake smaad en laster, kreeg mijn vertrouwen in de rechtspraak wederom een deuk. Tijdens de zitting memoreerde de Voorzitter van de Rechtbank dat ik in mijn columns en in ingezonden stukken tijdens mijn raadslidmaatschap ook pittige uitspraken had gedaan. Een rechtbank die het motto hanteerde: Oog om Oog, Tand om Tand. 

Een uitspraak: een Rechtbank onwaardig.

Respect voor de rechtspraak heb ik mede gezien mijn eigen ervaringen en na de aanklacht t.a.v. Wilders en het uit zijn ambt zetten van de heer B. Moskowicz totaal verloren. U moet het mij vergeven, dat ik er zo over denk. Na het verlies van mijn raadszetel in 2006 parttime bezig geweest om een zelfreinigende douchecabine te ontwikkelen. Gewenst resultaat: Druk op de knop en schoon is uw douchecabine. Ondanks dat chemici van gerenommeerde bedrijven vertelden dat het onmogelijk zou zijn dit te realiseren is me dat na zes jaar en meer dan 7000 testen en vier varianten van cabines, toch gelukt. Zelfs andere glas en tegelwanden zijn met ons proces te reinigen. Mocht het ooit iets opleveren zal dat besteed worden aan talentvolle kinderen die thuis geen middelen hebben om een opleiding te volgen. Mijn jongste broer, mijn vriend Pim, die met 44 jaar veel te jong gestorven is, vond dat opleiding een belangrijke bijdrage is aan een betere wereld. Ook hij gaf ondersteuning en financierde diverse talentvolle mensen met zijn salaris als jurist bij Defensie.
Schoolde zich op 40 jarige leeftijd in Leuven nog tot Internationaal Jurist.

In een vogelvlucht een beknopte omschrijving van deze auteur.
Mogelijk dat u de website eens bezoekt om te lezen hoe een rechtbank krom spreekt.

Verhelderende informatie om te lezen

De leugen van Griekenland
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1634150/Dokumentation-Die-Griechenland-Luege#/beitrag/video/1634150/Dokumentation-Die-Griechenland-Luege

Dr. Rath over de wereldorde en belangen van bepaalde firma’s, politieke getinte instituties en als arts het thema kanker
https://www.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg


94.

94http://zembla.vara.nl/Dossier-Geld- en-fraudezaken.2068.0.html?&tx_ttne ws%5Btt_news%5D=1578&tx_ttnews%5Bba ckPid%5D=2067&cHash=ebbf9b9103

“Vaarwel Nederland” door Alexander van Sassen van Elsloo http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/article20965531.ece

Politiek dient vooral zich zelf. http://www.uitzendinggemist.nl/afle veringen/1296645

http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes /reginaldmelchers/12724164/__Politi ek_dient_vooral_zichzelf___.html

What Democracy ? by Peter Joseph http://www.youtube.com/watch?v=bTbLslkIR2k

Herman Wijffels toespraak op Lowlands, het huidige systeem is Failliet, zowel politiek, economisch en financieel. Tijd voor een ander systeem een andere toekomst https://www.youtube.com/watch?v=YE8u_5Kab3Y

Het Euro bedrog 
Waarin John Gray de ondergang van de EU voorspelt, mogelijk met burgeroorlogen. https://tvblik.nl/buitenhof/gerrit-zalm-john-gray 

95.

Naschrift
Het boekje van Sjef, Ziek van de Politiek, is helaas niet meer te verkrijgen. Maar het geeft een schat aan informatie uit ongeveer de jaren 2010 - 2015.
Wat hebben we daar nou aan zal u misschien denken?
Nou...bekijk hetgeen Sjef vermeldt nu eens en vergelijk dan met heden ten dage. Dan zal u zien dat er in zo'n 10 jaar politiek en politieke beloftes nog niets van de genoemde punten is opgelost. De problemen zijn alleen maar groter geworden.

Wachten op 'een politicus of een politieke partij' die het verschil kan maken gaat ons ALLES kosten! En zelfs nog meer.
Die politicus en/of partij zal nog eens veel jaren verder moeten zien te overleven alvorens in het huidige verziekte politieke klimaat een verschil te kunnen gaan maken. Laat staan "HET" verschil.

We zullen zelf aan de bak moeten dus. EN RAP!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.

Oproep aan politiek en media verzonden.